بایگانی

تعطیلی روزنامه سلام فقط یک محکوم داشت!

تعطیلی روزنامه سلام

استمرارتبانی سکوت! (بازخوانی تعطیلی روزنامه سلام و زندانی شدنم در عصر پنج شنبه ۱۷تیر۱۳۷۸)

https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/2373184359416311?__xts__%5B0%5D=68.ARBSLdDTKkMEJ7kM2DA0y3f7c2hDf3GkNOlvcEUsacAC7AsCku25UBKASKNl6aVu6tlGSmZ2zRkfwpkFyqE0HbC4jVoYE3Eh8BwNl8k8sQ6BFP-XLXE-ASJg5Als3oTcF6JtXkLJCmeRKdhyhlLQRieYQwb7UKCuEgrYb7BVFWwATBA6F5UifHya50kI0XROje5xKELFnsTmkRVieQXnmH5YPQntCHqyh1iBMI7KulEDFBp-Y3ss1WHO5O2L6kdRgG_-mTy-gGhp8yF512N5-onaGfYDT0x_Zl4mCjNptjpDxbeMtP1xJWaB30cFgnSlTb2H2wzdhCb9cnrcoNtVvoA8ew4q4kg_EA&__tn__=K-R

چنین روزی در چند سال پیش(مجموعه تیرماه)

دولت در سایه، دولت پنهان، دولت سایه(مجموعه اول)

در سالگرد تعطیلی روزنامه سلام، زندانی شدن من، و سکوت آنها

اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم / این یک داستان واقعی ست.

دردهای مشترک روزنامه‌نگاران آزاد، بیمه و آینده نا معلوم

مملکت همش واس ماس/این یک داستان واقعی ست

آزادی مطبوع!/برشی ازمطبوعات(۸)،به مناسب روزجهانی مطبوعات

انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران خطاب به حسن روحانی: وزارت کار مانع فعالیت دوباره انجمن صنفی است

اندر احوالات من…دولت سایه و…(۹)

اندر احوالات من…دولت سایه و….(۶)

مفیدی، دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران: این خانه را ویران نکنید

علی ربیعی مانع اصلی بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران

بدرالسادات مفیدی: نهاد‌های مدنی ایران در ارتباط با دولت زنده هستند

آب پاکی محسنی اژه‌ای روی دست انجمن صنفی روزنامه‌نگاران: حق فعالیت ندارید

روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم/محمد شوری