بایگانی

مصاحبه ایران آکادمیا

گفتگوی ایران آکادمیا با داریوش آشوری

داریوش آشوری، اندیشمند ایرانی هشتادساله می‌شود

فلسفه و جامعه‌شناسی و چالش‌های مشترک

ریشه ادبیات سخیف و فحاشی در عرصه مبارزه و مبارزان در چیست؟

امپراتوری هخامنشی و مدنیت و عدالت در اندیشه‌ی ایرانی

«جنگجوی شاعر»؛ کنکاشی در برخی از رفتارهای اپوزیسیون تک ساحتی

در ایران چه میگذرد_ چه باید کرد؟

تأمل بازتابی و هرمنوتیک سوءظن

چگونه می‌توان از همبستگی به وفاداری رسید

متن شماره ی شصت از کتاب دیل گپ

متن شماره ی پنجاه و هفت از کتاب دیل گپ

متن شماره ی پنجاه و پنج از کتاب دیل گپ

متن شماره ی پنجاه و دو از کتاب دیل گپ

متن شماره ی پنجاه وشش از کتاب دیل گپ

همبستگی، شعار یا پرنسیپ؟

نه حتی نادرست

شعر و شاعر آنارشیست _علی عبدالرضایی

نمونه ای دیگر از دون مایگی برخی «روشنفکرانِ» ایرانی

مطالعه تطبیقی اندیشه سیاسی فارابی در سنت ایرانی

سه عنصر ترس-فقر-جهل در خدمت رژیم حاکم بر ایران

راه تجدد ایرانی از حافظ می‌گذرد

روشنفکران لائیک در ایران معاصر

صدای زنان-آتنا دائمی

حقوق بشر

تولید آخوند حوزه علمیه قم

سقراط، پدر علم فلسفه

نوشتن از تلخکامی‌های زندگی

«سطحِ فرهنگ» و «فرهنگِ سطحی» در جامعه بامزه ما (۹) / خبرنگارانِ لجوج و بیسواد و پرادعا / خسرو ثابت قدم

«سطحِ فرهنگ» و «فرهنگِ سطحی» در جامعه بامزه ما (۵) – مریدانِ ساده باور و فرهیختگانِ قلابی! – خسر …

«سطحِ فرهنگ» و «فرهنگِ سطحی» در جامعه بامزه ما (۶) – چیپسِ فمینیستی! – خسرو ثابت قدم