چنین روزی در چندسال پیش(مجموعه شهریور)
درمجموعه شهریوربه موضوعاتی مانند:
بدعت ولایت فقیه،صدورانقلاب،حجاب،اعدام های بی شمار،دادگاه های انقلاب، عفوزندانیان،تواب ساری، تقیه در فقه شیعه،مساله نفوذی ها، نمازجمعه،وزارت فرهنگ وارشاداسلامی،اصلاح طلبان،معادیخواه، کشمیری،بهزاد نبوی،مهدی بازرگان، موسوی خوئینی،مصباح یزدی،آیت الله منتظری،مجید انصاری،هاشمی رفسنجانی،خامنه ای،موسوی اردبیلی،بنی صدر،حزب توده،ساززمان مجاهدین خلق، و… که باکنکاش در مطبوعات سال های نخست انقلاب وایضاخطبه های نمازجمعه همراه با درج نظر نویسنده در پاورقی،تحریرشده وخواننده محترم آنرا ملاحظه می کند.پیش ازاین مجموعه های مرداد،تیر،خرداد،اردیبهشت،فروردین،و اسفندمنتشر شده،که می توانیدآنرادرهمین صفحه وسایت،جستجوومطالعه فرمائید.
باوجودگذشت چهل سال از انقلاب پنجاو هفت،فکر می کنم در موارد اساسی و بنیادی،هنوزدرتحققق ونهادینه شدن دمکراسی ورسیدن به یک جامعه مدنی مطلوب،وعاری ازخشونت بااحترام به عقیده مخالف ووجودصحه صدروتعامل و تعادل، در نقطه مطلوب نیستیم!یک دلیل آن انحصاررسانه دردست مافیای مطبوعاتی ست،ودربیرون مرزها،سردرگمی وآنارشیسم دردادن آگاهی سیاسی به مردم توسط بخشی از اپوزیسیون سوارشده بر رسانه های فراگیراست که مدام در یک مهندسی حساب شده مخلوطی ازکارشناسی مغلوط وصحیح به خوردافکار عمومی می دهندو بیشترشبیه یک غذای فست فودی خوشمزه شکم پرکن است که فاقدویتامین لازم بوده وفقط منجربه فربهی می شود!
گاهی نگاه به گذشته ماندن در گذشته وافسوس خوردن ویاحتی پُز دادن نیست. هرکه تاریخ سرزمین خودرانداندازیک سوراخ بارها گزیده خواهدشد!
آنچه دراین مجموعه می خوانید براساس حضوروتجربه دائمی نویسنده در حوادث و رویدادهای انقلاب است و برای آن تاکنون تاوان دوبارزندان درسال۶۵وسال۷۸ را داده وسال هاست باتبانی وسکوت مدعیان آزادیخواهی در مطبوعات،حاکمیت اورا ازشغل خود-که روزنامه نگاری ست-محروم کرده است.
این مجموعه درروزهای خوددرتلگرام،اینستاگرام وفیس بوک اینجانب منتشرشده واینک دریک مجموعه تقدیم می شود.وبعدازاین نگارش روزهای مهرماه راتحریر خواهیم کرد.
سی ویک شهریورنودوهشت
محمد شوری)نویسنده و روزنامه نگار(
facebook.com/assize.mahkame
t.me/shourimohammad
چنین روزی در چند سال پیش
۱شهریور۱۳۶۰
وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی نامی بی مسما!
روزنامه جمهوری اسلامی۱شهریور ۱۳۶۰
حجت الاسلام معادیخواه وزیرجدیدارشاد اسلامی دریک مصاحبه اختصاصی با خبرنگارخبرگزاری پارس درپاسخ به این سوال که آیادربرنامه آینده دولت نام وزارت فرهنگ وارشاداسلامی گنجانده شده است ویافرهنگ وهنرزیرنظروزارت ارشاد اسلامی فعالیت خواهدکرد؟گفت:
«نام قانونی این وزارتخانه ارشادملی ست و تحت همین نام انتحاب شده است، ولی به هرحال باحساسیّت بحقی که ملت ماباملی گرایی دارندوخاطرات تلخی که ازسوء استفاده های این داریم،وجامعه هرگزنمی تواندخاطرات تلخ رافراموش کند،نام این وزارتخانه بطور طبیعی به وزارت ارشاد سلامی تغییر کرده است ».
پاورقی:
عبدالمجیدمعادیخواه(روحانی ومعمم)درسال نخست انقلاب وزیروزارت فرهنگ و ارشاداسلامی شد.ودرهمان ایام بدلیل حادثه ای،(شوک قلبی)به بیمارستان منتقل شد.بعد ازاین حادثه،ازسیاست وکار اجرایی(بطوررسمی وعلنی)کنار کشید. شایعات آن زمان مشابه همان اتفاقاتی ست که برای علی جنتی وعطاالله مهاجرانی رقم خورده بود،سربازنهاافتاد!
باوجودنهادهاوسازمان های متعدددرنظام ولایت فقیه که شبانه روزدرحال ارشاد اسلامی مردم هستند،مثل:سازمان تبلیغات،گشت ارشاد،حوزه های علمیه و فرستادن طلاب به شهروروستاهابرای تبلیغ دین،پایگاه مساجد،صداوسیمای ولی فقیه که دائم اشخاص روحانی وغیر روحانی درحال موعظه هستند،و تلویزیون، رادیویی تصویری شده است!!خطبه های ائمه جمعه،مداحان و…دیگر نیازی به آن نبودکه آن نام بامسمای سابق(فرهنگ وهنر)تغییرکند،چه آن که ابتدای انقلاب ملی هم بشودولی بدلیل خاطرات تلخ مردم ازملی گرایی؟!!(که درباره آن وملی، مذهبی هاخواهیم نوشت)،به ارشاداسلامی وبعد،به فرهنگ وارشاداسلامی تغییرداده شود!آنچه وزارت فرهنگ وارشاداسلامی کنونی با آن سروکارداردمقوله کتاب،موسیقی، هنروسینماست ودراین حوزه هاست که فعالیت دارد.نام کنونی هیچ مسمایی با نوع فعالیت ندارد.وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی چه چیزی را ارشادمی کند؟وچه کسانی را!!؟اوظیفه فعلی این وزارتخانه ارشادمردم نیست! اماوقتی پای سوال و جواب وغیره شود،آقای خامنه ای سراغ این وزارتخانه می رودونه نهادهای تحت مدیریت خود؟آقای خامنه ای همیشه روی اینکه چه وزیری آنجاباشد،حساسیت نشان داده است!
یکم شهریورنودوهشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار(
چنین روزی در چند سال پیش
۲شهریور۱۳۶۰
ضحاک ماردوش قربانی می خواهد!
روزنامه جمهوری اسلامی۲شهریور ۱۳۶۰
باهمکاری سازمان اطلاعاتی۳۶میلیونی: بیش از۴۸۱تروریست در۷شهردستگیر شدند.۲عامل تخریب وارعاب ارعناصر گروهک تروریستی منافقین خلق دربابل اعدام شدند.۲سارق مسلح ویک منافق دراصطهبانات اعدام شدند.۴عضوفعال منافقین دررامسراعدام شدند.۱۱عامل گروهک های مسلح وقاچاقچی تیرباران شدند.بحکم دادستانی کل انقلاب اسلامی مرکز:معاون سپهبدزاهدی و۳۷مفسد اعدام شدند.[بجزیک نفرباقی اعدام شدندگان مربوط به سازمان مجاهدین خلق است.].
پاورقی:
آنچه خواندید عناوین یک صفحه کامل روزنامه دریک روزاست!ازخرداد۶۰وپس از اعلان وشروع فازمسلحانه سازمان مجاهدین خلق، تامدتها ازاین نوع اخباربه وفور درمطبوعات می بینیدومی خوانید.و بیشترآنهاهم که زندانی شدندوازاعدام جستند،به شکل فله ای درسال ۶۷به بهانه عملیات مرصاداعدام شدند.این اعدام هاصرفامریوط به سازمان مجاهدین خلق نبود؛ازگروه های چپ مارکسیست گرفته تاگروه های بشدت مذهبی مثل فرقان،و افرادی که خودی محسوب می شدندو در نظام درراس برخی اموربودندمثل صادق قطب زاده،امیدنجف آبادی،سیدمهدی هاشمی و…صابون اعدام به تن شان خورد.خیلی ازاین اعدام وخون های ریخته شده ناحق بود وبه فرض مجرم بودن، حکم آنهااعدام نبود.اعدام های بی شماری که درارتباط باموادمخدرانجام شدوحاصلی تاکنون جزاعتیادوگسترش بیشتر آن نداشت…درخت نظام ولایت فقیه بااعدام های بی شمارآبیاری شده است.و در چهلمین سال عمرش،درفسادسیستماتیک دست وپامی زند.وبااعدام چند باصطلاح مفسداقتصادی باعنوان سلطان فلان و بهمان!!می خواهددامن فاسدان اصلی که سالهادرمدیریت کلان قضایی،مجریه و مققنه،درحال چرخش هستندو تا لحظه مرگ ازقدرت کناره گیری نمی کنند،مگرآنکه دریک تسویه حساب(آنچه میان محمدیزدی وصادق لایجانی گذشت ومتاثرازجانشینی برای پساخامنه ای ست) قرارباشدقربانی شوند.رژیم پهلوی نیزبرای ماندن حاضر شدنخست وزیرمحبوب ومطلوب۱۳ساله اش هویدارازندانی کندوتیمسار نصیری (رئیس ساواک را)به زندان بیفکند.که پس ازپیروزی انقلاب هردو اعدام شدند. ضحاک ماردوش قربانی می خواهد!
دوم شهریورنودوهشت
محمد شوری(نویسنده وروزنامه نگار)
چنین روزی در چند سال پیش
۳شهریور۱۳۷۰
اصلاح طلبان حکومتی ماله کش رهبری
روزنامه سلام،۳شهریور۱۳۷۰
محمد موسوی خوئینی:
«درنظام درموردرهبری نباید کسی بگویدبه عقیده من رهبری حرفش درست نبود، هم زمان حضرت امام همین عقیده راداشتم وهم حالا».
پاورقی:
آقایان بالای منبربرای عوام موعظه می کنندکه امام علی درکوچه های داغ و گرمای شدیدکوفه می ایستادتارهگذران هرانتقادوسخن وشکایتی داشته باشند بطورمستقیم وبدون هراس باوی درمیان بگذارند.آقایان این راازجمله حسنات و شیوه حکومتداری درحکومت اسلامی می دانند.
وجه مشترک دوجناح انحصارقدرت(اصولگرایان واصلاح طلبان)این است که دور رهبری وولایت فقیه راخط قرمزی کشیده وواردآن نمی شوند.خوشنام ترین وسالم ترین آنها،مخصوصا(اصلاح طلبان حکومتی) درمناظره هاوگفتگوهاو سخنرانی و نوشته های خودگاهی تاشدید ترین انتقادهاراهم می کنند،امایک کلام به صراحت وبانام بردن ازهبری_که بیش از۳۰ سال قدرت مطلق بااوست واکثر مسئولین منصوبین وی هستندووضعیت فلاکت بارفعلی وفساد،محصول همین ایستایی وعدم چرخش قدرت است_سکوت کرده ولام تاکام حرفی وانتقادی صریح وبی پرده ازایشان نمی کنند.وقس علیهذا….
سوم شهریورنودوهشت
محمد شوری(نویسنده وروزنامه نگار(
چنین روزی در چند سال پیش
۴شهریور۱۳۶۲
ولایت اسلامی نباید مخدوش شود!
هاشمی رفسنجانی[خطبه نمازجمعه.کتاب درمکتب جمعه.ص۴۸.ج۷]
اگربخواهیم یک حکومت اسلامی داشته باشیم چه جورآدم هایی می توانندمتعهد ومتصدی کارهایمان باشند.این بجث از دوسه سال پیش درچشم همه بودودرزبان همه افتاد:تعهدوتخصص.ماچون وارثان یک جامعه ای هستیم که اصل را(اگردرحرف خودشان صادق بودند)برتخصص می گذاشتندوروی تعهدتکیه نمی کردنداین بحق برای مایک بحث تازه ای می شداما واقعیت این است اگرماانسان متعهد متخصص داشته باشیم وبرویم یراغ انسان منخصص غیرمتعهداین مساله ولایت اسلامی مخدوش است.
پاورقی:
پیش ازانفلاب افرادی مثل مرتضی مطهری،محمدجوادباهنروگلزاده غفوری (که مغضوب نظام ولایت فقیه شد)در دوره رژیم پهلوی ازمولفین کتاب دینی مدارس بودندویابرای مجله زن روزمقاله ارسال کرده ومنتشرمی شد.مشکل آقایان روحانی حاکم این است که غیر خودکه تابع آنهانباشدرانمی پذیرندومی خواهندقدرت رادرانحصارخودداشته باشند.دراین چهل سال کسانی بافریب و ریاکاری وبدون داشتن تخصص لازم و مدارک جعلی ورانتی ازدانشگاه،سوار بر مدیریت کشور شدند.وبارفتن به زیرعبای روحانیت،درهمه جانفوذکرده وخسارات عظیمی برمنافع ملی واردکرده اند.از ورودبسیاری ازگردشگران_که می تواند منبع مالی خوبی برای کشورباشد_بدلیل ظن جاسوسی ممانعت می شود. آنوقت درعوض تادلتان بخواهددردل سپاه پاسداران ودیگرنهادهای امنیتی افرادی به جرم جاسوسی برای اسرائیل اعدام می شوندوصدایش رادرنمی آورند..ولی تایک دوتابعیتی وارد کشورشده،به هر طریقی که شده جرم جاسوسی برایش ترتیب می دهندو زندانی اش می کنند.
چهارم شهریورنودوهشت
محمد شوری(نویسنده وروزنامه نگار)
چنین روزی در چند سال پیش
۵شهریور۱۳۶۱
رقم درشتی ازاهالی فحشا!
هاشمی رفسنجانی[خطبه نمازجمعه. کتاب درمکتب جمعه.ص۱۸۱.ج۵]:
آن روزکه بعدازآن حادثه شوم چهارم اسفند خدمت امام رفتیم،امام این رابه بنی صدرباصراحت فرمودند.گفتند:خیال نکن تورای داری.(چون درحضورامام درمحضر امام به اراده مردم متکی شد)امام فرمودند:آنهایی که به تورای دادندهمان چهار صدپانصدهزارنفرندکه اگرمواضع مشخص بشودآن عده هستند.آنهابهایی ها هستند.آنهاتوده ای هاوکمونیست ها هستند(و البته کمونیست هاهم به اینهارای نمی دادند.آنهاهم برای خودشان یک چیزدیگری داشتند.آنها سرمایه دارهاهستند. ساواکی هاهستتد.تصفیه شده هاهستند. اهالی فحشاوفسادوآن چیزها هستند.خوب اینها یک رقم نسبتادرشتی هم هستند،واین ها هستندکه رای می دهند.
پاورقی:
اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری پس ازپیروزی انقلاب بی گمان آزادترین دوره دراین۴۰سال است که ازکاندیداهای متنوع وهرکدام متفاوت باهم برگزارشد. وقتی می گوئیم متفاوت یعنی اگربا دیگرکاندیداهادردیگردوره هامقایسه شود، متوجه می شویم دردوره های بعد کاندیداها هرکدام که رای می آورددر فکروبرنامه هیچ فرقی باهم نداشتند. استدلال هاشمی رفسنجانی وکسانی که خمینی را درتمام این سالهاکانالیزه کرده بودند،این بودکه هرکه باآنان نبودوعقاید آنهاراقبول نداشت،رایش مردمی نیست و هرکه تابع محض آنهابود،رایش واقفی ست. مقایسه تعدادآرای بی صدرباآن همه تنوع درکاتدیداهاوتعدادآرای دیگر منتخبین ریاست جمهوری دردیگر دوره هاوتعداد کسانی که حق رای داشتند وبادر نظر داشتن نظارت استصوابی،می تواندتاثیر روحانیت حاکم رابرافکارعمومی و درجه مقبولیت آنهارابیانگرباشد!آیاجامعه روحانیت مبارزآن زمان که سفره اش از حزب جمهوری اسلامی جدابودوبسیاری ازشخصیت های روحانی وغیرروحاتی خوشنام ومعروف که ازبین آن همه تنوع درکاتدیداها،بنی صدررابرگزیدند،جزوآن رقم درشت ازاهالی فحشابودند؟!
پنجم شهریورنودوهشت
محمد شوری(نویسنده وروزنامه نگار)
چنین روزی در چند سال پیش
۶شهریور۱۳۶۰
استدلال چکشی
هاشمی رفسنجانی[خطبه نمازجمعه. کتاب درمکتب جمعه۳۷۶ ج۳ ]:
آقای موسوی(دادستان کل کشوردیروز ورئیس دیوانعالی کشورامروز)می گفت: بعضی ازاین آقایان که روزنامه شان تعطیل شده بود،وآمدندپیش من،گفت:اینکه خوب آزادی هست،خوب بازکنید روزنامه هارا.گفتم:(ایشان جواب خوبی دادند. گفت به ایشان گفتم):خوب بازکنیم. شماآن روزی که روزنامه داشتیدمی گفتید: استبداداست ومی گفتیددیکتاتوری ست.ووقتی روزنامه تان راهم بستیم می گوئیددیکتاتوری ست،اگربناست یکجور شمابرخوردبکنیدخوب چراروزنامه هارا بازکنیم؟بازآن روززبان داشتیدمی گفتید دیکتاتوری ست،حالابابی زبانی می گوئید دیکتاتوری ست.وقتی نشریه مجاهدباچهارصدهزارتا(به ادعای خودشان)تیراژ منتشرمی شدوکسی مزاحمشان نبودودرچاپخانه دولتی هم چاپ می شدهمین آفایان آن رورمی گفتنداستبداداست.دیکتاتوری ملاهاست. خوب حالاهم بگوئید دیکتاتوری ست!
پاورقی:
آن روزنامه ای که بتواندآزادانه هر مطلبی رامنتشرکندوفشارهای پنهان و آشکار سواربرآن نباشد وبعدبنویسد:دیکتاتوری ست،دردرجه اول حقانیت خود رازیرسوال می برد.اماوقتی عکس العمل سلبی حاکمیت،تعطیلی آن نشریه رادرپی داشته باشد،به آن روزنامه اعتبار داده است.مگر آزادی ملک طلق دولت هاست که اگر دادندبواسطه آن همه مطبوعات واحزاب گوش به فرمان آنها شوند؟و در هجو و نقدحاکمیت ودولت،چیزی نگویندوننویسند؟!آزادی رادولت هابرای مردم به ارمغان نمی آورند.امادیکتاتوری راچرا!آزادی رامردم ازدست می دهند چون دربطن جامعه خود حضورندارند.مطبوعات واحزاب زبان بخش های مختلف مردم هستند.زبان آن رادولت های دیکتاتورمی برد.وآن زبانی که درفرض مفروض، غیرعرف وهتاک باشد بابریدن آن، فعل ناهجارش، هنجارجلوه می کند.جبهه انحصارابتدای انقلاب باترس ازگسترش آزادی های بی قیدوشرط مطبوعات و احزاب،وایضاتشکیلات سازمان مجاهدین خلق،به عملیات سلبی متعددوپی درپی دست زدو دقیقا(خصوصادر موردمجاهدین خلق)،درهمان دام وتله ای افتادکه تشکیلات مجاهدبن خلق می خواست.سران سازمان مجاهدین خلق باشیوه های خود،احساس کینه (باصطلاح انقلابی)رادرهواداران خودایجادمی کرد،وعکس العمل سلبی حاکمیت هم آن را گسترش می داد.اعدام های نابجاوبعضاناحق(مخصوصادرسال ۶۷)که گاه یک خانواده چند اعدامی داشت،قفط وفقط برچهره فاسدمسعودرجوی نقاب بیشتری زد!وقس علیهذا…استدلال موسوی اردبیلی یک استدلال چکشی بود.چکشی که نظام ولایت فقیه همچنان،باآن آزادی ها رامحدودمی کند.
ششم شهریورنودوهشت
محمد شوری(نویسنده وروزنامه نگار )
چنین روزی در چند سال پیش
۷شهریور۱۳۵۹
اگرخامنه ای نباشد!
سیدعلی خامنه ای[خطبه نمازجمعه.کتاب درمکتب جمعه.ص۲۸۴.ج۲ ]:
اگرمن فکرکردم که اگرمن نباشم یک چرخ ازچرخ های این انقلاب لنگ می ماند و شماهم نسبت به خودت همین فکررا کردی،یاشماهم نسبت به من این فکررا کردی،این ماراازتوجه کامل به خدا والله وتوحیدبازمی دارد.مارابه سمت شرک می کشاند.اماکشانده ای آهسته آهسته. شماخیال می کنیدانحراف هاچه جوری بوجودآمد.اول یک زاویه کوچک بازمی شود. درطول زمان این زاوبه کوچک،بزرگ وبزرگترمی شود.
پاورقی:
آقای خامنه ای!
کشانده ی شرک چگونه زاویه اش بزرگ وبزرگترشد؟
۱-حضرتعالی تقریباهرهفته سخنرانی می کنید.باهیچ رسانه ای گفتگونمی کنید وخودرادرمعرض پرسش خبرنگاران فرارنمی دهید.
۲-اعضای شورای نگهبان راشمامنصوب می کنید.وآنهابانظارت استصوابی کاندید های مجلس خبرگان رهبری،که وظیفه اش بارخواست ونظارت بررهبری ست،را تائیدمی کنند.یعنی به یک معنااعضای این مجلس منصوب شماهستندواینگونه یک اصل مهم قانون اساسی استحاله وکان لم یکن وکن فیکون شد!
۳-تقریباتمامی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شماهستند.وآنها همواره مصلحت شمارامصلحت نظام دانسته اند!
۴-تمامی فرماندهان نظامی ورئیس قوه قضائیه وصداوسیماودادگاه ویژه روحانیت (که حتی زیرنظرقوه قضائیه نیست و نظارتی برآن ندارد)وایضابرخی مقامات و پُست های مهم مثل واجا،ارشادوکشور بایدباصلاحدیدشماانتخاب شوندوبه یک نوع وغیرمستقیم(بانظارت استصوابی) نمایندگان مجلس بجای آنکه نمایندگان مردم باشند،نماینده ولی فقیه هستند.
۵-قانونی بنام حکم حکومتی وجودندارد ولی فرمان شمابه مجلس وهرنهاددیگر بدون تصویب وچون وچرابایداجرایی شود!
۶-شمامرجع تقلیدنبودیدوحتی مجتهد،و برخلاف قانون اساسی اول رهبروولی فقیه شدید!
آقای خامنه ای!وضعیت فعلی دستپخت و محصول شماست.وشماوعده می دهید چهل سال بعد،وضع بهترخواهدبود!!
براستی اگرشمانباشیدچه اتفاقی خواهد افتاد؟!
هفتم شهریورنودوهشت
محمد شوری(نویسنده وروزنامه نگار)
چنین روزی درچند سال پیش
۹شهریور۱۳۷۶
نمازجمعه حق الناس است
پیام هاجر،۹شهریور۱۳۷۶
علی حجتی کرمانی:
به ستادبرگزاری نمازجمعه اعتراض دارم. آیاتریبون نمازجمعه حق الناس نیست؟ حق الناس که تنهابردن مال مردم وتجاوزبه عرض دیگران نیست؟این هم یک نوع حق الناس است.چراستادبرگزاری تریبونی راکه متعلق به همه مردم است دراختیار یک صداقرارداده است؟بگذاریدصداهای دیگرهم به گوش مردم برسد.مردم حق دارند.به چه معناست این تریبون رابرای مدت بیش ازیکسال دراختیارفقط یک طرز تفکرقرارداده اند.آنهم تفکری که می گویداسلام دین خشونت است؟!
پاورقی:
برخی فقهای شیعه معتقدنددرزمان غیبت امام زمان خواندن نمازجمعه لازم وواجب نیست.قبل ازانقلاب برخی یواشکی می خواندند.هدف نمازجمعه آگاه شدن مسلمین به امورخودوجامعه خودودیگر مسلمان هاوجهان بیرون ارخوداست. اما درنظام ولایت فقیه همانطورکه همه نهادهای مذهبی مثل مرجعیت و حوزه و مساجد،حکومتی شد،تریبون نمازجمعه هم حکومتی وبلندگوی حکومت ودرتوجیه حکومت شد.نمازجمعه می تواتدازکم هزینه ترین وراحت تربن شبکه های اجتماعی ومحلی برای رساندن صدای اعتراض باشدواجتماعات اعتراضی می توانددردل نمازجمعه صورت گیرد…
نهم شهریورنودوهشت
محمد شوری(نویسنده وروزنامه نگار)
چنین روزی درچندسال پیش
۱۱شهریور۱۳۶۲
ازلج دستگاه!
سیدعلی خامنه ای[خطبه نمازجمعه.کتاب درمکتب جمعه.ج۷.ص۶۳ ]:
«گفتیم که حکومت اسلامی یک حکومت به معنای واقعی کلمه مردمی ست… گفتیم حکومت اسلامی:یک،تکیه برایمان واعتقاد مردم دارد.دو،درجهت منافع مردم برنامه ریزی می کند.سه،خطوط کلی آن موردرضایت ومیل اکثریت قاطع مردم است.چهار،مدیران ومسئولان این حکومت ازدل مردم جوشیده اندوازمیان مردم برآمده اند…پنج،اصل حکومت اسلامی وتوع آن حکومت وارکان آن به نظرمردم انتخاب شده است:ولی فقیه،رئیس جمهور.،نمایندگات مجلس مقننه و چیزهایی که طبعاتابع اینهاست.شش،در اجرای برنامه های این دولت مردم مشارکت جدی دارند…هفت،مردم دهمه صحنه های حساس حاضرند….در هرجایی که این دستگاه حکومتی لازم بداندمردم درآنجاحاضروناظرند….در کشورهای استبدادی ونظام های تحمیلی که کاملاواضح است.بک نمونه اش رژیم پیشین ایران که مردم هرجوری که می توانستندضربه بزنندمی زدند.من یادم آیددرآن روزهاکسانی بودندکه ازلج دستگاه حتی قوانین راهنمایی راهم تخلف می کردند…».
پاورقی:
الان هم خیلی هاازلج دستگاه آن کاری می کنندکه نظام ولایت آن رامنع می کند. مثل حجاب.
مردم ازدیدنظام ولایت فقیه کسانی هستندکه درمراسم حکومتی شرکت وبه نفع آنها شعاردهتد.امااگرهمین مردم درجایی علیه نظام اجتماع کنندضدانقلاب واجیر شده بیگانگان هستند.
نظام ولایت فقیه مردمی نیست چون بانظارت استصوابی غش درمعامله کرده و اکثرمسئولین کشورانتصابی بوده و مجمع تشخیش مصلحت نظام وشورای امنیت تابع ومنصوب رهبرهستندوهرچه ایشان مصلحت بداند،مصلحت کشور تتشخیص می شود.فسادموجودحاکم برجامعه بخاطرمدیریت نالایق وناکارامد انتصابی ولایت فقیه است.بخاطربسته بودن وایستایی قدرت ،هرآدم لمپن حقه باز رباکارشارلان توانست درزیرعبای ولی فقیه وبنام دفاع ازولایت،خوراذوب ذوب درولایت فقیه نشان دهدوهرکثافت کاری که خواست رانجام دهد.
یازدهم شهریورنودوهشت
محمد شوری(نویسنده وروزنامه نگار)
چنین روزی درچندسال پیش
۱۲شهریور۱۳۶۱
اعدام؛هیمنه انقلاب؟!
هاشمی رفسنجانی[خطبه نمازجمعه. کتاب درمکتب جمعه.ج۵.ص۱۹۲ ]:
خوب مامی دانیم که دادگاه انقلاب اگر نبودابهت وهیمنه انقلاب مطهری نداشت ومتجاسرهاوهمه این تروریست هایی که درخطبه قبل اسمشان رابردم،هیچکس نبودکه اینهارامجازات کندواینهاباجرات و جسارت بیشترمانده بودندوروزبروزهم بیشترطغیان می شد.هیمنه اسلام راما باقاطعیت دادگاه های انقلاب وباشهامت وفداکاری پاسداران وکمیته هاوحزب الله که درصحنه بودند،توانستیم نشان بدهیم. واین همه خلافکارخرابکار رادرمدت کوتاهی ازآن طاغی های رژیم گذشته گرفته تامدعیان مبارزه باآمریکاکه عاملان آمریکا هستند،همه اینهارا سرجای خودشان نشاندیم.
پاورقی:
نطفه انقلاب بااعدام کاشته شد.خون های بسیاری ریخته شد.خانواده های بسیاری عزادار شدند.و۴۰سال است که نظام ولایت فقیه برای حفظ ودوام خود هرجاکه کم آورد،به بهانه انقلابی عمل کردن، احکام شاذوازجمله اعدم صادر کرد.نظام ولایت فقیه ضعف مدیریت و ناتوانی دراداره اموروبی سوادی وکم دانشی خود رادرپوشش دادگاه انقلاب مخفی کرده است.
دوازده شهریورنودوهشت
محمد شوری(نویسنده وروزنامه نگار)
چنین روزی درچندسال پیش
۱۳شهریور۱۳۷۸
مصباح اسلام ولایت فقیه است
روزنامه آریا۱۳شهریور۱۳۷۸
محمدتقی مصباح یزدی:
«اسلام به هرمسلمانی حق داده که وقتی دیدشخصی به مقدسات اسلام توهین می کند، خونش رابریزد.این حُکم اسلام است. دادگاه هم نمی خواهد. اختلاف وقرائت بردارهم نیست.».
پاورقی
تاقبل ازتاسیس جمهوری اسلامی ایران و بدعت اسلام ولایت ففیه،آنچه دروهله اول ازاسلام به عنوان مکتب مبارزه ارائه می شدشکل عدالت خواهانه آن ودر سمت نو گرایی وراه هایی برای همزبانی بازمان ورنسانس بود.پس ازتحمیل ولایت ففیه_که خودرانمابنده مادامالعنرخدادرروی زمین ورهبرهمه مسلمانها(ونه حتی شیعه)می داند،آن بک ذره امیدکه اسلام رادین عدالت وآزادی ودین فبشر عبادالذین یستمعون القول و…می دانست رابه یاس به تبدیل کرد.ازدل اسلام ولایت فقیه،فقط اعدام درآمدوخشونت؛وتمامی دین به حدودو قصاص وحجاب محدودوختم شد.ونه عدالت اقتصادی ورفاه برای محرومین!پس ازحکومت اسلام ولایت فقیه بودکه اسلام طالبانی وداعشی والقاعده ای و…هم بوجودآمد.وقتی به سخنان متولیان دین نگاه کنیدکلمه اسلام راکه فلان می کندو بهمان،زیادشنیده شده ایم.اما۴۰ سال تجربه نشان دادآن خوشبینی ازاسلام،صرفایک آرمان خواهی کاذب وایدآلیسمی توهمی بوده است. اسلام،چه اسلام شیعی وچه اسلام سُنی وقتی قراراست حکومت رادراختیا ربگیردوبه اداره جامعه بپردازد،فقط می خواهدقانون خدارااجراکند.وفانون خدارا هم همان کس که درراس قرار می گیرمی فهمدوفقط فهم وقرائت اودرست است.یعنی خودبخودنمی شودهمه قرئت هارادرامرحکومت داری دخالت داد.ولذا درایران می شود:ولی فقیه یاهمان ولایت فقیه.ودراسلام سیاسی سنی می شود:البغدادی رهبرداعش یا ملاعمر طالبان وباابواسامه القاعده…!
سیزده شهریورنودوهشت
محمد شوری(نویسنده وروزنامه نگار)
چنین روزی درچندسال پیش
۲۲شهریور۱۳۶۰
دخالت شرع؛هموارشدن نفوذ!
روزنامه اطلاعات۲۲شهریور۱۳۶۰
بهزادنبوی(درمصاحبه ای مطبوعاتی):
درحال حاضریک هیات عالی رتبه از شورای عالی قضایی مساله انفجاردر نخست وزیری راپیگیری می کندو همانطورکه قبلاهم اعلان شده،عده ای در این رابطه دستگیرشده اندکه البته ارتباط آنهاباقضیه بمبگذاری هنوزکاملامعلوم نشده… باید توضیح بدهم یک مسال عمده که دراین بمبگذاری هاموردنظربوده ودر تحقیقات نیز باآن بسیاربرخوردشده، عوامل نفوذی در دستگاه هستند…چون مردم سوال می کنندکه چطور عوامل نفوذکرده اند؟لازم می دانم پاره ای ازمسائل راراجع به عوامل نفوذی توضیح دهم.یکی ازدلایل عمده این نفوذ ویژیگی خاص انقلاب است.اوائل انقلاب چون حرکت سیل آسای مردم همه چیزوهمه جاراتحت نفوذ قرار دادعده ای هم بطرق مختلف به کمیته هاودادگاه هاو غیره واردشدندودرقالب انقلابی و مسلمان شروع به کارکردند.البته درزمینه پاکسازی عده زیادی ازآنهابه مرورزمان اقدام شد، امامعدودی ازآنهانیزماندندو شناسایی نشدند.البته درزمینه پاکسازی و تصفیه اینهاعده ای هم مقاومت می کردندواین عناصرازپاکسازی شده هادفاع می کردندمثل بنی صدروهمپالکی هایش.البته آنهابرنامه درازمدت داشتند. یعنی بدین صورت که بعضی ازعناصر نامبرده رامثل مهره دریک نهاد انقلابی و یااداره می کاشتندتادرروزمبادا بکازآیند.کمااینکه بکارآمدند.
پاورقی:
بهزادی نبوی_که تاالآن مخالفانش اورا یکی ازمتهمین حادثه نخست وزیری می دانند_دراین مصاحبه بخشی ازمنفذنفوذی هارامتوجه بنی صدروهمپالکی هایش می داندکه مهندس مهدی بازرگان به اوپاسخ داده است.(درروزهای آینده اینجا منتشرمی کنیم).امافراترازاین اختلافات، مساله نفوذی هاوایضاجواسیس،چالش بسیارمهم درنظام ولایت فقیه است.چالشی که تاالآن گریبانش راگرفته وضربات مهلکی هم زده است.مهم ترین دلیل که راه نفوذراهمچنان بازگذاشته وشایدبتوان گفت آنهاهستندکه کشوررا اداره می کنند،ایدئولوژیک بودن سیستم کشورداری ست؛که بابدست آوردن رگ خواب،حقه بازهای شارلاتان،ریاکاران پاچه خوارولمپن های پوپولیست بی سواد راروی کارآورد.فسادونفوذ سیستماتیک کنونی نتیجه (باصطلاح) دخالت شرع درهمه اموراست.شرح این شرع باشدتاشرح دگر!
بیست ودوشهریورنودوهشت
محمد شوری(نویسنده وروزنامه نگار)
چنین روزی در چند سال پیش
۲۳شهریور۱۳۶۰
کشمیری؛شهیدسوم!
روزنامه اطلاعات۲۳شهریور۱۳۶۰
آیت الله ربانی املشی دادستان کل کشور:
«عامل بمبگذاری نخست وزیری، مسعود کشمیری، دبیرشورای امنیت ملی بودکه اشتباها جزوشهدای این حادثه قلمدادشده بود…اماراجع به انفجارنخست وزیری،تقریباهمان روزاول معلوم شدکه عانل انفجارچه کسی بوده است.ومااین مطلب رامی دانستیم وکم وبیش بعضی هاهم حرفی می زدندوالبته این اولین باری است که یک مقام مسئول این مطلب راافشاءمی کند.ودرحال حاضر افشای آن ضرری ندارد.آیت الله املشی اضافه کرد:عامل انفجار«مسعود کشمیری»همان شخصی بودکه دربین شهدانام اوبرده شدودرروزاول درکنار شهیدعزیزرئیس جمهورماوشهیدمحبوب ما نخست وزیربنام”شهیدسوم”قلمدادشد.
کشمیری یکسال خویشتن رامخفی نگهداشته ودرنخست وزیری جابازکرده بودوازهمه چیزتقریبا اطلاع داشت وحتی دبیرشورابود.این شخص منافق وجنایتکار که ازانسانیت وشرف وپاکی بویی نبرده بود،عامل این انفجاربودودراین زمینه ما اطلاعات ییشتری داریم که بخاطراینکه از پیشرفت کارقضایی جلوگیری نکرده باشیم ازاظهارآن مطالب خودداری می کنم تاانشاء الله درمصاحبه های بعدی خیلی بیشترازاین عرض کنم.ولی اجمالا بایدبگوبم که کشمیری حدودیکسال قبل واردنخست وزیری می شود.خیلی خوب نقش بازی می کندخیلی چهره کریه خود رامخفی نگه می دارد،بطوریکه یکی از مسئولین امردرنخست وزیری می گفت که دربین هزاراحتمال یک احتمال انحراف درموردوی مانمی دادیم واینجاست که به مسئولین امردرنخست وزیری ایرادی نمی توان گرفت که چگونه چنبن فردی خودش راباآنچنان وظیفه باصطلاح عالی درنخست وزیری جادادواین چنین خودرابه مسئولین امرنزدیک کرد.لذابایدوسایل ارتقاء چنین فردی درجمهوری اسلامی مهیاباشد.رئیس جمهورمادرجمهوری اسلامی بیش از۲سال سابقه کارنداشت وی به علت کارآرایی خوب درانجام وظیفه های محوله۱۳میلیون رای می آوردوبعدبه مفام ریاست جمهوری انتخاب می شودووقتی چنین باشدچه مانعی داردکه یک کشمیری هم واردنخست وزیری بشود.آنقدرپیشرفت بکندتابه دبیری شورای امنیت هم برسد؟حال آنکه این دبیرشورای امنیت گرگ درنده ای بوده وازانسانیت وشرف بویی نبرده و حاضرمی شودرجائی راکه جزپاکی و تقواوفضیلت وشرف ازاوچیزی مشاهده نکرده اندوباهنرراکه آزارش به موری نرسیده بودرابایک انفجارازبین ببرد؟لذا این نقص رانبایدبه حساب مسئولین گذاشت.».
پاورقی:
کشمیری و کلاهی و سعیدامامی وامثال آن محصول دخالت شرع درمدیریت کشور است!وقتی معیارکارآمدی وبرتری و ترقی وجهش رعایت ظواهراسلامی و انجام آن درجمع(ولی درخفاخلاف آن در زندگی شخصی)باشد،حاصل این دو گانگی،همین است که ماپس ازچهل سال،بایک شارلاتانیسم ریاکاری سیستماتیک مواجه شده ایم که باوجود ضعف دانش وعدم تخصص لازم، افرادی بسرعت پله مدارج ترقی راپیموده وهمان هم دلیل فسادسیستماتیکی ست که نظام الآن باآن روبروست.نظام ولایت فقیه پست های مدیریتی رابادریچه تنگ خود فهمی ازفقه،و قرائت شخصی ازدبن و اسلام دراختیارافرادمی گذاردوهمین فرهنگ ریاکاری،حقه بازی، کلاهبرداری، نفاق وفریب رادرجامعه نهادینه کرد!
بیست وسوم شهریورنودوهشت
محمد شوری(نویسنده وروزنامه نگار)
چنین روزی در چند سال پیش
۲۴شهریور۱۳۵۸
ولی فقیه بدون عباوعمامه!
روزنامه انقلاب اسلامی۲۴شهریور ۱۳۵۸
آیت الله منتظری:
«برای رهبر عمامه وشخص مطرح نیست.رهبربایستی آشنابه مبانی اسلام باشد».
پاورقی:
آیت الله منتظری خودیکی ازتئوریسین های ولایت فقیه بود،امابعدایکی از منتقدین ومخالفین ولایت فقیه شد.ودر شکل فعلی،ازآن باعنوان«سلطنت فقیه»ادکرد!
اودردوره ای ازسوی مجلس خبرگان رهبری به عنوان جانشین خمینی وبه قائم مقام رهبری منصوب شد. اقدامی که مصدرقانونی نداشت؛ولی برای آن منعی هم نبود.اماهمین انتصاب شایداقدامی مهندسی شده بود.واگردر پشت این انتخاب هم نقشه ای طراحی نشده باشد، باتوجه به روحیه انتقادی آیت الله منتظری به مسائل جاری کشور،می شدحدس زدکه این انتخاب سرانجامی جز استعفانخواهدداشت.یکی ازطلاب حوزه منتصب به«روحانیون بیدار» درمصاحبه ای که بخشی ازآن درروزنامه کیهان متتشرشده (درکتاب بیعت قرن متن کامل منتشر شده است)آنراپیش بینی کرده بود!
آیت الله منتظری بدلیل افشای ماجرای«مک فارلین»واعتراض به اعدام های فله ای در سال۶۷، مجبوربه کناره گیری ازقائم مقامی رهبری وسپس دردوره رهبری علی خامنه ای بدلیل اعتراض به وی، سال هادرحبس خانگی قرارگرفت.
جدای ازاین،هرکس می تواندازراه های مختلف به فقه آشناشودوبرآن تسلط پیدا کند، منتها روحانیون وبخصوص مراجع تقلید،بطورسنتی افرادی جزخودرابه دایره خودراه نمی دهندوآنرارقیب روحانیت تصورمی کنند.وبرای همین در مجلس خبرگان رهبری،همه اعضای آن از روحانیان هستند.ایضافقیه فقط فقه می خواندوهمه مسائل هم درفقه نیست وبک فقیه نمی توانددر همه امورمتخصص باشدودرآن دخالت کند.واین همان پاشنه آشیل نظام جمهوری اسلامی ست که بر ولایت فقیه مبتنی شد.وبدلیل دخالت شرع درهمه امور،راه نفاق وریاکاری را بازومسیر فسادونفوذراهموارکرد!
بیست وچهارم شهریورنودوهشت
محمد شوری(نویسنده وروزنامه نگار)
چنین روزی در چند سال پیش
۲۶شهریور۱۳۶۰
اگردین نداریدآزاده باشید!
روزنامه اطلاعات۲۶شهریور۱۳۶۰
شکوائیه مهندس بازرگان ازاظهارات سخنگوی موقت دولت اشاره:
«بالاخره پس ازمدتهاسکوت وبه خلوت نشستن وسردرگریبان فکرت فرو بردن،برادرمان مهندس مهدی بازرگان موضوعی راقابل پاسخ گفتن وشایسته اظهارنظردانسته وزبان به اعتراض وقلم به شکایت گشوده اند.گرچه این شکوائیه برادرمان،گوئی برخلاف طبع آرام ومتین ایشان که ساعت هارابه تانی وصبردر برابرسخنان نمایندگان مجلس می گذارند،می باشدلکن دریغ دیدیم ودلمان نیامدکه نامه ایشان راکه البته خطاب به برادرحجت الاسلام خاتمی سرپرست کیهان نوشته شده(ومثل اینکه جناب بازرگان خبرنداشتندکه ایشان ازطرف مجلس جزوهیات شرکت کتنده در کنفرانس بین المجالس بوده ودرکوبا تشریف دارند)به چاپ نرسانیم ومردمی راکه مدتهاست کنجکاوومنتظرندتا موضعگیری هاوروشهای جدیددولتمردان موقت رادرقبال حوادث اخیردریابند،پیش ازاین چشم انتظاربگذاریم.به هرحال آنچه درزیرمی خوانیدحاصل تراوشات قلم برادر مهندس بازرگان است وهرعیب و حسنی درآن دیدیدبه حساب خودشان بگذارید:»:
جناب حجت الاسلام خاتمی
نماینده امام وسرپرست محترم روزنامه کیهان!
درشماره۲۲شهریورماه آن روزنامه مصاحبه ای ازسخنگوی موقت دولت متضمن اظهاراتی نسبت به دولت موقت دررابطه باعوامل نفوذی وترورمقامات و شخصیت هادرج شده است که چون نادرست وناروابودخواهشمندم دستور فرمایندشرح ذیل برطبق قانون مطبوعات وبه حکم اخلاق وعدالت اسلامی دراولین شماره کیهان منتشرشود.
آقای وزیرمشاوربرای پوشش خطاهای خودومسئولین دیواری کوتاه ترازدولت موقت نیافته وجود عوامل نفوذی را(که اقراردارنددرهمه ارگان هامثل حزب،نخست وزیری،دادستانی وکمیته ها حضوردارندوشخصادرزمان اشتغال درکمیته مرکزی ازپس آنهابرنمی آمدند)ناشی از حمایت دولت موقت ومخالفت باپاکسازی هادانسته گفته اند:”آنها:می خواستند عوامل نفوذی درادارات بمانند تادرشرایط خاص وبه موقع مورداستفاده قرارگیرند. زهی بی انصافی وناجوانمردی!
اولا:عوامل نفوذی که صحبت ازآنهامی شودواظهارات آقای وزیرمشاورتائیدکننده است ازگروه های چپ وچپ نمابامیدان نفوذوعمل درنهادهاوارگان های انقلابی بوده اندکه دولت موقت باآنکه طراح اولیه بعضی ازآنهامانندسپاه انقلاب و جهادسازندگی بوددخالت وحضورنداشته چگونه می تواندمسئول ومقصرباشد؟
ثانیا:دولت موقت مبتکروتدوین کننده لایحه قانون پاکسازی ومجری آن بودنه مخالف ومانع و اگراحیانادرشورای انقلاب یادرمراجعه به بعضی ازآقایان وزیران بعدی اظهارنظروپرسشهایی شده باشد.بنابه شکایات دریافتی وسلب حیثیت و حقوق هایی بوده است که خارج وخلاف قانون صورت می گرفته.ثالثا:بفرض محال که به ادعای ایشان دولت موفت این عوامل رادرقسمت های حساس باقی گذارده باشد،چرادولت هایی که بعداز ۱۵آبان۱۳۵۸سرکار آمدندوخودآقای وزیر مشاورکه همه کاره مقیم درنخست وزیری وزیرروروکننده کارکنان بودند مرتکب چنین گناه عظیم گردیده عوامل خطرناک راپاکسازی نکرده اند؟ضمناآیا آقای کشمیری دبیرشورای امنیت کشور که تحقیقات دادستانی که اورابمبگذار آنروزتشخیص داده ازمنصوبین ومنسوبین دولت موفت بوده است؟جناب نبوی درآن مصاحبه برای ساواک شاه عذرتقصیرمی تراشدکه پس ازسال ها فعالیت هنوز تجربه کامل برای مبارزه بامخالفان نداشته است ولی حاضرنیستندبرای دولت موقت تازه وارددرچنان شرایط سخت تاربک کوچکتربن بی اطلاعی وقصور (البته بزعم خودشان) راممکن ومعاف بدانند.پناه برخداازحق کشی وغرض ورزی!درخاتمه جناب وزیرمشاور سخنگوی موقت دولت وسروران صاحب مقام وکلام درمنابرومحالس ومیادین راکه به بهانه های گوناگون نامربوط برخلاف موازین قانونی وانسانی واسلامی به غیبت وتهمت وتوهین نهضت آزادی و اینجانب وتحربک به اعداممان می پردازند مخاطب قرارداده درروزگاری که ما محروم از روزنامه و اجتماعات مردمی و ممنوع ازصحبت درمجالس ومساجدوحق دفاع درصداوسیماودر روزنامه هاهستیم وحکم غایبان زبان بسته دست وپادربندراداریم،فرمایش سیدالشهداءدرآخرین روزکربلا راگوشزد می نمایم که ان لم لکن دین فکونوااحرارافی دنیاکم.
تهران.۲۳شهریور۱۳۶۰مهدی بازرگان
پاورقی:
درچنین روزی درچندسال پیش(۲۲ شهریور۱۳۶۰)نقل قولی ازبهزادنبوی کردیم.این پاسخ مهدی بازرگان به آن نقل قول است.
مهندس بازرگان ازصالح ترین،صادق ترین وباصفاتربن دولتمردان وسیاستمداران نظام جمهوری اسلامی ست که متاسفانه بدلیل جواتقلابی وتندروی های ناآگاهانه ونه(اکثرا)عامدانه،که با سیاست های وی همخوانی نداشت دولت وایده وبرنامه هایش کوتاه شد.
همانطورکه نوشتیم دلیل اصلی نفوذ و کثرت باصطلاح جواسیس وفساد سیستماتیک ان روز، ایدئولوژیک بودن نظام،ودخالت شرع درهمه اموراست!
بیست وششم شهریورنودوهشت
محمد شوری(نویسنده ورونامه نگار)
چنین روزی در چند سال پیش
۲۸شهریور۱۳۶۴
مانتووشلوارگشاد،مقنعه جلوبسته،آستبن بلند،دررنگ های سنگین!
روزنامه جمهوری اسلامی۲۸شهریور۱۳۶۴
بخشنامه نخست وزیربه کلیه وزارتخانه ها،سازمان هاونهادهاپیرامون نحوه پوشش وحجاب بانوان کارمند:پوشش اسلامی جهت خواهران کارمندبه شرح زیرمی باشد:
الف-ماتنووشلوارمدل ساده گشادوبلندازپارچه ضخیم وازیک رنگ.
ب-مانتووشلوارمورداستفاده ازرنگ های سنگین انتخاب گردد.رنگ های سرمه ای، قهوه ای،و طوسی ومشکی ارحج است.
ج-ازمقنعه جلوبسته ومدل ساده ویک رنگ وبدون هرگونه تزئین دررنگ هایی که جلب توجه نکندوتقلیدیی ازفرهنگ غرب نباشداستفاده نشود.
د-کفش ازمدل ساده باپاشنه معمولی مناسب جهت محل کاربارنگ های مناسب.
ه-جوراب به رنگ های سنگین.و-عدم استفاده اززیورآلاتی که درشان کامندان خانم نیست.و نیز عدم استفاده ازهرگونه لوزام آرایش.پوشش برادران کامندنیزساده ومعمولی وآستین بلندوآزاد باشد.بطوری که تقلیدازفرهنگ غرب نبوده ودرشان آقایان کامند باشد.
پاورقی:
برخی ازموضوعات مثل حجاب ازهمان ابتدای انقلاب معلوم بودکه نظام ولایت فقیه به آن حساسیت دارد.بانگاهی به سخنان مدیران انقلاب اعم ازباصطلاح اصلاح طلب واصولگرامتوجه می شویم درهمان ایامی که شبکه های اجتماعی وماهواره نبود،بخشی ازمردم گوششان به آنچه حجاب اجباری می بود،بدهکار نبودوهمان زمان هم برخوردهای خشن صورت می گرفت. امروزبواسطه شبکه های اجتماعی وسرعت تکتولوژی ست که هم ذائقه های پوششی رابه سرعت عوض می کندوهم مقاومت دربرابر حجاب اجباری رابیشترکرده است.الآن در سطح کشورآن حجاب مطلوب نظام اصلا رعایت نمی شودونظام ولایت فقیه نمی تواندجلوی آنرابگیرد. تغییرموضوعاتی مثل عدم حجاب اجباری،منوط به تغییر نظام است وکسانی که فکرمی کنندمی تواننددراین نظام درباصطلاح مبارزه با اجباری موفق شوندآب درهاونگ می کوبند!آنهاصرفامی خواهندنان شهرت آنرابخورند!وایضابخشی ازاین افرادسر دمدارآن!آبشخورشان نهادهای امنیتی یابهتربگوبم دولت سایه وبقولی دولت پنهان است که درلوای این حرکت باصطلاح مدنی درصنعت سودآورسکس وقاچاق انسان فعالیت دارند!
بیست وهشتم شهریورنودوهشت
محمد شوری(نویسنده وروزنامه)
چنین روزی درچندسال پیش
۲۹شهریور۱۳۶۰
وقتی که دادگاه بایدتوبه کند؟!
روزنامه اطلاعات۲۹شهریور۱۳۶۰
حجت الاسلام محمدی گیلانی(حاکم شرع) درمصاحبه مطبوعاتی درپاسخ به سوال خبرگزاری پارس که پرسیدآیاکسانی که به صرف هواداری ویاسمپاتی ازمنافقین دستگیرمی شوند در حالیکه درعملیات ویا انفجارات دست نداشته اندحکمشان ازنظر شرع اسلام چگونه است، گفت:به اینگونه افرادنیزبدون شبهه عنوان باغی صدق می کند،اماکیفرشان خفیف است.واگر ثابت شودکه برگشته اندتوبه آنهانیز پذیرفته می شود.این افراداگرتوبه نکنند ودرعین حال درعملیات علیه جمهوری اسلامی هم دست نداشته باشندوفقط به اتهام فروش نشریه وهواداری ازمنافقین که اعلام جنگ مسلحانه کرده انددستگیر شده باشندباغی برحکومت اسلامی شناخته شده ولی نوع کیفربسته به شدت یاضعف آنها تعیین می شود.درمورد کسانی که بعضی ازآنهااززندان آزادشده وبعدمجدداعلیه جمهوری اسلامی توطئه کرده اندحجت الاسلام گیلانی گفت.اگر چنین امری توسط خوش باوری دادگاه هاصورت بگیرددراینجاست که دادگاه باید توبه کندکه درتشخیص خودخوب دقت نکرده است.وی بااشاره به رافت اسلامی دادگاه گفت:کسانی که درخیابان دست به تظاهرات مسلحانه می زننداسلام این اجازه رامی دهدکه درهمان خیابان آنان راکناردیوارگذاشته وبه گلوله ببندند.امام امت دربیانات اخیر خودفرمودندکه اینگونه افرادبایدبه محاکم صالحه تحویل شوند. وی درموردافرادباغی برحکومت اسلامی گفت:آنهایی که به حکومت اسلامی حمله کرده ویاتوطئه علیه آن کنند،امامسلحانه عمل نکنندراه توبه برای آنهابازاست وبا وجودی که اینهارانیزمی توان به حکم قرآن کشت. زیرادراسلام کشتن باغی جایزاست نه واجب،امابه هرحال چنانچه این گروه نیزتوبه کنندتوبه شان ازنظر شرع اسلام موردقبول است.
پاورقی:
می توان به ضرس قاطع گعت اکثر زندانیان سیاسی(وحتی شایدزندانیان عادی) علیرغم ادعاهاوظواهروتواب سازی ها،آنچه راکه نظام ولایت فقیه در زندانهابرآنهاتحمیل کرد،تربیت ودگرگون نشدند.دلیل آن معلوم است:رطب خورده که تواندمنع رطب کند؟کسانیکه خود آلوده هستندچگونه می توانند افرادرا تزکیه دهند؟!وبراساس عدالت حکم صادر؟ساختار زندان،و بازجوهاوشیوه بازجویی واقرارگیری ودادگاه وقضاتی که نه تزکیه شده بودندونه حتی پخته و سن وسالی داشتندونه سابقه تحصیلات علمی وحقوقی وقضایی لازم،وفقط به صرف خواندن فقه احکامی رابراثرجنگ روانی وشانتاژحکومتی صادرکرده اند نمی توانستندعامل تزکیه دیگران باشند. نظام ولایت فقیه بادادگاه های خود،اعم ازانقلاب وویژه روحانیت دستش به ریختن خون بی گناهان وصدوراحکام ظالمانه آلوده است وروزی که پرده ها کنارو چهره واقعی آنان برای عوام الناس نیز آشکارگردد،دریوم تبلی السرائری که درهمین دنیابرپاخواهدشد،حق الناس گریبانشان راخواهدفشرد…
بیست ونهم شهریورنودوهشت
محمد شوری(نویسنده وروزنامه نگار(
چنین روزی در چند سال پیش
۳۰شهریور۱۳۶۵
تواب سازی،تقیه بازی!
روزنامه جمهوری اسلامی۳۰شهریور ۱۳۶۵
اظهارات رئیس سازمان زندان ها[مجید انصاری]درموردعفوزندانیان:
آقای انصاری ضمن تاکیدبراین مطلب که احدی درمساله عفودخالت نداردگفت:به علت سواستفاده عده ای شیاد،سودجوو اخاذ،اسامی افرادی راکه درلیست عفو قرارمی گیرندراقبل ازامضاحضرت آیت الله العظمی منتظری به احدی نخواهیم گفت.دررابطه باگله اولیازندانیان که ادعا دارندبچه هایشان بی گناه وافرادی ساده بوده اندکه فریب خورده اندواحکامی که برای آنهاتعیین شده سنگین است و تقاضای تجدیدنظردراحکام رادارندآقای انصاری گفت:بهتراست ازطریق عنوان کردن عفومساله راپیگیری نمائیدتاکارتان زودتربه نتیجه برسد.ولی بایدبدانیدکه سران حزب توده ادعامی کنندکه ماحامی نظام جمهوری اسلامی بوده ایم_ وابستگان این این حزب جاسوسان هم همین ادعا راداشتند_آیابایدصرف ادعاهارا باورکنیم؟یامحتویات پرونده ها؟ وی افزود:همین هوداران حزب توده که در زندان بارهاازسنگرخودشان دفاع می کردنددراجتماعی که درحسینیه اوین برایشان ترتیب دادیم پس ازاینکه چند ساعتی احسان طبری وکیانوری برای آنان صحبت کردند،اکثریت آنهاقریب به اتفاق آنهاابرازانزجارکردند.
پاورقی:
آقای مجیدانصاری(که فعلاازاصلاح طلبان است وبعدانیزجزومخالفین سرسخت آیت الله منتظری شد)کسی ست که ازحسین شریعتمداری برای آموزش عقیدتی زندانیان دعوت کرد.وبخشی ازتواب سازی برعهده وی گذاشته شد.ازجمله اتهاماتی که به آیت الله منتظری می زنند ابن است که عفوزندانیان توسط ایشان، باعث شدتااعضای مجاهدین ودیگر زندانیان مشابه،پس ازآزادی،به اعمال خشونت آمیزبیشترروی آورند.درحالی که این نحوه برخوردبازجویان وزندانبانان بود که سبب شدتایک زندانی مبتدی(مثلا نشریه فروش سمپات)بیرون که بیایدیک عضوفعال وحرفه ای شود!اعضای حزب توده مستثنی نبودندوازاصولشان نیز هست که هدف وسیله راتوجیه می کند. همانطورکه درفقه شیعه نیزشبیه آن یعنی باتقیه کردن،پنهان کاری می شود! بایقین می توان گفت:اکثریت قاطع زندانیان بدلیل شیوه بازجویی،اعمال شکنجه ودادگاه های سرپایی وچنددقیقه ای،متنبه شده(آنچه که حکومت تواب سازی می نامد)بیرون نیامدندودرطول زمان ثابت شدکه آنهابرهمان عقیده خود راسخ مانده اند!
سی ام شهریورنودوهشت
محمد شوری(نویسنده وروزنامه نگار)
چنین روزی در چند سال پیش
۳۱شهریور۱۳۶۶
بدعت ولایت فقیه؛صدورانقلاب پیشکش!!
روزنامه جمهوری اسلامی۳۱شهریور ۱۳۶۶
آیت الله منتظری:
صدورانقلاب که مامی گوئیم به معنای دخالت نظامی دردیگر کشورهانیست. بلکه مقصودماازصدور انقلاب این است که هنگامی ماارزشهاو اهداف انقلاب را درداخل باپیگیری هاو فداکاری هابدوراز شعاروحرف پیاده نمودیم،قهرا انقلاب ما برای دیگران الگو وسرمشق سازنده می شود.وسایرملت های مظلوم برای آزادی واستقلال خود همان راه ملت راانتخاب خواهندکرد. با شعارزیادنمی توان ارزش های بزرگترانقلاب راپیاده نمود.بایدبجای شعارزیاد عمل کنیم.
پاورقی:
برخلاف آنچه تصورمی شودخمینی هیچ اعتمادوهمنوایی باگروه هاوسازمان های آزادی بخش_اعم ازمسلمان وغیر مسلمان_نداشت وازآن هاباعنوان [باصطلاح]نهضت های آزادیبخش یادکرده است.انقلاب بدلیل ایدئولوژیک بودن در ذات خودصدورانفلاب راداشت.منتهاآنچه ابتدا متصوربود،تقویت فرهنگی وفکری درجهت بدست آوردن استقلال وآزادی و صرفاهم بیشتر درحدشعاربود.که متناوباو براثرسلسله حوادث به شعارهای زیادی وافراطی کشیده شد!تصرف سفارت آمریکادرتهران وتشدیدوجه ضدآمریکایی انقلاب،ودرادامه آن،شروع جنگ،صدور انقلاب به موضوع جنگ پیوندخورد. راهبردصدورانقلاب مبتنی بریک پروژه غیرحکومتی وغیردولتی بودامادر راستای تحت پوشش قراردادن مسائل داخلی،به یکی ازاهرم های فشارودرکنارآن مزدور پروری انجامید.ودرپروسه نظامی فعالیت های آن تشدیدشد.الان بدلیل تغذیه مالی ونظامی نیروی های فلسطینی،عراقی، سوری وبمنی،درراستای نشان دادن قدرت واعمال سیاست هویچ وچماق در سطح بین المللی ست.وبه بهانه آن، سرکوب گسترش فرهنگ جامعه مدنی ست.وحفظ نظام است.الان همان کسانی برمساله صدورانقلاب طبل می کوبندکه نه تنها درانقلاب هیچ نقش نداشته،بلکه مخالف هم بودند.ابن الوقت هایی که سواربرمدیریت کشور شدندوفسادو وضعیت فعلی محصول عملکردآنهاست. وصدورانقلاب برای آنهابهانه ای شده برای سرکوب وکم رنگ شدن مشکلات داخلی.انقلابی که بابدعت ولایت فقیه استحاله شدوبه ضدخودتبدیل؛کدام ارزش هارامی خواهدصادرکند؟عدالتی که نیست؟!انحصاری که هست؟! ویافحشا، اعتیادوفسادسیستماتیکی که دررگ وپی جامعه ریشه دوانیده!؟!طالبان،القاعده،و داعش محصول مستقیم وغیرمستقیم بدعت ولایت فقیه است.انقلاب بابدعت ولایت فقیه به بیراهه رفت وبه ضدخود تبدیل شد!صدورش پیشکش!!
سی ویک شهریورنودوهشت
محمد شوری(نویسنده وروزنامه نگار)

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com