بایگانی

متن شماره ی پنجاه و سه از کتاب دیل گپ

تبارشناسی مولفه‌های جریان شعری هفتاد

جایگاه نقد در شعر معاصر ایران

همیشه در ورای هر سبک و جریانی نوشته‌ام، علی عبدالرضایی

معنای هر متن در مواجهه با داده‌های مخاطبان تغییر می‌کند

مفاهیم گذشته در شعر دهه هفتاد چه کارکرد و تاثیری دارند؟ علی عبدالرضایی پاسخ می‌دهد.

چه ویژگی‌هایی شعر علی عبدالرضایی را از دوره‌های قبلی جدا می‌کند؟

حد پیروی تا فراروی شاعر از دستور زبان کجاست؟ علی عبدالرضایی پاسخ می‌دهد.

سرپیچی آنارشیستی ۱ – علی عبدالرضایی

پاشنه‌ی آشیل نظریه‌پردازی باختین_علی عبدالرضایی

علیه سنت

شعر «دایره»_علی عبدالرضایی

ناادبیات در نومدرنیسم – علی عبدالرضایی

انواع روایت

نومدرنیسم

فرم در شعر – علی عبدالرضایی

ساختارگرایی_علی عبدالرضایی

مرگ مولف – علی عبدالرضایی

نشانه شناسی – علی عبدالرضایی

تفکر شاعرانه_علی عبدالرضایی

ادبیات کوانتومی _ علی عبدالرضایی

نومدرنیسم _ علی عبدالرضایی