بایگانی

نرمالیزه‌سازی بحران کرونا و چالش چپ (۲): بازاندیشی در معنای کشتار جمعی | امین حصوری

از اوشو تا فروید و لکان! چرا باید رویا ببینی، زیرا بیداربودن بُزدلی است!

چه تعریفی از انسان میتوان در دست داد؟

دو شاخص روانکاوی قوی و ساختاری/پساساختاری!

خوانشی نو و رادیکال از کافکا! یا چگونه زندان در زندانی راهگشا بیافرینیم!

چرا در استبداد روانشناسی در برابر جامعه‌شناسی قرار می‌گیرد؟

نظم اسطوره‌ای در جهان سرمایه‌داری

دیکتاتوری مفهومی شکل پذیرنده، پویا و متحرک است

خشونت پنهان در سادگی عوام و حماقت خشن در سلبریتی عامه پسند!

گامی تازه در نقد مارکسی

گامی تازه در نقد مارکسی

آگامبن، و دامگه دوگانه کاذب جهان آنالوگ و دیجیتال

فن حکمرانی

چرا پروژه ی «زبان باز» آشوری و چالش حول آن محکوم به شکست بود و هست!

معضلات «تفکر سیار و هویت چهل تکه ی» داریوش شایگان! یا چرا ما پساشایگانی هستیم!

ما همه باید فمینیست باشیم

آیا «غدیرسازی» جدیدی در راه است؟

مفاهیم سیمپتوم و افسردگی نزد فروید و لکان! یا راز «زخمهای نارسیسیک» ما!

مروری بر گفت‌وگوی ناصر مهاجر با رادیو زمانه* با عنوان کرونا از نگاهی تاریخی

در باب کرونا – یورگن هابرماس

دو جستار در باب تفاوت رادیکال «شرارت و سبکبالی شیطانی» جوکر «واکین فینیکس»!

احمد کسروی و دشواره‌ی سنجشِ نقادانه‌ی ادب پارسى

سه گام برای دستیابی به «نقادی و اندیشیدن» قوی، ساختارشکن، نوآفرین!

ارزش: کالا، پول و سرمایه – استنتاجی دیالکتیکی از کتاب کاپیتال کارل مارکس

دیکتاتوری، پرولتاریا، سوسیالیسم – “تولیدکنندگان همبسته”

زنان، بازندگان یا برندگان نئولیبرالیسم؟

شاهنامه

بحران بحران‌ها، چه باید دانست و چه باید کرد؟

گفتگوی آقای بنی‌صدر و علی صدارت – دنیای بعد از کرونا، چه دنیایی خواهد بود، درسهایی در بُعد سیاسی

سوسیالیسم بدیل رهایی بخش مردم استثمار شده و ستمدیده

عادی‌سازی کرونایی؛ ایدئولوژی ترس چگونه عمل می‌کند؟