بایگانی

توفان توییتری برای آزادی فرنگیس مظلوم

سرانجام فهمیدیم خدا کجا زندگی می کند!

پس از وحشت و فاجعه هم، زندگی ادامه دارد

«گوش کن آدمک» براساس ایده‌ای از ویلهلم رایش

سه تابوت فریب ؛‌ شعری‌ از احمد شاملو که هیچ گاه در ایران اجازه انتشار نیافت،

نوارِ متحرک علیه شاملو

عشق عمومی

“بگو، با من سخن بگو!” شعری برای سپیده قلیان

کدام چپ؟ نگاهی بر دگردیسی چپ

شعری که زندگی‌ست

ماهی

بگذار برخیزد مردمِ بی‌لبخند, بگذار برخیزد!

شاهنشاه یا امپراتور، شاهنشاهی یا امپراتوری: فرادستی و فرودستی ملت‌ها و نظریۀ ترجمه

مسّاحیِ جغرافیای سیاست (ترسیم خطوط)

در آستانه

“در جدال با خاموشی” شعری از شاملو, با اجرای فرهنگ فرهی.

کاشفان فروتن شوکران

تبدیل سوسیالیسم تخیلی به ارتجاعی!

ایران را سوریه، یمن و هیروشیما نکنید!

“از خود گذشتگی” خاتمی،‌ یعنی تن دادن به وضع موجود، آلترناتیوی برای این نظام وجود ندارد!

حیدر کریمی, باربر سالمند مشهدی

نقد منفی، نقد مثبت

خودفرمانی، حق بنیادین اقوام، راهبرد پیشرفت و رهایی از استبداد شرقی

اسلامیست‌ها کتاب‌هایم را نمی‌خوانند

تَرَکی در جهانِ سربی

انتخابات یونان، درسهای شکست سیریزا

زادروز والتر بنیامین و ژاک دریدا

نگاهی به کتاب جنگ و صلح از تولستوی

همنشین بهار: گرگها فرمانروایى مى‌کنند ــ دکتر جِکیل و آقای هاید

زاد روز “وودی گاتری” ، سرایشگر “روح امریکا” و پدر موسیقی اعتراضی