شهرستان، شهرستانی، بخش، دهستان؟ این‌ها یعنی چه؟ با تقسیمات کشوری در ایران بیشتر آشنا شوید: 

درک نظام شورائی و تقسیمات کشوری در ایران

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)