بایگانی

اذانِ عُرفی – شعری از مجید نفیسی

پیکار در پیکار: من و جنبش چپ… یک. پیش از پیکار د. کارگران مبارز

به یاد مهسا امینی قربانی اخیر حجاب اجباری در ایران: روزی که چادر زوری نیست – شعری از مجید نفیسی

پیکار در پیکار: من و جنبش چپ… یک. پیش از پیکار ج. دانشجویان غایب

پیکار در پیکار: من و جنبش چپ… یک. پیش از پیکار – ب. کنفدراسیون

قطارِ لنین – شعری از مجید نفیسی

پیکار در پیکار: من و جنبش چپ… یک. پیش از پیکار – الف. جنگ اصفهان

پیکار در پیکار: من و جنبش چپ – پیشگفتار

نمی‌خواهمت ای نفت! – شعری از مجید نفیسی

۳۰ تیر سالگرد قیام تاریخی مردم ایران و ادامه نخست وزیری مصدق

مصدق در لاهه – شعری از مجید نفیسی

دوباره پشت فرمان می‌نشینی – شعری از مجید نفیسی

در آستانه‌ى زمان – شعری از مجید نفیسی

جادوی شعر: ده شعر از ده شاعر نو

خودکشی در زندان گوهردشت – شعری از مجید نفیسی

کتاب مجید نفیسی “حزب جمهوری اسلامی با دو شمشیر زنگزده: کلریکالیسم و سرمایه‌داری دولتی”

بحث پس از مرگ شاه – شعری از مجید نفیسی

انبه – شعری از مجید نفیسی

سکته‌ی دوم – شعری از مجید نفیسی

سکته – شعری از مجید نفیسی

کیخسرو در کنار دریا – شعری از مجید نفیسی

دهخدا در قلعه‌ی دزک – شعری از مجید نفیسی

آمریکا! این پیوستِ خونین را پاره کن – شعری از مجید نفیسی

دُختِ دهقان – شعری از مجید نفیسی

بقال خرزویل – شعری از مجید نفیسی

جادوی شعر: ده اثر از ده شاعر کهن

مادر‌بزرگ در سانتامونیکا – شعری از مجید نفیسی

عشق آمریکایی من … – مجید نفیسی

به مهاجران کارگر – شعری از مجید نفیسی

پوتین مرده است؟ – شعری از مجید نفیسی

کنسرت‌های تبعید – شعری از مجید نفیسی