اعلامیه “شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست”

دولت موظف است آب آشامیدنی سالم و آب مورد نیاز کشاورزان را تامین کند!

در چند روزگذشته اعتراضات بر حق مردم اصفهان و چهار محال به بی آبی و علیه مافیای آب، اوج تازه ای به خود گرفته است.

تظاهرات بزرگ چندین هزار نفره مردم و کشاورزان در شهر اصفهان، و روزبعد در شهرکرد بزرگترین اعتراض سالهای گذشته به جمهوری اسلامی ومافیای آب است، که درچند سال گذشته آب مورد نیاز مردم و کشاورزان اصفهان توسط باند های حکومتی کنترل و حیف و میل می شود و اعتراضات بر حق آنان با تهدید و سرکوب پاسخ گرفته است.

مردم در مناطقى از بی آبی و کمبود آب رنج می برند که به گفته خود دولت ۱۱ درصد آب ایران از همین مناطق تامین و جاری می شود وبسیاری ازشهرها ی خوزستان و چهار محال و روستاهای اطراف آن به وسیله تانکر به آب آشامیدنی دسترسی دارند.

جمهوری اسلامی و باندهای حکومتی که با هدف ایجاد تفرقه و دو دستگی میان مردم، اعتراضات بزرگ مردم اصفهان و چهار محال، را از تلویزیون صدا و سیما پوشش داد و قصد داشت که این اعتراضات را به نفع خود مدیریت کند، جواب دندان شکنی گرفت و با هوشیاری مردم خنثی شد.

دو روزبعد چهارشنبه ۳ آذر و سحرگاه پنجشنبه ۴ آذر با حمله وحشیانه اوباشان اسلامی به کشاورزان متحصن درمحوطه پل خواجو، چادرهای انان را به آتش کشیدند و کشاورزان را مورد ضرب و شتم قراردادند.

با این وصف کشاورزان تهدید کردند که به اعتراض خود ادامه خواهند داد و مردم اصفهان امروزجمعه ۵ آذر اعتراضات خود را علیه دولت و باندهای حکومتی ادامه داده و در مقابل حمله سرکوبگران اسلامی جانانه ایستادگی کردند و با حمله متقابل وفراری دادن مزدوران حکومتی درس خوبی به آنها دادند.

اعتراض امروز و روزهای گذشته مردم در اصفهان و شهرکرد و اعتراض چندین ساله کشاورزان محروم اصفهان به تخصیص حقابه تنها به کمبود آب محدود نیست.

اعتراضی است کوبنده به مافیای آب و غارتگران آب، که سالهای طولانی است، آب مورد نیاز مردم و کشاورزان، توسط باندهای دولتی و قرارگاههای سپاه به نفع سرمایه داران و پروژهای صنعتی تصاحب ومصادره و حتی به فروش می رسانند.

این در شرایطی است که اکثرمردم شهرهای خوزستان و اصفهان و چهارمحال وبسیاری از روستاهای اطراف این مناطق شدیدا با کمبود آب آشامیدنی روبرو هستند.

مسئله مدیریت، توزیع وسیاست مصرفی آب و نابودی محیط زیست در ایران در کنارسایرمشکلات و مصائب اقتصادی -اجتماعی حاکم تنها بخشی از معضلات بزرگ جامعه ایران است. معضل آب تنها مختص اصفهان و چهار محال نیست، در تیرماه امسال اعتراض چند روزه مردم محروم خوزستان به مافیای آب و سد سازیها و پروژهای انتقال آب و ویرانی محیط زیست، وحشیانه سرکوب شد و با گلوله پاسخ گرفت.

آب کم نیست، مشکل این است که کنترل و تقسیم آب دست حکومت و باندهای مافیایی است. مشکل اساسی این است که آب مثل همه منابع و ثروت جامعه مطابق نیاز واقعی و ضروری در دسترس مردم قرارنمی گیرد. دولت و باندهای حکومتی همه این منابع و ثروت جامعه را به نفع خودی ها و اقلیت سرمایه داران مصادره کرده است و اکثر مردم کارگر و زحمتکش را از امکانات اولیه زندگی محروم کرده است.

آنچه امروز در ایران می گذرد ازکمبود آب و برق، تا فقر و فلاکت و گرانی و تورم و همه مشقاتی که به مردم تحمیل شده است، مسئول آن جمهوری اسلامی و سرمایه داران مفتخور و باندهای مختلف حکومتی است که ثروت و امکانات جامعه را در چنگ خود گرفته و اکثریت عظیم مردم کارگر و زحمتکش را به لب پرتگاه نابودی سوق داده اند.

کشمکش مردم در خوزستان و اصفهان و همه مردم رنجدیده در ایران نه تنها بر سر آب و برق و گاز، که برسرموجودیت نظام سرمایه داری حاکم است که زندگی را درتمام عرصه ها بر مردم تنگ کرده است.

خیزش مردم در دی ماه ۹۶ و آبانماه ۹۸ و تیرماه ۱۴۰۰ و همه اعتراضات و نارضایتی و نفرت روز افزون مردم برسرهمین است و مردم خوب می دانند که تا رژیم اسلامی در مسند قدرت باشد وضع همین است و بهترنخواهد شد.

“شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست” از اعتراض و مبارزه بر حق مردم اصفهان و چهار محال و کشاورزان محروم اصفهان به کمبود آب و علیه مافیای آب قاطعانه حمایت می کند و خود را حامی مردم کارگر و زحمتکش وشهروندان محروم این مناطق می داند.

شورای همکاری همچنین مردم اصفهان و چهارمحال و همه مردم کارگر و زحمتکش را به همبستگی و اتحاد مبارزاتی علیه جمهوری اسلامی فرامی خواند و از همه مردم می خواهد که اجازه ندهند عوامل و باند های حکومتی و مجلس نشینان با هدف ایجاد تفرقه و دو دستگی و تضعیف مبارزه مردم به سموم قومی ومحلی گری دامن بزنند.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی
زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

شنبه ۶ آذر ۱۴۰۰- ۲۷ نوامبر ۲۰۲۱

امضاها :
اتحاد فدائیان کمونیست،
حزب کمونیست ایران،
حزب کمونیست کارگری -حکمتیست،
سازمان راه کارگر،
سازمان فدائیان (اقلیت )
هسته اقلیت

 

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)