بایگانی

شعر «چهار ساعت» از سعید بنایی

متنی از کتاب دیل گپ – شماره ی ۵

همیشه در ورای هر سبک و جریانی نوشته‌ام، علی عبدالرضایی

متنی از دیل گپ – شماره ی ۴

متنی از دیل گپ – شماره ی ۳

متنی از دیل گپ – شماره ی ۲

متنی از دیل گپ – شماره ی ۱

ادیت شعر

فضازمان در ادبیات نومدرنیستی

ساختار متمرکز و نامتمرکز

غلط‌‌‌‌‌خوانی

اشاره‌اى به مفهوم و مصداق

شخصیت زبانی_علی عبدالرضایی

مقاله “تیپ‌سازی و شخصیت‌پردازی” _ علی عبدالرضایی

مقاله “ساختار اولیه در داستان” _ علی عبدالرضایی

بازی زبانی

تصویر در شعر

زیبایی شناسی شر

شهود در شعر کلاسیک

سپیدخوانی

معنا در ادبیات کوانتومی

ساختار در ادبیات کوانتومی

انقلاب رایزومی یا شرکت در انتخابات!؟

« کارناوال های انتخاباتی ، سریال پنجم» علی عبدالرضایی

مبانی اولیه داستان‌نویسی_علی عبدالرضایی

کارناوال های انتخاباتی در ایران،سریال چهارم_علی عبدالرضایی

زبان، بازی، روایت_ علی عبدالرضایی

بازی زبانی یا زبان‌بازی!؟_علی عبدالرضایی

کارناوا‌های انتخاباتی_سریال سوم_علی عبدالرضایی

مقاله”قاعده‌افزایی و قاعده‌کاهی “_علی عبدالرضایی