برای تشویق به مسئولیت‌پذیری و شفافیت در ارائه خدمات شهری باید بودجه بخش‌های مختلف شهرداری را در بازه‌ای زمانی پایش کرد تا دید آیا بودجه کافی اختصاص یافته،‌ به درستی هزینه شده و نتایج مورد انتظار حاصل می‌شود یا خیر. مطالعه بیشتر:

پایش بودجه در سطح محلی و ملی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)