آزادی مطبوع!(برشی از مطبوعات/۸)به مناسب روز جهانی مطبوعات

درمطبوعات جمهوری ولایت فقیه،تعدادمحدودی حق نوشتن در مطبوعات رادارند.
هرشرایطی که پیش بیاید،آنهاهمیشه می توانند بنویسند!می خواهدبه اصطلاح اصلاح طلب باشندیااصولگرا!آنها شغل های دیگر هم دارند واتفاقا همین ها هم دائم از سختی کار می گویند!!
درجمهوری ولایت فقیه فرقی نمی کند ظریف باشی،یااحمدی نژاد و یاانجمن صنفی روزنامه نگاران(که بی شرمانه در رابطه بامن سکوت کرد)همه آنها معتقدند در نظام ولایت فقیه کسی را به جرم نوشتن زندانی نمی کنند!!
من(محمد شوری،نویسنده وروزنامه نگار) در۱۷تیر۷۸یک روز پس از تعطیلی روزنامه#سلام بازداشت وزندانی شدم.
در حکم محکومیت نوشته بود:نوشتن مطالب متعددعلیه امنیت ملی!
ازآن زمان تا الان هم از شغل خودم و از تمام حقوق انسانی وطبیعی وقانونی محروم هستم!
آنچه در زیر می آید گزارش اینجانب در روزنامه سلام به مناسبت ۱۳اردیبهشت،روزجهانی مطبوعات است که در تاریخ دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۷۷ باعنوان«آزادی مطبوع!»وبا نام اصلی خودم منتشر شده است.
محمد شوری نویسنده و روزنامه نگار/۱۳اردیبهشت ۱۳۹۴
دربخش از آن آمده است:

ادامه را دراینجا مطالعه فرمائید:
https://www.facebook.com/assize.mahkame

آزادی‌مطبوع!
اشاره:
آزادی ‌مطبوع‌ مثل‌ بوی ‌مطبوعی ‌است ‌كه‌ از درون ‌آشپز خانه‌ای ‌با انواع ‌غذاهای ‌متنوع ‌و بسيار لذيذ به ‌‌مشام ‌می‌رسد و هر آدم ‌گرسنه ‌و سيری ‌را مجذوب ‌خود می‌كند.
درچامعۀ ‌مدنی ‌ازلحاظ‌فرهنگ‌خودی‌،مطبوعات‌بايد‌چنين‌وضعيتی‌داشته‌باشندوبا نوع ‌ مطالب‌خودهمنوعان‌خويش‌راحريص‌وارجذب‌كند.آنگاه‌كه‌اين‌روندتحقق‌يافت، علاوه‌بربالارفتن‌سطح‌آگاهی‌هابطورعميق‌كه‌حتماباعث‌پيشرفت‌هم‌هست،ديگر گرانی‌مطبوعات‌،بی‌محتوابودن‌وسطحی‌نگری‌آن‌ها،تابع‌قدرت‌بودن‌ووابستگی‌های ‌ديگر،تأثيری ‌درعدم ‌گرايش‌ملت ‌به‌سوی‌مطبوعات ‌ومطبوعه‌خوانی‌نخواهدداشت.‌تنهاراه ‌ايجادولع‌درميان‌مردم‌به‌مطبوعه‌خوانی،آزادی‌مطبوع‌است!
درموردآزادبودن‌مطبوعات‌اكثرا-اعم‌ازصاحبان‌قدرت‌وانديشمندان‌بگونه‌ای‌دلچسب ‌ وايده‌آلی‌‌سخن‌‌می‌گويند.امادرحيطۀ‌عمل‌آنچه‌نمادعينی‌آنرالمس‌می‌كنيم،مطابق‌‌با شعارنيست.
وقتی‌می‌گوئيم‌آزادی‌مطبوعات‌سؤالات‌بی‌شماری‌مطرح‌می‌شود.اينكه‌اين‌آزادی‌چه ‌حدومرزی‌دارد؟كی‌حرف‌بزند،كی‌نزند؟چه‌بگويند،چه‌نگويند؟چه‌عكسی‌منتشربشودوچه‌چيزی‌‌منتشرنشود؟وضعيت‌مالی،اقتصادی‌چگونه‌باشد؟و…درجامعه‌مدنی‌ قانون ‌ می‌تواندحدودوثغوراين‌آزادی‌رامعيّن‌كندواماهمين‌قانون‌اگرابهام‌برانگيز‌ويا درسلطۀ مافوق‌قانون‌هاباشد،آن‌چيزی‌خواهدشدكه‌اكنون‌باآن‌مواجه‌هستيم.‌يعنی؛ عدم‌استقبال شديدمردم‌ازروزنامه‌خوانی‌وياگرايش‌به‌مطالب‌سطحی‌و احساس ‌برانگيز ونان‌به‌نرخ‌ روزخور!
دراين‌گزارش‌درحدخيلی‌اِجمال‌درنظرداريم‌آزادی‌مطبوعات‌رابه‌بحث‌بگذاريم.
سيزدهم ‌ارديبهشت‌ماه‌مصادف‌باسوم‌ ماه‌می‌ميلادی‌به‌عنوان‌روز جهانی ‌آزادی ‌مطبوعات نام‌نهاده‌‌شده‌است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)