بایگانی

نقش شوراهای شهر و روستا

داده‌نما: نقش شوراها در ایران

لوگوی نبض‌ایران

بررسی موردی و نمونه‌های موفق پروژه‌های پاسخگوسازی حکومت (زیمبابوه و اردن)

لوگوی نبض‌ایران

پیش‌درآمدی بر مسئولیت ارائه خدمات عمومی در ایران

داده و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی: پیش‌درآمدی بر پایش عملکرد نهادهای حکومتی با استناد به شواهد

NGO

راهنمای تأسیس و ثبت سازمانهای جامعه مدنی در ایران

در انتخابات شوراهای شهر و روستا به چه نامزدی رأی دهم؟

پایش اجرای تعهدات دولت

چطور جامعه مدنی در زیمبابوه اجرای تعهدات دولت در زمینه تقسیم قدرت با مخالفین را پایش کرد؟

نظارت بر انتخابات

راهنمای جامع نظارت بر انتخابات توسط سازمان‌های مردم نهاد (سمن)

گزارش سایه

فعالان مدنی چطور می‌توانند وضعیت نقض حقوق بشر در ایران را به سازمان ملل ببرند؟

راهنمای گام به گام برنامه‌ریزی برای کارزار انتخاباتی

راهنمای گام به گام برنامه‌ریزی برای کارزار انتخاباتی

پروژه پایش مجلس اردن

بررسی موردی – پروژه پایش مجلس در کشور اردن

نظارت بر بودجه در ایران

پیش‌درآمدی بر پایش بودجه در ایران

انیمیشن – عناصر یک آموزش خوب – چند نکته برای برگزارکنندگان کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی - ۱

تفاوت تدریس با تربیت – چند نکته برای برگزارکنندگان کارگاه آموزشی

قدرت رأی شهروندان استان‌های ایران

مروری بر انتخابات ۹۴ در نبض‌ایران

تفکیک حوزه‌های انتخابیه کشور بر پایه تقسیم‌بندی مرکز پژوهش‌های مجلس

نقشه حوزه‌های انتخابیه کشور بر پایه تقسیم‌بندی مرکز پژوهش‌های مجلس – ۱۳۹۳

موازنه قدرت انتخابی و انتصابی در ایران

نمودار موازنه قدرت‌های انتصابی و انتخابی در ایران

لوگوی نبض‌ایران

راهنمای جیبی نظارت شهروندی بر اجرای روند انتخابات در ایران

صدای سیاسی چیست؟ چرا اهمیت دارد، و چگونه می‌تواند موجب تغییر شود؟