صفحه‌ی ویژه‌ی

محمد شوری

زاده شده در شهر آبادان. انتشار دهها یادداشت،مقاله گزارش در مطبوعات ایران. اسامی مستعار در مطبوعات: «علی میثمی»،«میثم علیمحمدی»،«محمدزمانی»،«مسعودطوبی»،«امین عباسی»،«محمدشیداو(شیدایی)»،«علی پارسازاده». انتشار چند جلد کتاب: 1- «عشقخانه».ناشر:«انتشارات آوای کلار». 2-«همه حرف خدا»در سه جلد. ناشر:«شرکت انتشارات قلم» 3-«حرف های زدنی و نوشته های نوشتنی از یک نویسنده و روزنامه نگار اصلاح طلب مسافرکش».«ناشر:«مولف». 4-کدام راه(انتشارات آواکلای)سال1397 5-منافع ملی من وتو(انتشارات آوای کلار)سال1379 و کتابهای«جرم سیاست»،«نامه جنگ»،«جمهوری بربادرفته»،«مَحکَمه»در سه جلد،«مشابه تاریخی پارلمانی»سالهاست که در اداره کتاب وزارت ارشاد اسلامی بخاطر ندادن مجوز در حال خاک خوردن است! متاسفانه ناشران کتاب بدلیل های واهی کتاب های فوق را توزیع نکردند.اشاره نیروهای امنیتی واطلاعاتی حاکمیت ج.ا.ا،برای باصطلاح بایکوت و عدم معرفی من دراین امر دخیل است. دو دوره سابقه زندانی شدن در حاکمیت ج.ا.ا. یکبار در سال 1365بمدت. وباردیگر در سال 1378.یک روز پس از تعطیلی روزنامه سلام،که من درآنجا شاغل بودم. بعداز این زندان بااشاره نیروهای امنیتی و اطلاعاتی به همان دلیل فوق الذکر در مورد کتاب، از شغل و نوشتن در مطبوعات محروم شده ام و علاوه بر آن از حقوق شهرندوی مثل هر فرد عادی (مثل داشتن بیمه)مرا محروم ساخته اند. https://www.facebook.com/mohammad.shorijeze https://www.facebook.com/assize.mahkame

آخرین مطالب :


نفت از دور خارج شد!


ملاقات درلندن؛ مک فارلین،ماجرایی که قربانی گرفت!


تلفنی از لندن!


جنگ نفت درایران!


آیت الله منتظری ودکترعلی شریعتی


آمریکا،آمریکاماداریم میائیم!!


سازمان مجاهدین خلق؛ آغازکننده قطع رابطه باآمریکا


رگ خواب روحانیت؛نفوذآنجاست!


آچمزشدن درماجرای مک فارلین!


444روز؛40سال کش پیداکرد!

12آبان1365چنین روززی در چند سال پیش

تکلیف شرعی است؛خداونداجازه نمی دهد!


آن بیچاره مفلوک؛تیری که به سنگ خورد!


مصاحبه محمد شوری با خانم اعظم طالقانی(21سال پیش)


سیاست کثیف مثل پول کثیف تطهیرمی شود


این حرکتی که وزارت اطلاعات شروع کرده معلوم نیست به کجابیانجامد…؟ به سعیدامامی!

چنین روزی در چند سال پیش(6آبان365)

مک فارلین،سیدمهدی هاشمی؛ آغازپروژه حذف آیت الله منتظری


روسفیدی ساواک درجمهوری مومنین!


حق ولایت درجمهوری مومنین!


چنین روزی در چند سال پیش(مجموعه مهرماه)


ان قلت سیداحمدخمینی به منتظری،ولایت فقیه ایرانی و آیت الله سیستانی!


ولی افتادمشکل ها؛ اسلام چندوجهی ست وسیاست هم پیچیده!


اگرسپاه نیودولایت فقیه هم نبود!


ولایت فقیه:چاقویی که دسته اش رابرید!


روح الله زم(پادوی دولت سایه)؛قربانی شدبرای پاسداران گمنام

https://youtu.be/kenm4NG3ZHk

همه راهها به ولایت فقیه ختم می شود!

https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/2483781955023217?__tn__=K-R

چنین روزی در چندسال پیش(مجموعه شهریور)


انقلاب یا اصلاح؟ چه باید کرد؟ ازکجا آغاز کنیم؟ – محمد شوری


چنین روزی در چندسال پیش(مجموعه مرداد)


در گفت وگو با برنامه دیالوگ پیرامون فساد در نظام ولایت فقیه

https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/2373184359416311?__xts__%5B0%5D=68.ARBSLdDTKkMEJ7kM2DA0y3f7c2hDf3GkNOlvcEUsacAC7AsCku25UBKASKNl6aVu6tlGSmZ2zRkfwpkFyqE0HbC4jVoYE3Eh8BwNl8k8sQ6BFP-XLXE-ASJg5Als3oTcF6JtXkLJCmeRKdhyhlLQRieYQwb7UKCuEgrYb7BVFWwATBA6F5UifHya50kI0XROje5xKELFnsTmkRVieQXnmH5YPQntCHqyh1iBMI7KulEDFBp-Y3ss1WHO5O2L6kdRgG_-mTy-gGhp8yF512N5-onaGfYDT0x_Zl4mCjNptjpDxbeMtP1xJWaB30cFgnSlTb2H2wzdhCb9cnrcoNtVvoA8ew4q4kg_EA&__tn__=K-R

چنین روزی در چند سال پیش(مجموعه تیرماه)