بایگانی

متحدانه برای جلوگیری از کشتار وسیعتر مردم از بیماری کرونا مبارزه کنیم!

متحدانه برای جلوگیری از کشتار وسیعتر مردم از بیماری کرونا مبارزه کنیم!

متحدانه برای جلوگیری از کشتار وسیعتر مردم از بیماری کرونا مبارزه کنیم!

متحدانه برای جلوگیری از کشتار وسیعتر مردم از بیماری کرونا مبارزه کنیم!

اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در مورد بمباران کردستان عراق

متحدانه برای جلوگیری از کشتار وسیعتر مردم از بیماری کرونا مبارزه کنیم!

حاکمیت سیاه طالبان را نباید تحمل کرد

دادگاه حمید نوری، آغازیست برای به محاکمه کشاندن همه جنایتکاران جمهوری اسلامی!

اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در مورد رویداد نگران کننده شهر نقده

دادگاه حمید نوری، آغازیست برای به محاکمه کشاندن همه جنایتکاران جمهوری اسلامی!

ابر بحران‌ها و راه کارهای پیش برد گفتمان سوسیالیستی

خیزش تشنگان بخون کشیده شد! اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

فراخوان به تظاهرات – نه به انتخابات

میزگرد “تلویزیون پرتو”، کمپین نه به جمهوری اسلامی و مصاف‌های چپ و راست

پیام شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست به مناسبت فرارسیدن سال ۱۴۰۰

اطلاعیه شورای همکاری در باره، مستندهای امنیتی و ضد انقلابی جمهوری اسلامی علیه چپ‌ها و کمونیست‌ها

پیش به سوی اعتصاب سراسری کارگران (اطلاعیه مشترک)