گررسانه آزاد بودو بقیه هم حق حرف زدن وانتشارداشتند آنوقت امثال نویسنده وگوینده این مطالب جرات این را نداشتند چنین دروغ های شاخداری را برای عوامی که دسترسی به اطلاعات آزاد راندارندسرهم کنند!؟
اینجا:
http://pezhvakeiran.com/maghaleh-73491.html

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)