خواهران و برادران اوکراینی!

صدای ما را از افغانستان میشنوید، از خاورمیانۀ جنگ زده، از کمپهای پناهندگی، از غربت و تبعید، از سرکها و راه هایی که بیش از چهل سال است در آنها رفته راهی هستیم و شوربختانه شما نیز امروز پا در آن مانده اید و از خانه و شهر و دیارتان دور شده اید.

تجاوز قطعات اردوی امپریالیسم روسیه به کشور شما شدیداً محکوم است. این فاجعه و اشغالگری جنایت کارانه نه بخشودنی است و نه فراموش شدنی. چهل و سه سال پیش پدران و پدران کلانهای همین اردوی تا به دندان مسلح، البته با نام و بیرق دیگری به افغانستان تجاوز کردند. رویزیونیستها که بعد از سال ۱۹۵۶، اتحاد شوروی را بناءً به یک کشور سرمایه داری دولتی و پس آن تر به یک قدرت سرمایه داری امپریالیست بدل ساختند، به نام «انترناسیونالیسم پرولتری» و «انقلاب جهانی» به افغانستان اردو کشیدند و چه جنایتهایی را که مرتکب نشدند. ما همین لشکرکشی ها، همین بمباردمانها و راکت پراکنی که بر سرتان میبارد و شما را با خانه و کاشانه تان به خاک و خون می کشد را بارها تجربه کردیم! مردمان بسیاری به یکباره آماج ساروخهای روسی قرار گرفتند و کشته شدند. قریه های بسیاری با زنده و مرده شان ناپدید شدند. ما در افغانستان خانواده ای را سراغ نداریم که جوان یا جوانانی را از دست نداده باشند. چهل و سه سال از آغاز آن فاجعه میگذرد، هنوز مادرانی هستند، که چشم براه فرزندان شان اند! هنوز زخمهای آن داغ، تداوی نشده اند.

 

اوکراینی های همدل!

ما مردم افغانستان شما را درک میکنیم، با شما غم شریکیم، ما درد مشترکیم! امروز تنها مردم به داد مردم اوکراین خواهند رسید، نه دولتهای چپاولگرِ سرمایه داری امپریالیست زیر بیرق ناتو! به آنها دل خوش نکنید که خود در جنایت کردن و اشغالگری و چور و چپاول کم از پوتین و روسیۀ امپریالیستی ندارند.

 ما مردم افغانستان شوربختانه طعم بمبها و ساروخهای دمکراسی نشان ناتو و آمریکا را هم چشیده ایم. ما دیدیم که چطور غرب و ناتو به نام وطن و آزادی در رقابت با سوسیال-امپریالیسم شوروی (۱۹۵۶-۱۹۹۱)، به تسلیح و اکمال بنیادگرایان اسلامی در جنبش مجاهدین مصروف شد و آنها را پروراندند و از دسترخوان آن توطئه طالبان برآمدند.

ما مردم افغانستان خوب دیدیم که همان بنیادگرایان اسلامی مورد حمایت سی.آی.ای آمریکا، ام.آی.۶ بریتانیا و آی.اس.آ پاکستان وقتی روی خود را از غرب دور دادند و به رقابت با آنها خیز برداشتند، پس ناتو و «جهان آزاد» این بار به نام دمکراسی و «آزادی زنان» و «تمدن» به افغانستان لشگرکشید و باز بمبارد کرد وقریه ها را ویران ساختند و محافل عروسی را در آتش سوختاندند و پاپتهای دست نشانده شان امثال غنی و کرزی را به سر کار آوردند. ولی ما و شما دیدیم که سران ناتو و امریکا و «جهان آزاد» چه رقم پس از بیست سال پس با طالب یک جا شدند و توافق کردند و سرنوشت و زندگی سی میلیون نفر از نفوس افغانستان را زیر تازیانه و ارتجاع طالب رها ساختند!

ناتو و امریکا هم مثل روسیه و چین، دشمن شما و دشمن بشریت اند. جان ما و شما کدام ارزشی برای آنها و پلانهای اقتصادی و سیاسی و عسکری و امنیتی شان ندارد. مگر باور ندارید، به سرنوشت افغانستان نگاه کنید؛ به عراق که سالها با برنامه های جنایتکارنۀ «نفت در برابر غذا» و پس آن تر با حملۀ مستقیم به کشتار طفلهای عراقی مصروف شدند؛ به یمن که عین حالی بیش از پنج سال است متحدین امریکا و ناتو با جدیدترین سلاح های ثقیله شبانه روز شهرها و نفوس ملکی را بمباردمان میکنند و ده ها هزار طفل در گرسنگی جان میدهند؛ به فلسطین اشغالی که رژیم اسرائیل این متحد ناتو و روسیه و امریکا دهه ها هست آن را اشغال کرده و مردم فلسطین را از خاک و خانه و دیارشان دور ساخته است.

فریب ناتو و امپریالیسم امریکا را نخورید. از تجربه ما بیاموزید. پیش از آن که اوکراین به لیبیا، عراق، سوریه یا افغانستان دیگری دگرگون شود و میدان جنگ امپریالیستها گردد، از آن جلوگیری کنید.

 

خواهران و برادران اوکراینی!

به کدام قدرت امپریالیستی از امریکا و روسیه تا اتحادیه اروپا و چین امید نبندید که این امیدِ بی اساس و پوچ، چیزی جز تباهی نیست. چهل و سه سال است که مردم افغانستان در آتش جنگ امپریالیستی می سوزند، جنگی که از ما نبوده! جنگ اوکراین هم، جنگ شما نیست! این جنگ برآیند رقابت اقتصادی و تقسیم جهان میان امپریالیستها است.

علت اساسی این جنگها، استبداد جنایت کاری مثل پوتین و کتلۀ ملیشه های شرور او در هیئت حاکمۀ دولت و اردوی روسیه نیست. علت اساسی این جنگها و در زیربنا و تهداب تمام این جگرخونی ها و فاجعه ها، نظام سرمایه داری امپریالیستی است که ذاتاً بحران زا و جنگ افروز و علیه زندگی و منافع اکثریت بشریت است. این همان سیستمی است که فقر و گرسنگی را برای هشتصد میلیون از مردم سیارۀ ما آورده است؛ یک میلیارد نفر در زاغه ها و فقر مطلق زندگی میکنند؛ میلیونها طفل از غریبی و گرسنگی به جای مکتب و بازی ناچار به کار هستند؛ میلیونها زن در صنعت سکس و پرنوگرافی به کار شده اند و یا بالای سرشان ستم و خشونت و تحقیر میشود. این همان سیستمی که بناءً کلیت محیط زیست و حیات بر روی سیارۀ ما را تهدید میکند.

آتش و وحشتی که همین لحظه در سرحدات روسیه و اوکراین شعله ور است، صباح روز میتواند به جان کل اروپا و بشریت بیافتد. رقابت و سگ جنگی مابین امپریالیستها که دو جنگ عالم سوز جهانی در ۱۹۱۴ و ۱۹۳۹ پا داد، میتواند یک بار دیگر در ابعاد بسیار کلان و وحشتناک تری به جان ما و شما بیافتاد.

 

مردم اوکراین و روسیه و انقلابیون و آزادی خواهان سراسر جهان!

زندگی همۀ ما و شما و حیات مان توسط سیستم سرمایه داری امپریالیستی و کل ماحصلهای اجتناب ناپذیرش به شمول جنگ، ستم، تبعیض، فقر، گرسنگی و غیره قید گرفته شده است. ناوقت است و فرصت بسیار کم است! حیات بر روی کل سیارۀ زمین در آستانۀ فاجعه است.

نظام سرمایه داری را اصلاح کرده نمیتوانیم! این سیستم و دینامیسم و قوانین بنیادین و ذاتی اش، قابل تخفیف و تعدیل و کنترل نیستند. این سیستم ذاتا بحران زا و جنگ افروز و فلاکت گستر است. در چارچوکات نظام سرمایه داری و سوخت و ساز و عملکردش، انسان و انسانیت تباه و محکوم به جگرخونی و رنج است.

تنها راه حل ما و شما برای رها شدن از این فاجعه و نقطۀ خلاص ماندن بر چند قرن تبهکاری سرمایه داری، تنها و تنها انقلاب کمونیستی است و نه چیزی کمتر از آن! بدون از این انقلاب، بدون دگرگون سازی بنیادین سیستم تولید سرمایه داری، بدون نابودسازی نظام طبقاتی و استثمار و بهره کشی انسان از انسان، بدون متوقف کردن قوانین آنارشیک و بحران زای سرمایه داری، نمیتوان یک زندگی لایق انسانها و یک جامعه و جهان آرام و بدون جنگ و فلاکت را ساخت.

اما ما و شما برای این انقلاب، ضرورت به تئوری و دانش و معرفتی داریم که ریشۀ اصلی اینهمه فاجعه و جگرخونی را تحلیل کرده بتواند و یک راه حل اساساً متفاوت را پیش بماند. بناءً این دانش و تئوری، کمونیسم دروغینی نیست که از سال ۱۹۵۶ پس آن تر در شوروی مروج بود و افغانستان را اشغال ساخت و طبقه ای از سرمایه داران دولتی را در حزب و دولت فربه میکرد. همچنین فقط نمیتواند کمونیسمی باشد که مارکس اساس گذاری کرد و لنین و مائو تسه دون را مکمل ساختند. ما به کمونیسم نویی ضرورت داریم که همین لحظه موجود و در دسترس است. «کمونیسم نوین» که توسط باب آواکیان صورتبندی و تدوین و نشر شده است. یک افق نوین برای انقلاب کردن، برای ساختن سوسیالیسم، برای رهایی بشریت در هر کجای دنیا از افغانستان تا روسیه و اوکراین و یمن و فلسطین و روهینگیا.

این کمونیسم نوین از بسیاری از اشتباهات و کمبودها و غلط فهمی هایی که بر سر تئوری مارکسیستی و در پراتیک دولتهای سوسیالیستی اتحاد شوروی سوسیالیستی (۱۹۱۷-۱۹۵۶) و چین سوسیالیستی (۱۹۴۹-۱۹۷۶) شد، گسست کرده است. این کمونیسم نوین، در ساحه های مختلفی تئوری کمونیسم را انکشاف داد و مکمل کرد و یک جهش جدید و علمی تری در فهم واقعیتِ معضل اساسی جهان ما و راه حل اساسی آن پیش مانده است. منابع اصلی این علم و تئوری را میتوانید در وبسایت (revcom.us) و در اینترنت به زبانهای مختلف (انگلیسی، آلمانی، اسپانیولی، فارسی و غیره) بپالید.

ما کمونیستهای افغانستان «در بدترین دقایق این شام مرگ زای» در میانۀ برآمدن طالبان و دور جدیدی از فاجعه و وحشت بالای سر مردم، این کمونیسم را در دست گرفتیم و کوشش میکنیم تا بر اساس آن یک حزب کمونیستی نوین، یک استراتژی پیروزمند و انقلابی و یک جنبش برای انقلاب کمونیستی در افغانستان بسازیم. فراخوان ما کمونیستهای انترناسیونالیت افغانستان به شما خواهران و برادران اوکراینی و روس و غیره این است که در پهلوی دولتهای خودتان که یا دولتهای سرمایه داری امپریالیستی زیر رهبری پوتین هستند و یا دولتهای ارتجاعی سرمایه داری طرفدار امپریالیسم غرب و ناتو تحت رهبری زلنیسکی و دیگران، ایستاد نشوید. از شکستهای «دولتهای خودی» استقبال کنید و کوشش کنید با در دست گرفتن کمونیسم نوین، مردم را برای انقلاب علیه کل این سیستم و برای نابود سازی تمامیت نظام سرمایه داری امپریالیستی بسیج کنید. در دل همین وحشت و جنگ و تباهی و وضعیت شاریده و پارچه پارچه شدۀ جهانی است که امکان عینی ساختن جنبشی برای انقلاب کمونیستی و با هدف و مقصد و بیرق کمونیسم نوین و انترناسیونالیسم پرولتری واقعا وجود دارد.

 

مرده باد تجاوز امپریالیسم روسیه به اوکراین!

مرده باد امپریالیسم امریکا و ناتو!

زنده باد انقلاب کمونیستی! زنده باد انترناسیونالیسم پرولتری!

جنبش کمونیسم نوین افغانستان (جکنا) ۱۴ حوت ۱۴۰۰/ ۵ مارچ ۲۰۲۲

 

 

The Message of the New Communism  Movement of Afghanistan (JAKNA) to the Ukrainian people  who are burning in the fire of the  imperialist war!

 

Ukrainian sisters and brothers! You hear our voice from Afghanistan, from the war-torn Middle East, from refugee camps, from homelessness and exile, from the roads and paths we have walked for more than forty years, and unfortunately today you  too have been forced to leave your home and go the same way we have gone. We strongly condemn the invasion of the Russian imperialist army  against your country. This tragedy and criminal act is neither to be forgiven nor forgotten. Forty-three years ago, the fathers and grandfathers of the same army invaded Afghanistan, armed to the teeth, albeit under a different name and flag. The revisionists who transformed the Soviet Union after 1956 into a state-capitalist state and then into an imperialist-capitalist power encamped in Afghanistan in the name of “proletarian internationalism” and “world revolution”. We have experienced the same things, the same bombings and rocket that now falling on your head, killing you and destroying your cities  and homes! Many people were suddenly attacked and killed by the Russian rocket launcher. Many villages disappeared with their living and dead. We cannot find a family in Afghanistan who has not lost one or more family members. Forty-three years have passed since the beginning of this tragedy,  and there are still mothers waiting for their children to return! The wounds of this tragedy have not yet healed.

Dear Ukrainians! We, the people of Afghanistan, you understand, we share your grief, we share your pain! Today only the people of other countries will truly understand the people of Ukraine, not the rapacious governments of imperialist capitalism under the banner of NATO! You should not rely on them. They are not much better than Putin and  the imperialist Russia in their crimes, occupation and plunder. Unfortunately, we, the people of Afghanistan, have also tasted the bombs and rocket launchers of NATO and the United States. We have seen how the West and NATO, in the name of homeland and liberty in competition with Soviet social-imperialism (1956-1991), began arming and supplementing the Islamic fundamentalists in the Mojahedin movement, promoting them and handing them to the hands to the Taliban. We, the people of Afghanistan,  have seen that the same Islamic fundamentalists who were supported by  the CIA, the British MI6 and the Pakistani ISI when they turned their backs on the West and competed with them. And then, NATO  with the so called ” free world” invaded Afghanistan in the name of “democracy”, “women’s liberation” and “civilization”. They also bombed Afghanistan again, destroyed its villages, burned down wedding ceremonies and appointed puppets like Ghani and Karzai. But we and you have seen how the leaders of NATO and the United States and the “free world” twenty years later came together with the Taliban and handed the fate and lives of 30 million Afghans to the Taliban whip and reactionary tyranny! NATO and the United States, like Russia and China, are your enemy and the enemy of the mankind. Do you think our and your lives mean any thing to them and their economic, political, military and security plans? If you are still doubtful see the fate of Afghanistan; or Iraq, which for years was involved in criminal schemes of “oil for food” and later subject to  direct attacks which killed many of Iraqi children ; In Yemen, US and NATO allies have been bombing cities and civilians with the latest heavy weapons for more than five years, killing tens of thousands of children; Occupied Palestine, occupied for decades by the Israeli regime, an ally of NATO, Russia and the United States, has driven the Palestinian people from their homes. Don’t be fooled by NATO and US imperialism. Learn from our experience. Before Ukraine turns into Libya, Iraq, Syria or Afghanistan and becomes the battlefield of the imperialists, stop it.

 

 Ukrainian brothers and sisters!

Don’t  hope for any imperialist power, for  the United States and Russia or for the European Union and China,  this hope is a groundless hope is doomed. For 43 years the Afghan people have been burning in the fire of the imperialist war, a war that was not ours! The war in Ukraine is not your war either! This war is the result of economic competition and the division of the world between the imperialists. The root cause of these wars is not the tyranny of criminals like Putin and the massacre and tyranny  of his evil militias and army. The root cause of these wars and the basis of all these bloodshed and catastrophes is the imperialist capitalist system, which by its very nature is crisis-ridden and belligerent, directed against the lives and interests of the majority of humanity. This is the system that has brought poverty and hunger to eight hundred million people on our planet; A billion people live in slums and absolute poverty; Millions of children are forced out of school and have to work. Millions of women are in the sex and pornography industries or face violence, oppression, and humiliation. This is the system that threatens the entire environment and life on our planet. The fire and terror that is burning on the borders of Russia and Ukraine this morning can reach the whole Europe and  even humanity. The rivalry and struggle between the imperialists that unleashed the two world-burning wars of 1914 and 1939 may strike us and you again on a much larger and more horrifying scale.

The people of Ukraine and Russia and the revolutionaries and freedom seekers around the world!

The lives of all of us are constrained by the imperialist capitalist system and all its inevitable products including war, oppression, discrimination, poverty, hunger and so on. It is already getting late and we don’t have much time to react! Life on the entire planet Earth is on the brink of catastrophe. We cannot reform the capitalist system! This system and its dynamics and its basic and inherent laws cannot be reduced, modified or controlled. This system is inherently critical, warlike, and wretched. Within the framework of the capitalist system and its metabolism and functioning, man and humanity are ruined and doomed to bloodshed and suffering. The only solution for you and us to get rid of this catastrophe and several centuries of capitalist crime is the  communist revolution and nothing less! Without this revolution, without a fundamental transformation of the capitalist production system, without the destruction of the class system and the exploitation of people, without stopping the anarchic and crisis-ridden laws of capitalism, one cannot lead a dignified life of people nor creating a peaceful society and world without war and misery. But for this revolution, we and you need a theory, knowledge and insight that analyzes the root cause of all this tragedy and bloodshed, and propose a fundamentally different solution  Thus, this knowledge and theory is not the false communism which has prevailed in the Soviet Union since 1956, occupying Afghanistan and fattening a class of state capitalists into party and government. Nor can it be just communism that Marx established and supplemented with Lenin and Mao Zedong. We need a new communism available now. “New Communism” formulated, compiled and published by Bob Avakian. A new horizon for revolution, for building socialism, for the liberation of humanity across the world, from Afghanistan to Russia and from Ukraine to Yemen, Palestine and the Rohingya. This new communism is free from many errors, shortcomings and misunderstandings that arose in Marxist theory and practice in the socialist states of the Soviet Union (1917-1956) and socialist China (1949-1976). This new communism has advanced and supplemented the theory of communism in various fields, and a new and more scientific leap forward has been made in understanding the reality of our world’s fundamental problem and its fundamental solution. The main sources of this science and theory can be found on the website (revcom.us) and on the Internet in different languages ​​(English, German, Spanish, Persian, etc.).

 

We, the communists of Afghanistan, in this very difficult moments, amid the rise of the Taliban and a new round of tragedy and terror upon our people, took the the New Communism  in our hands, trying to build a new communist party, create a victorious and revolutionary strategy, and a movement to   the build a communist revolution in Afghanistan. Our appeal to the internationalist communists of Afghanistan to you, Ukrainian and Russian brothers and sisters, is to not stand by your own governments, which are either Putin-led imperialist capitalist governments or pro-Western and imperialist reactionary NATO governments led by Zelinsky. Embrace  the defeats of the “local governments” and try to mobilize the people for a revolution against the whole system and for the destruction of the integrity of the imperialist capitalist system by embracing the new communism. In the midst of this horror, of war and destruction and the fragmented world, it is really possible to objectify a movement for communist revolution with the aim and banner of the new communism and proletarian internationalism.

Down with Russian invasion on Ukraine!

Down with US and NATO imperialism!

Long live the communist revolution! Long live proletarian internationalism! The New Communism  Movement of Afghanistan (JAKNA) March 14, 1400

 

Die Botschaft der Bewegung des Neuen Kommunismus Afghanistans (JAKNA) an das ukrainische Volk, das aufgrund imperialistischer Kriegswut brennt!

 

Ukrainische Schwestern und Brüder!

Sie hören unsere Stimme aus Afghanistan, aus dem vom Krieg zerrütteten Nahen Osten, aus Flüchtlingslagern, aus Heimatlosigkeit und Exil, von den Straßen und Pfaden, die wir seit mehr als vierzig Jahren gehen, und leider wurden Sie heute gezwungen Ihre Heimat zu verlassen und den selben Weg zu gehen. Aufs Schärfste verurteilen wir die Aggression der russischen imperialistischen Armeeeinheiten gegen Ihr Land. Diese Tragödie und kriminelle Aktion ist weder zu verzeihen noch zu vergessen.

Vor 43 Jahren fielen die Väter und Großväter derselben Armee bis an die Zähne bewaffnet in Afghanistan ein, wenn auch unter einem anderen Namen und einer anderen Flagge. Die Revisionisten, die die Sowjetunion nach 1956 in einen staatskapitalistischen Staat und dann in eine imperialistisch-kapitalistische Macht verwandelten, belagerten Afghanistan im Namen des „proletarischen Internationalismus“ und der „Weltrevolution“. Wir haben die gleichen Kampagnen erlebt, die gleichen Bombenanschläge und Raketenwerfer, die Euch auf den Kopf fallen, Sie töten und Eurer Haus und Heim vernichten! Viele Menschen wurden plötzlich vom russischen Raketenwerfer angegriffen und getötet. Viele Dörfer verschwanden mit ihren Lebenden und Toten. Wir finden keine Familie in Afghanistan, die nicht einen oder mehrere Familienmitglieder verloren hat. Dreiundvierzig Jahre sind seit Beginn dieser Tragödie vergangen, es gibt immer noch Mütter, die auf Rückzug ihrer Kinder warten! Die Wunden dieser Tragödie sind noch nicht verheilt.

Liebe Ukrainer!

Wir, die Menschen in Afghanistan, verstehen Sie, wir teilen Ihre Trauer, wir teilen Ihren Schmerz! Heute werden nur die Menschen der anderen Länder sich um die Menschen der Ukraine kümmern, nicht die räuberischen Regierungen des imperialistischen Kapitalismus unter dem Banner der NATO! Sie sollen sich nicht auf sie verlassen. Sie unterscheiden sich nicht von Putin und dem imperialistischen Russland in ihren Verbrechen, Besatzungen und Plünderungen.

Wir, die Menschen in Afghanistan, haben leider auch die Bomben und Raketenwerfer der NATO und der Vereinigten Staaten gekostet. Wir haben gesehen, wie der Westen und die NATO im Namen von Heimat und Freiheit im Wettbewerb mit dem sowjetischen Sozialimperialismus (1956-1991) begannen, die islamischen Fundamentalisten in der Mojahedin-Bewegung zu bewaffnen, sie zu fördern und ihnen aus den Händen zu gehen der Taliban-Verschwörung. Wir, die Menschen in Afghanistan, haben wohl gesehen, dass dieselben islamischen Fundamentalisten, die von CIA, dem britischen MI6 und dem pakistanischen ISI unterstützt wurden, als sie dem Westen den Rücken kehrten und mit ihnen konkurrierten, also die NATO und dieses Mal die “freien Welt” marschierte im Namen der Demokratie, der Frauenbefreiung und der Zivilisation nach Afghanistan, bombardierte es erneut, zerstörte Dörfer, brannte Hochzeitsfeiern ab und ernannte Marionetten wie Ghani und Karzai. Aber wir und Sie haben gesehen, wie die Führer der NATO und der Vereinigten Staaten und der “freien Welt” zwanzig Jahre später mit den Taliban zusammenkamen und sich einigten und das Schicksal und Leben von 30 Millionen Afghanen unter der Peitsche und Reaktion der Taliban überließen!

Die NATO und die Vereinigten Staaten sind wie Russland und China Ihr Feind und der Feind der Menschheit. Welchen Wert hat unser und Ihr Leben für sie und ihre wirtschaftlichen, politischen, militärischen und sicherheitspolitischen Pläne? Wenn Sie uns nicht glauben, sehen Sie sich das Schicksal Afghanistans an; An den Irak, der jahrelang in die kriminellen Pläne von „Öl für Lebensmittel“ und später in direkte Angriffe auf die Tötung irakischer Kinder verwickelt war; Im Jemen bombardieren USA- und NATO-Verbündete seit mehr als fünf Jahren Städte und Zivilisten mit den neuesten schweren Waffen und töten Zehntausende von Kindern; Das besetzte Palästina, das seit Jahrzehnten vom israelischen Regime besetzt ist, einem Verbündeten der NATO, Russlands und der Vereinigten Staaten, hat das palästinensische Volk aus seiner Heimat vertrieben. Lassen Sie sich nicht vom NATO- und US-Imperialismus täuschen. Lernen Sie aus unserer Erfahrung. Bevor die Ukraine in Libyen, Irak, Syrien oder Afghanistan verwandelt und zum Schlachtfeld der Imperialisten wird, stoppt es.

Ukrainische Brüder und Schwestern!

Hoffen Sie nicht auf irgendeine imperialistische Macht, von den Vereinigten Staaten und Russland bis zur Europäischen Union und China, dass diese grundlose Hoffnung nichts als der Untergang ist. Seit 43 Jahren brennt das afghanische Volk im Feuer des imperialistischen Krieges, eines Krieges, der nicht der unsere war! Der Krieg in der Ukraine ist auch nicht euer Krieg! Dieser Krieg ist das Ergebnis des wirtschaftlichen Wettbewerbs und der Aufteilung der Welt zwischen den Imperialisten. Die Hauptursache dieser Kriege ist nicht die Tyrannei von Kriminellen wie Putin und das Massaker an seinen bösen Milizen im Leitungsgremium der russischen Regierung und Armee. Die Hauptursache dieser Kriege und die Basis all dieses Blutvergießens und Katastrophen ist das imperialistische kapitalistische System, das von Natur aus krisengeschüttelt und kriegerisch ist und sich gegen das Leben und die Interessen der Mehrheit der Menschheit richtet. Dies ist das System, das achthundert Millionen Menschen auf unserem Planeten Armut und Hunger gebracht hat; Eine Milliarde Menschen leben in Slums und absoluter Armut; Millionen von Kindern werden aus Hunger gezwungen, statt Schule und Spiel zu arbeiten; Millionen von Frauen sind in der Sex- und Pornografieindustrie beschäftigt oder sind Unterdrückung, Gewalt und Demütigung ausgesetzt. Dies ist das System, das die gesamte Umwelt und das Leben auf unserem Planeten bedroht. Das Feuer und der Terror, der jetzt am Morgen an den Grenzen Russlands und der Ukraine brennt, können die Seelen von ganz Europa und der Menschheit erreichen. Die Rivalität und der Kampf zwischen den Imperialisten, die 1914 und 1939 die beiden weltverbrennenden Kriege auslösten, können uns und Sie erneut in einer viel größeren und schrecklicheren Dimension treffen.

Die Menschen in der Ukraine und Russland und die Revolutionären und Freiheitssuchenden auf der ganzen Welt!

Das Leben von uns allen wird durch das imperialistische kapitalistische System und all seine unvermeidlichen Produkte; einschließlich Krieg, Unterdrückung, Diskriminierung, Armut, Hunger und so weiter, eingeschränkt. Es ist spät und die Gelegenheit ist sehr begrenzt! Das Leben auf dem gesamten Planeten Erde steht am Rande einer Katastrophe.

Wir können das kapitalistische System nicht reformieren! Dieses System und seine Dynamik und seine grundlegenden und inhärenten Gesetze können nicht reduziert, modifiziert oder kontrolliert werden. Dieses System ist von Natur aus kritisch, kriegerisch und elendig. Im Rahmen des kapitalistischen Systems und seines Stoffwechsels und seiner Funktionsweise sind der Mensch und die Menschheit ruiniert und zu Blutvergießen und Leiden verdammt. Die einzige Lösung für Sie und uns, um diese Katastrophe und einige Jahrhunderte kapitalistisches Verbrechen loszuwerden, ist die kommunistische Revolution und nichts weniger! Ohne diese Revolution, ohne eine grundlegende Transformation des kapitalistischen Produktionssystems, ohne die Zerstörung des Klassensystems und die Ausbeutung der Menschen, ohne die anarchischen und krisenhaften Gesetze des Kapitalismus zu stoppen, kann man kein würdiges Leben führen. Aber für diese Revolution brauchen wir und Sie eine Theorie, Kenntnisse und Erkenntnisse, die die Grundursache all dieser Tragödien und dieses Blutvergießens analysieren und eine grundlegend andere Lösung finden können. Somit ist dieses Wissen und diese Theorie kein falscher Kommunismus, der seit 1956 in der Sowjetunion vorherrscht, Afghanistan besetzt und eine Klasse von Staatskapitalisten in Partei und Regierung mästet. Es kann auch nicht nur der Kommunismus sein, den Marx begründete und Lenin und Mao Zedong ergänzten. Wir brauchen einen neuen Kommunismus, der jetzt verfügbar ist. “New Communism” formuliert, zusammengestellt und veröffentlicht von Bob Avakian. Ein neuer Horizont für die Revolution, für den Aufbau des Sozialismus, für die Befreiung der Menschheit überall auf der Welt, von Afghanistan bis Russland und der Ukraine und dem Jemen und Palästina und den Rohingya. Dieser neue Kommunismus hat sich von vielen Fehlern, Mängeln und Missverständnissen befreit, die in der marxistischen Theorie und in der Praxis der sozialistischen Staaten der Sowjetunion (1917-1956) und des sozialistischen China (1949-1976) entstanden sind. Dieser neue Kommunismus hat die Theorie des Kommunismus auf verschiedenen Gebieten weiterentwickelt und ergänzt, und es wurde ein neuer und wissenschaftlicherer Sprung nach vorne gemacht, um die Realität des grundlegenden Problems unserer Welt und seiner grundlegenden Lösung zu verstehen. Die Hauptquellen dieser Wissenschaft und Theorie sind auf der Website (revcom.us) und im Internet in verschiedenen Sprachen (Englisch, Deutsch, Spanisch, Persisch usw.) zu finden. Wir, die Kommunisten Afghanistans, in den schlimmsten Momenten inmitten des Aufstiegs der Taliban und einer neuen Runde von Tragödien und Terror über das Volk, übernahmen diesen Kommunismus und versuchen, eine neue kommunistische Partei aufzubauen, eine siegreiche und revolutionäre Strategie, und eine Bewegung für die kommunistische Revolution in Afghanistan, aufzubauen. Unser Aufruf an die internationalistischen Kommunisten Afghanistans an Sie, ukrainische und russische Brüder und Schwestern besteht darin, nicht zu Ihren eigenen Regierungen zu stehen, die entweder Putin-geführte imperialistische kapitalistische Regierungen oder pro-westliche und imperialistische reaktionäre NATO-Regierungen unter Führung von Zelinsky sind. Begrüßen Sie die Niederlagen der „lokalen Regierungen“ und versuchen Sie, die Menschen für eine Revolution gegen das gesamte System und für die Zerstörung der Integrität des imperialistischen kapitalistischen Systems zu mobilisieren, indem Sie den neuen Kommunismus aufgreifen. Inmitten dieses Schreckens, des Krieges und der Zerstörung und des zersplitterten Zustands der Welt ist es wirklich möglich, eine Bewegung für die kommunistische Revolution mit dem Ziel und Banner des neuen Kommunismus und des proletarischen Internationalismus zu objektivieren.

Nieder mit der russischen Aggression auf die Ukraine!

Nieder mit den USA- und NATO-Imperialismus!

Es lebe die kommunistische Revolution!

Es lebe der proletarische Internationalismus!

Die Bewegung des Neuen Kommunismus Afghanistans (JAKNA) 14. März 1400

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)