بار دیگر افغانستان به جریان تروریستی طالبان واگذارشد. در این شکی نیست که آمریکا و ناتو، و حمایت مستقیم دولت پاکستان و جمهوری اسلامی و بند و بست روسیه و چین و بخشی از هیئت حاکمه فاسد اسلامی افغانستان، به توافقی بسیارکثیف و ضدانسانی در مورد انتقال قدرت به طالبان و تحمیل دوباره یکی از سیاهترین جریانات اسلامی به مردم ستمدیده افغانستان، رسیده اند.علاوه بر این عوامل درون- ساختاری نظیرسطح توسعه و رشد اقتصادی- سیاسی و فرهنگی جامعه افغانستان هم در روی کارآمدن طالبان دخیل بوده اند و نمی توان چشم بر آنها فروبست.

در طی چند روز گذشته تلویزیون و رسانه های بین المللی تصاویر هزاران انسانی را که دچار وحشت شده و در حال فرارند، رصد نمودند، و در یک چرخش مزورانه به بلندگوی سران طالبان که گویا پیام “پایان جنگ و آوردن امنیت” را به مردم وعده می دهند، تبدیل شده اند و می خواهند از این جانواران از گور برخاسته دمکرات بسازند.

فرار اشرف غنی رئیس جمهور و تسلیم سران قوم و عشیره و ارتش پوشالی به طالبان، دست به دست شدن قدرت به امارت اسلامی را تکمیل کرد. اکنون بازگشت طالبان با حمله به سطح معیشت مردم و تمام مظاهر زندگی که شکل امروزی دارد همراه شده و می خواهند جامعه را سالها به عقب ببرند. حقیقت تلخی که ازهمان لحظات اول با پوشاندن تصاویر زنان در معابر عمومی اولین قدمهای خود را برای حمله به دستاوردهای تاکنونی زنان نشان می دهد.

تکیه زدن طالبان به صندلی قدرت بدون شک در وهله ی اول با هدف پایان قدمهایی است که مردم ستمدیده و به ویژه زنان در افغانستان برای تامین حقوق مسلم خود برداشته اند. کودکان و زنان قربانیان بی دفاع این جانیان خواهند بود و از هم اکنون برای نابودی تمام مظاهر ترقیخواهانه و مدرن و امروزی در افغانستان نقشه دارند. تاریخ وجود چنین جریاناتی نشان داده است که از هیچ خشونت و جنایتی برای اجرای اهداف خود فروگذار نیستند.

ما قویا بر این اعتقاد هستیم که مردم زحمتکش و ستمدیده ی افغانستان و به ویژه زنان و نسل جوان زیر بار سلطه ی این جنایتکاران نخواهند رفت. شروع اعتراضات در جلال آباد و کابل و صداهای اعتراضی که روزانه شنیده و دیده می شود، از مخالفت ومقاومتی صحبت می کند که در میان مردم با سرکار آمدن این باندهای تبهکار در آینده گسترش می یابد.

مردم افغانستان قطعا در مقابل این دسیسه ها و حاکمیت تروریستی طالبان به مقاومت خواهند پرداخت و تنها راه به عقب راندن ارتجاع اسلامی شکل دادن به مقاومت و مبارزه توده ای مسلحانه در مقابل تروریستهای طالبانی تا دندان مسلح است. این بار نسل جوان و به ویژه زنان جسور افغانستان پرچمدار مقاومت و مبارزه ای خواهند بود، نه تنها علیه جریان تروریستی طالبان، بلکه دست همه دار و دسته های ارتجاعی اسلامی و جنگ سالار، دست همه قدرتهای بزرگ و دولتهای مرتجع منطقه را ازسر زندگی مردم افغانستان کوتاه کند.

زنان و مردان و نسل جوان آزادیخواه افغانستان!

با ایستادگی و مبارزه نباید اجازه داد جانوران طالبان حاکمیت خود را بر شما تحمیل کنند. به قتل عام مردم بپردازند و پرده ی سیاهی بر روی جامعه ی افغانستان بکشند. تنها یک مقاومت همه جانبه می تواند آنها را به عقب نشینی وادار کند.

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در ایران، ضمن احساس همدردی عمیق و اعلام همبستگی با مردم افغانستان، انزجارخود را از توطئه ی کثیفی که برعلیه مردم زحمتکش افغانستان سازمان داده شده است، اعلام می کند. ما همراه میلیونها زن و کارگر و انسان آزادیخواه در ایران خود را در کنارشما می دانیم. این توطئه کثیف برعلیه شما در شرایطی در افغانستان شکل می گیرد که مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی یکی از کانونهای اصلی ارتجاع و سلطه تبهکاران اسلامی گام بر داشته اند.

طبقه کارگر و نیروهای چپ و کمونیست در ایران از هم اکنون در تلاشند، با سرنگونی جمهوری اسلامی آلترناتیو کارگری و حاکمیت شورایی برآمده از اراده کارگران و مردم آزادیخواه سرنوشت جامعه ایران را به دست بگیرد. چنین تحولی بیشترین حمایت و همکاری با کارگران و مردم و زنان آزادیخواه افغانستان را در مقابل کل ارتجاع و جریان سیاه طالبان در دستور کار خود می گذارد.

همینجا ازمردم آزادیخواه درایران می خواهیم، مثل گذشته ازهیچ کمکی به آوارگان افغانستان که اینروزها راهی ایران شده اند، کوتاهی نکنند. تفرقه افکنی و افغان ستیزی جمهوری اسلامی و عواملش را افشاء کنند.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی
زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم

شنبه ۳۰ مرداد –۲۱ اوت ۲۰۲۱

اتحاد فدائیان کمونیست،
حزب کمونیست ایران،
حزب کمونیست کارگری- حکمتیست،
سازمان راه کارگر،
سازمان فدائیان ( اقلیت )
هسته اقلیت

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)