درک این موضوع که آیا تدابیر برای اصلاح و بهبود امور، اوضاع را بهتر کرده، تغییری ایجاد نکرده یا وضع را بدتر کرده نیازمند نظارت در طول دوره‌ای زمانی است. این کار را پایش می‌نامند. با روش‌های برنامه‌ریزی برای پایش در سطح محلی بیشتر آشنا شوید.

برنامه‌ریزی برای پایش در سطح محلی

پایش در سطح محلی

پایش در سطح محلی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)