بایگانی

https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/2483781955023217?__tn__=K-R

چنین روزی در چندسال پیش(مجموعه شهریور)

در گفت وگو با برنامه دیالوگ پیرامون فساد در نظام ولایت فقیه

در پاسخ به تزویرنامه مصطفی تاجزاده

https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/2373184359416311?__xts__%5B0%5D=68.ARBSLdDTKkMEJ7kM2DA0y3f7c2hDf3GkNOlvcEUsacAC7AsCku25UBKASKNl6aVu6tlGSmZ2zRkfwpkFyqE0HbC4jVoYE3Eh8BwNl8k8sQ6BFP-XLXE-ASJg5Als3oTcF6JtXkLJCmeRKdhyhlLQRieYQwb7UKCuEgrYb7BVFWwATBA6F5UifHya50kI0XROje5xKELFnsTmkRVieQXnmH5YPQntCHqyh1iBMI7KulEDFBp-Y3ss1WHO5O2L6kdRgG_-mTy-gGhp8yF512N5-onaGfYDT0x_Zl4mCjNptjpDxbeMtP1xJWaB30cFgnSlTb2H2wzdhCb9cnrcoNtVvoA8ew4q4kg_EA&__tn__=K-R

چنین روزی در چند سال پیش(مجموعه تیرماه)

آیا آخرین ماموریت اصلاح طلبان تجزیه ایران است!

پرواز لندن به تهران، آقایان به ترتیب سن م.ب، ف.ن، ع.م، ا.گ.

انتگرال قتل: پرستوی اغواگر یا کفتار هوس باز

آیا دموکراسی، انتخابات و نمایندگی در ایران و ترکیه قابل مقایسه است؟

«خیابان» استراتژی نیست

به جای هو کردن «خیابان»، آن را فهم کنید!

«زم نیوز» پادویی از «پادو»های دولت سایه!

سوژه های نارَس – عبدالکریم سروش و مواضع اخیر اصلاح طلبان

مصلحت کثیف در چهل سالگی انقلاب!(محمد شوی)

اصلاح طلبان با وعده های پر طمطراق در هر انتخابات در پی اصلاح چه چیزی هستند؟

سید محمد خاتمی چرخ تیوبلس نظام!

دِل و دُماغ اصلاحات در ایران

نقش اصلاح طلبان و نواندیشان دینی در خارج کشور

نجات ایران یا حراست از ولایت فقیه

دولت سایه(قسمت سوم)

در سالگرد تعطیلی روزنامه سلام، زندانی شدن من، و سکوت آنها

واژگونی رژیم، تجزیه ایران نیست

پروپاگاندای احمدی نژاد

“معذرت خواهی ” خامنه ای ، به تسلیم او در مقابل ملت منجر خواهد شد ، مستبد در آغاز مسیر پذیرش ” حاکمیت دوگانه ” است .

طراحی استمرار طلبان!

چرا نجوای سوریه ای شدن بیشتر از اردوگاه اصلاح طلبان به گوش می رسد؟

اصلاح طلبان در مقام برانداز

ایران؛ اتحاد اصلاح طلبان و اصولگرایان علیه مردم

تحلیل های آنالیز شده صادراتی توسط اپوزیسیون های صادراتی

عامل تغییر نظام شناسایی شد! / این یک داستان واقعی ست.

فرج سرکوهی: غیبت مفاهیم در انتخابات،استحاله اصلاح طلبان، سیاست ترس و پوپولیزم مکرر