بایگانی

به هوش باش ای اندیشمند!، پاسخ به کامنت، بازیادآوری لزوم ادامۀ توحش‌زُدایی از حال امروز جهانیان

دروغ هم زیستی توحشی با مظلومان

فهرست برگزیدگان حقوق بشری و سکولاردموکراسی، از جنگ اباطیل تا صلح حقیان، زنده‌مانی بشریت در میان و …

مسئولان اصلی نابودی اسلام و تشیع در ایران؟، زنده‌مانی بشریت در میان وحوش ضد بشریت!

فیلم 300 نمادی از ایرن ستیزی

توطئه عمردهی به رژیم ج.ا و ادامه نسل‌کُشی مردمان و انحطاط کشور ایران، ای میراث‌دارپنداران اسکندر …

راه حل خلاصی از مصائب رژیم ج.ا (؟)/ نسل‌‌کُشی تدریجی مردمان ایران- که در گروگان توحش ج.ا و دیگر اباطی …

یادآوری نسل‌کُشی خاموش مردمان عادی داخل ایران و سکوت مدعیان حقوق بشری، وحوش‌شناسی و روز نکبت ۲۲ ب …

پانوشت وحوش‌شناسی در میان جمعیت بشری (بخش۱) ، با یادی از روز نکبت سرآغاز یک دور از پیروزی وحوش ضد بش …

دلایلی زیادست بر لزوم رژیم چنج از ج.ا، اما ایران سکولار دموکراتیک، به معنای واقعی می‌تواند دوست هم …

نسل‌کُشی مردمان هیچ کمکی به هیچ حکومتی نمی‌کند، حتی به رژیم ج.ا و حتی به اپوزیسیون ج.ا و حتی به غربی …

بررسی عوامل اصلی در نسل‌کُشی مردمان ایران کنونی

به نسل‌کُشی مردمان داخل ایران پایان دهید، نامه سرگشاده بشریت به ریاست جمهوری آفریقای جنوبی و بقیه …

فهرستی از جنگ اباطیل تا صلح حقیان، پراکندگی پرشمار باطلی‌ها تا همبستگی حق‌داران، هدف از حکومت گذا …

اَبرجُنبش مبارزه با نسل‌کُشی مردمان ایران (ضد نازیسم و فاشیسم ج.ا)، تحریم صادرات و صدارات مجدد کالا …

نکاتی درباره کودتای ملی و جلوگیری از بهار جهنمی ۱۴۰۳، فهرست پایگاه‌های اطلاع‌رسانی میلیتاریستی و …

بی‌درنگی، بیماری ایپیدمی ایدئولوژی‌ پان…ایسم‌ها، چپ داغون، راست داغون!… نتیجه مردمان (ملت) …

درنگ و بی‌درنگی‌ها، صدها دلیل در لینک نوشتارهاست که اگر دیکتاتوری حکومت اسلامی (ج ا ولایت فقیهی آخ …

ژنرال دو گل ایران کجاست؟!، برای چندمین بار دیکتاتوری ج.ا ولایی شیعی بزدلی و آدم فروشی اش اثبات کرد ب …

خطاب به خائنان اپوزیسیون نما ج.ا، عامل اصلی جنگ های عیله تروریست های اسلام گرا رژیم دیکتاتوری ج.ا و …

به قارونیان یا میراث‌خوران زورکی و جاه‌مَندیان دُزدانِ زَرخانه لیدیه و مشابهاتش!، یادآوری به بی ش …

برده ترس

بخوانید، کلیدرمز پیروزی در انقلاب مردمی و ابزارهای دیکتاوری شکن، اتحاد تَن ها، و کثرت مردم عادی و ت …

پیشنهادهایی برای گذار مسالمت‌آمیز به حکمرانی مردمی نوین به جناب ج.ا و مخالفانش!

تمامیت ارضی ایران، پرچم ملی شیر و خورشید ایران، نماد وحدت همه ایران خواهان آزادی حقوق بشری و عدالت و سکولار دمکراسی

ژئواکونومی‌پُلتیکو‌لوژی معاصر (بخش ۶): موارد دِرَنگی!+کامنت مهم حاوی تقسیمات شیعه+اسناد خلیج فارس+ …

پرچم ملی تاریخی و با مشروعیت قانونی ملی و بین المللی اولین قانون اساسی دمکراتیک و مردمی و ملی ایران یعنی مشروطیت و همبستگی ساز کشور و ملت ایران، این پرچم متعلق به همه ملت ایران است و نه یک حکومت خاص مثلا پهلوی یا قاجاری و غیره، تغییر و جعل این پرچم توسط براندازان 1357 اقدام نابخردانه ضد ملی بوده و فاقد اعتبار ملی و قانونی کشور و جهانی و تاریخی و بر مخالف مصالح و منافع ملی ایران است، مثل همان حکومت ج.ا که امروزه ایران را در معرض خطر نابودی قرار داده است!

ژئواکونومی‌پُلتیکو‌لوژی معاصر (بخش ۵): بیش از ۱۰۰ مورد نا درنگی!+کامنت مهم حاوی تقسیمات شیعه…

پرچم ملی تاریخی و با مشروعیت قانونی ملی و بین المللی اولین قانون اساسی دمکراتیک و مردمی و ملی ایران یعنی مشروطیت و همبستگی ساز کشور و ملت ایران، این پرچم متعلق به همه ملت ایران است و نه یک حکومت خاص مثلا پهلوی یا قاجاری و غیره، تغییر و جعل این پرچم توسط براندازان 1357 اقدام نابخردانه ضد ملی بوده و فاقد اعتبار ملی و قانونی کشور و جهانی و تاریخی و بر مخالف مصالح و منافع ملی ایران است، مثل همان حکومت ج.ا که امروزه ایران را در معرض خطر نابودی قرار داده است!

ژئواکونومی‌پُلتیکو‌لوژی معاصر (بخش ۴): بیش از ۱۰۰ مورد: درنگ جائز نیست، همبستگی ملی فراگیر گرداگرد …

ژئواکونومی‌پُلتیکو‌لوژی معاصر (بخش ۳ ویرایش دوم): این نیز پیش درامدی بر بخش چهارم است!، طرف‌شناسی …

نماد ملی کهن ملی کشور و ملت ایران

ژئواکونومی‌پُلتیکو‌لوژی معاصر (بخش ۳): این نیز پیش درامدی بر بخش چهارم است!، طرف‌شناسی مبارزاتی د …

نماد ملی کهن ملی کشور و ملت ایران

ژئواکونومی‌پُلتیکو‌لوژی معاصر (بخش ۲): پیش درامدی بر بخش سوم، تکرار واضحات از برای خرایدئولوژیست …