توطئه عمردهی به رژیم ج.ا و ادامه نسل‌کُشی مردمان و انحطاط کشور ایران، ای میراث‌دارپنداران اسکندر مقدونی، تا کی این ضدیت با مردمان نگون‌بخت ایران ادامه می‌خواهید بدهید، از محافل پشت صحنه تا نمایندگان شما در نهادهای بین المللی مانند آقای گروسی؟! // در تکمیل چند مطلب اخیر، امثالهم بارها و بارها طی این سال‌ها گفته ایم که مشکل غرب و کلا دنیای سکولار با رژیم ج.ا حل نمی‌شود مگر این رژیم تغییر یابد به مدل بهتر (که امروزه مدل سکولار دموکراسی ترجیح نخست است)، و اما همۀ شما و ما می‌دانیم داستان این ایرانی‌ستیزی شما میراث‌دارپنداران اسکندر مقدونی و از عقده‌های انتقامی تا کینه‌های شتری شما صرفا از بابت جنایات و اقدامات دیگرستیزانۀ رژیم ضد ج.ا نیست، این را بارها متوجه شده ایم، هر گاه به جای فرق گذاشتن بین مردمان عادی ایران با رژیم حاکم بر ایران، اصطلاح رژیم ایران بکار می‌برید و نه رژیم ج.ا!، هر با یک دست گل ضد هنری مانند فیلم ۳۰۰ تا  اسکندر از کارخانه پروپاگاندای مدیای شما بیرون می‌آید، می‌دانیم اسس شما با موجودیت کشوری به نام ایران مشکل دارید و نه صرفا اسلام و یا تشیع و یا رژیم ضد بشری ج.ا!، اینها به خوبی دریافت کرده ایم، اما بارها گفته ایم شما دارید اشتباه بزرگ و دهشتناک می‌کنید و طی این سیاست ایران‌ستیزی‌تان، مرتکب جنایات و ظلم و فسادهای عظیمی شده اید، نه موجودیت کشور ایران و نه مردمان بیچاره و نگون‌بختش هیچ تهدیدی علیه کشورهای شما و منافع مشروع اقتصادی شما نیست.

این توهمات و البته دسایس محافل و افراد مغرض و بیمار سادیستیک در میان جوامع شما کشورها غربی و سکولار و اغلب همسایگان و پیرامونی منطقه ایران است که گمان می‌کنید مثلا این چند نفر ابله پان‌ایرانیست متوهم و مشکوک‌الحال فرضا از احیای امپراتوری پاس می‌گویند، واقعا خواسته همۀ نخبگان و اکثریت مردمان ایران است نه! توهم است، اساسا مردمان ایران چنان متکث هستند از لحاط هویتی و این حس نوستالوژی نوعی ناشی عقده و تحقیر و ذلتی است که حکومت‌های دیکتاتوری همچون ج.ا برآنها تحمیل کرده اند و باز البته انحطاطهایشان، وگرنه اکثریت مردم ایران اساس امروزه خود را فارس و پارسی نمی‌دانند و حتی در منطقه بخیتاری‌نشین که مستقیم‌ترین میراث‌داران پارسیان باستان و هخامنشیان هستند امروزه خود ر پراسی و فارس نمی‌دانند به لطف اقدامت هویت‌زدایی دوران طولانی حکومت غیر فارس از عرب و غُزترک بگیر تا مونگول و پهلوی و ج.ا به خوبی کار پارسی‌زدایی از هویت اکثریت مردمان ایران انجام داده اند و تا جایی که در زمان پهلوی نام چند هزارسالۀ کشور دوگانه ایران پارس به ایران تغییر دادند و در اوج نابخردی و بلاهت ژئوپلتیکی در تکمیل پارسی‌زدایی، در نام‌گذاری استان‌ها شهرستان‌ها و غیره و مرزبندی استان‌ها شاهکارهای ضد پارشی ایچاد کردند که بعیدست با این جو حاکم ضد فارسی مردمان محل حاضر شوند این اشتباهات محرز ژئوپلتیکی اصلاح کنند مانند بلهت تغییر نام ایران پارس و یا مرزهای استان فارس برگردانند به خیلج فارس و یا اشتباهات محرزی در نام‌گذاری استان‌ها و شهرستان‌ها شهرا وروستا بر اساس ضد فراسی کردند هنوز داغ شاهکار بندر ترکمن و رسمیت نام دریا خزر و غیر برپیشانی حماقت ژئوپلتیک کشورداری ج.ا باقی است و بعیدست دیگر امکان اصطلاح این بلاهت و حیت خیانت برگردد، پس به بیند این فوبیای از فاس و احیای امپراتوری پارسی صرفا چرندیات ایران‌ستیزان اجنبی و جدایی‌طلبان قومی است و فارس‌ها در همین دوران پهلوی و ج. عرضه نداشتند حتی جمعیت و ژئوپلتیک سابق خود در زمان قاجار و قبل‌تر دفاع و پاسداری کنند!، اینها توهمات پان‌ایرانیستی و احیای امپراتوری پارس و جفنگ و چرندیاتی مانند اصطلاحات سرزمینی از زبان اقلیت جوان ابله که درک و شعور کافی از مسائل تاریخی و ژئوپلتیک و ژئواکونومی ندارد و هر چقدر طی این سال‌ها امثالهم آنها نقد کرده و اغلب سعی کرده ایم به طور غیرمستقیم و بدون نام بردن اسمشان، آنها قانع کنیم دست از بلاهت بردارند و کارها اشتباه رژیم ج.ا در دشمن‌تراشی برای کشور و مردمان ایران نکنند، اما متأسفانه این جماعت ابله و احمق و آلت دست اجانب و رژیم ج.ا خودشان به تجاهل و لجاجت زده اند وگرنه اینها ابله و لجوج نبودند و در حد یک کره خ… چموش بودند دست از این سخنان و رفتارهای ضد ایرانی و دشمن‌تراشانه برمی‌داشتند! مودبانه‌ترین اسمی بر روی این ابله‌های نژادپرست می‌توان نامید همین یک مشت ناچیز و فرومایه کره خ… چموش است که بدون از آنکه کار درست یا غلطی بکنند سواری مفت به دشمنان موجودیت ایران می‌دهند!، اینها گویا سرشان به سنگ گور نخورد و مرگ را در آغوش نکشند دست این دشمن‌تراشی برای کشور و مدمان ایرن برنمی‌دارند! اما دلیل نمی‌شود کارها اشتباه و احمقانه این جماعت اقلیت پان‌ایرانیست (که از کلمات رزنده و یا نزدیک به ارزنده مانند میهن دوستی و میهن پرستی و ایران گرایی و ملی گرایی همین کلمات به گند کشیده و مفاهیم ارزنده عقلانی به ابتذال می‌کند مانند رژیم ج.ا) به همۀ مردمان ایران تسری بدهید، چرا که اساس به نقل و ادعای خود پان…ایسمی‌های غیر فارس و ضد ایرانی و جدایی‌طلب اساسا فارس‌ها در اقلیت هستند در ایران و به ادعای همین پان…ایسمی‌های قوم‎گرا اقوام غیر فارس می‌خواهند از ایران جدا بشوند(؟!)

پس همین اشاره کافی است بدانید در صورت برقراری حکومت سکولار دموکراسی در ایران، اساسا سکولار دموکراسی و این تنوع و تکثر هویتی زبانی و قومی و غیره در ایران که به شدت با عبور احتمالا به یقین اکثریت مردمان ایران از اسلام‌گرایی سیاسی و حتی از سلام و تشیع، هیچ خطری از جانب اقلیت فارس‌ها و اقلیت اندک‌تر مسلمانان و شیعیان ساکن ایران متوجه هیچ کشور همسایه و دور دست از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب جهان نخواهد بود. این را تضمینی می‌گویم اساسا اکثریت قریب به اتفاق مردم فارس (فارسی‌زبان) ایران خودشان هم خسته شده و بیزار هستند از این همه چرندیات پان‌ایرانیستی و آریایی‌گرایی و نژادپرستان پسماندۀ نشخوارکنندۀ عقاید پلشت نازیسم، خاطر جمع باشید اگر در ایران یک حکومت سکولار دموکراسی مبتنی بر رعایت حقوق بشر مستقر شود بزودی، ایرن تبدیل به بهترین دوست همۀ کشورها جهان خواهد شد.

پس دست از این حمارسازی مردمان کشورهای خود بردارید و ایران منبع تهدید علیه موجودیت کشورهی خود وانمود نکنید، چون واقعا ایران کشوری تنها از لحاظ مردم‌شناسی است و برخلاف مردمان پان‌ایسمی نژادی و عظمت‌طلبی امپراتوری‌خواه عرب‌پندار و ترک‌پندار منطقه، اساسا فاقد ظرفیت امپراتوری سازی پان…ایسمی است، و خودتان دست کم به اندازۀ امثالهم به دانش ژئوپلتیک واقفید که دیگر امکان احیای امپراتوری پارسی غیر ممکن است، ب کمی درنگ و اندیشدن بر نقشۀ ژئوپلتیک و مردم‌شناسی و زبان‌شناسی امروز منطقۀ پیرامون کشور کنوی ایان قطع به یقین و تضینی می‌رسیم امکان احیی امراتوری ایرا پارس نیست و حتی یک وجب امکانش نیست به خاک فعلی ایران اضافه شود و خیلی هنر و عرضه کنند مردمان ایران همین اراضی فعلی ایران کنونی حفظ کنند!، این قدر ضربات مهلک رژیم‌های ج.ا و قبل از آن به هویت و فرهنگ و تاریخ ایرانیان و پارسیان زده اند، که این کشور کنونی ایران بتواند در حد یک کشور (متأسفانه زور بزند متوسط وگرنه ضعیف خواهد بود با توجه به حجم خرابکاری ج.ا و بقیه اراذل ضد بشری در ایران) بقا یابد تا قرن‌ها و هزاره‌ها هیچ منبع خطری علیه هیچ کشور همسایه و دور دست در جهان نخواهد بود.

بدرود

پ.ن: اغلب از اشتباهات نگارشی و تایپی سهوی و بر اثر شرایط نامساعد شخصی نگارنده است، اما امثالهم- بعنوان یک منتقدی از مردمان عادی-  بارها عامدا اشتباهی تایپ کرده و از عمد اغلاطی به ظاهر انجام داده، به نوعی روش رسانه ای بوده، اما نکته مهم از هر صورت چه عمدی و چه سهوی این است، اشتباه تایپی و نگارشی و انشائی را هر انسان با سواد متوسط هم متوجه می‌شود، اما خطر اصلی “اشتباه فکری” است که نشر و ترویج شود و دیگران- از نخبگان تا مردمان عادی- متوجه نشوند!

راه حل خلاصی از مصائب رژیم ج.ا (؟)/ نسل‌‌کُشی تدریجی مردمان ایران- که در گروگان توحش ج.ا و دیگر اباطیلند، و گرفتار انفعال داخل و خارج سکولاری و تمدنی جهان هستند ، شاهدش این سخنان اخیر “رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که”نمادی از پیروزی دیکتاتوری شرور و ضد بشری ج.ا” بر ایران و جهان است!

 

https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/bashariat

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)