صفحه‌ی ویژه‌ی

siyamak.saboori

هوادار حزب کمونیست اییران (مارکسیست لنینیست مائوئیست)

آخرین مطالب :


آن را با نام حقیقی اش بخوان: سرمایه داری دولتی و پروامپریالیست چاوز-مادورو


عفونت در روشنفکری ایران به کجا رسیده است؟


آسیب‌شناسی یک “آسیب‌شناس”!


نکاتی دربارۀ جنبش دمکراتیک مردم آذربایجان و جمهوری خودمختار آن (1324-1325)


این تاریخ واقعی کمونیسم است


کوته فکران تروریست


موج جدید گسترش امپریالیسم و اسلام گرایی در خاورمیانه

گربه که غایب باشد موش‌ها می‌رقصند!


انفجارهای پاریس، کنت دومارنش و دو پوسیده


کمونیستها، اعتراضات آذربایجان و ناسیونالیسم ترک


چند نکته پیرامون رویدادهای سالن والیبال ارومیه

با این رسوایی کدام همدلی، کدام اتحاد؟ درباره گرایشات فاشیستی و کردستیزانه در میان ناسیونالیستهای ترک آذربایجان


چرا شکنجه گران ساواک محق نباشند؟!

آخرین نظرات توسط نویسنده siyamak.saboori

    نطری یافت نشد.