تجربه یک حکومت دینی: دولتمردان ایران در طول تاریخ حکمرانی خود کوتاه قدتر و کوتاه قدتر شده اند!

اگر به تاریخ جمهوری اسلامی نگاه می کنیم، میبینیم که در ابتدای انقلاب، در درون حکومت افرادی بودندکه بسیار در داخل و خارج از کشور دارای اعتبار و محبوبیت بودند، بخاطر جنایات، ندانم کاری ها، سیاست های غلط، انحصار طلبی و غیره این حکومت دینی به تدریج افراد را از دست داد و کوچک و کوچک تر شد و حکومت بدست کسانی افتاد که افراطی و افراطی تر و کوتاه قد و کوتاه قدتر بودند و همه دولتمردان آن از شخصیت های درجه دوم و سوم هستند و شخصیت معروفی در میان آنها نمی بینید، مردم جامه تقریبا از سال ۱۳۸۸ این حکومت مذهبی کوتاه قد را نمی خواهد و این حکومت مدتهاست که اکثریت جامعه را از دست داده و با تقلب در انتخابات خود را بر مسند امور نگه داشته است!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)