بایگانی

آیا هند یک کشور نو-امپریالیستی است؟

روابط چین و فلسطین: از همبستگی ضدامپریالیستی تا پراگماتیسم

چین و اسرائیل در همکاری برای سرکوب سابقه‌ای طولانی دارند

آگاهی زنان در سطح بین‌المللی بیدار شده‌است – برای رهایی زنان در سوسیالیسم حقیقی!

اعتراضات گسترده در ایالت بلوچستان پاکستان به دلیل قتل‌های فراقانونی و سایر جنایات دولتی ادامه دار …

“ما در آدانا/یوره‌غیر به فاشیست‌ها حمله کردیم”

جنگ امپریالیستی در خاورمیانه را متوقف کنید!

در کنار فلسطین ایستاده‌ایم

آیا خاورمیانه شعله‌ور شده است؟

تحولات بسیار خطرناک در پی اعلام جنگ اسرائیل – انتقاد از حماسِ فاشیست – همبستگی با مبارزات رها …

آزادی برای فلسطین – شورش موجه است

در همبستگی با فلسطینی‌ها بایستید! – اشغال سرزمین فلسطین توسط صهیونیست‌ها و تبدیل آن به کانون ست …

در مورد موج کودتاهای نظامی در آفریقا

اطلاعات بیشتر در مورد «بریکس» در پانزدهمین اجلاس سران آن

اهداف ترکیه در مرحلۀ تجدید ساختار شمال سوریه

چرا چنین رقابت بینا-امپریالیستی بر کشوری مانند سودان متمرکز شده است؟

«ما در میدان های اول ماه مه فاشیسم را شکست خواهیم داد!»

خوانشی بر ماهیت ضد انقلاب در سودان

مرگ بر جنگ داخلی! مرگ بر شبه نظامیان ارتجاع! پیروز باد کارگران و توده های سودانی!

اوکراین: تماشاگری بی گناه یا عروسک خیمه شب بازی امپریالیسم؟

استنتاجات اساسی از تغییرات ژرف در جامعه

زلزلۀ خلق، «آ.ک.پ» را نابود خواهد کرد!

دولت ترکیه هر روز در عفرین دست به جنایت می زند

به سیاست جنگ و اشغال در عفرین و سوریه خاتمه دهید

عصر امپریالیسم و بحران‌های متعدد آن

وضعیت کنونی در کوردستان: امید دموکراتیک

تزهایی در رابطه با مسئلۀ اسرائیل-فلسطین

۴ بیانیه از «جنبش انقلاب متحدانه خلق‌ها» در ترکیه

آزادی و رهایی و عدالت و حقوق بشر

بروزرسانی کاربردی رهایی ایران: آرمانیۀ نوین براندازی، فهرست نکاتی، چرا اعدام و قتل عمد و ترور ممنو …

فهرست خطرات ضد بشری

هشدار نابودی ایران و جهان توسط مافیای داخلی: فورا “پلان ج” اجرا شود، خطاب به نیروهای و حتی مجت …