بایگانی

یارانه های عام یا یارانه های خاص؟ نگاهی فراسوی دیدگاه های رایج

از سرپناه فروریخته کارگران تا خانه‌های لوکس الهیه/ تهران به اندازه همه حاشیه‌نشینانش مسکن دارد

اقتصاد ایران در انسداد ساختاری

شرایط بحرانی امروز و وظایف ما

سی ویژگی نظام توتالیتر ایران

حسین راغفر، ویژگی مشترک مناطق محروم کشور را تحلیل کرد : از رژه اشرافیت و محرومیت سان می‌بینیم

حیدر کریمی, باربر سالمند مشهدی

کارگران بیش از این نمی‌توانند برای آموزش فرزندانشان “پول” بپردازند/ آیا دانشگاه‌های خوب ملک طلقِ «بچه پولدارها» خواهد شد؟!

نگاهی به کتاب جنگ و صلح از تولستوی

قیام فرانسوی

دولتمردان در ایران مفهوم امنیت‌ ملّی را دستکاری می‌کنند

چپ یا راست؟ کانون نزاع کجا است؟

مستند قاچاق سوخت از بلوچستان تا تنگه جبل الطارق

انقلاب در کشاکش فرصتها و رفرمیسم

تاریخچه گرایش سوسیالیزم انقلابى: روایتى از انقلاب ایران

حلقه محاصره اقتصادی به دور جمهوری اسلامی تنگ تر می شود

یک فاجعه اقتصادی معیشتی در حال رخ دادن است

تکلمه‌ای نظری بر سیاست خیابانی

گفتگوی رادیو پیام کانادا با خسرو بوکانی از “حزب کمونیست ایران” در مورد درباره نشست چهار حزب کرد ایران

«شکاف طبقاتی» این «تفاوت‌های لعنتی »

بیتکوین در ایران

ویدیوی تحلیلی: استخراج بیت‌کوین از خاکستر صنایع ورشکستۀ تولیدی ایران (+متن پیاده‌شده)

تهدید«نان» و تنگ‌تر شدن حلقه بحران

درآمدی بر “تولید فضا”ی هانری لوفور

تبیین مفهوم “حق به شهر” بر مبنای دستگاه فکری “هانری لُـهِ فور”

“فرافلسفه‌” از منظر هانری لوفور – نبشتهء: اندی مریفیلد – ترجمه: آیدین ترکمه

نقد زندگی روزمره – هنری لوفور

طرح جمع آوری کودکان کار ۳۰ بار انجام شد و ۳۰ بار شکست خورد

تیغ فقر بر گیسوان زنان

سرپناه: حقی که به محاق رفت

خصوصی سازی و رعایت حقوق بشر