بایگانی

جنبش سبز،کلاب‌هاوس و انتخابات

اوجگیری بحران رژیم ایران در آستانه مضحکه انتخابات، تحریم فعال کف خیابان

مشاطگان عجوزه هزار داماد!

همایش بزرگ در هامبورگ: تحریم فعال انتخابات رژیم اسلامی

چرایی تحریم انتخابات ۱۴۰۰

جنبش سراسری بازنشستگان با شعار تحریم انتخابات و درمان و معیشت همگانی

درباره تقاضای برگزاری رفراندم در همین رژیم و کلا مضحکه انتخابات در ایران

بحران مرجعیت؟!

پیش به سوی تحریم فعال و هدفمند انتخابات ریاست جمهوری ١۴٠٠

ضرورت تحریم انتخابات و کمپین های نه و ایجابی در رویارویی با نظام

تحریم انتخابات ۱۴۰۰ و وحشت حکومت ایران

تحریم انتخابات ۱۴۰۰ و وحشت حکومت ایران

در انتخابات استبداد ولایت مطلقه فقیه نه شرکت کرده و نه شرکت میکنم!

حرکت به سوی نظامی گری در ساختار سیاسی رژیم!

چرا نباید در انتخابات شرکت کنیم؟

خامنه‌ای و گشودن جعبه پاندورای حکمرانی سپاه!

بایدن برجام آلترناتیوسازی از بالا

بایدن، برجام ۲ و چشم‌انداز آلترناتیوسازی از بالا

نیروهای مدنی و انتخابات ۱۴۰۰

ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور از پیش تعیین شده آینده حکومت جمهوری اسلامی