بایگانی

مادرِ مادران – پانزده شعر برای مادرم – از مجید نفیسی

پله‌ها را باز کرده‌اند – شعری از مجید نفیسی

به مهاجران کار – مجید نفیسی

جلفای اصفهان – شعری از مجید نفیسی

عشق آمریکایی من (سی‌و‌دو.  سالگرد در رم)

 عشق آمریکایی من (سی‌و‌یک. عاشق یا فارغ؟)

عشق آمریکایی من (سی. کبوتر مست)

عشق آمریکایی من (بیست‌و‌نه. سکته)

عشق آمریکایی من (بیست‌و‌هشت. آمیزه‌ی بامدادی)

عشق آمریکایی من (بیست‌و‌هفت. ساندویچِ جورج حبش)

عشق آمریکایی من (بیست‌و‌شش. تماشای برف با وندی)

 عشق آمریکایی من (بیست‌و‌پنج. دوبلین)

عشق آمریکایی من (بیست ‌و ‌چهار. قربانگاه شعر)

 عشق آمریکایی من (بیست‌و‌سه. از خلیج تا خیزابها)

عشق آمریکایی من ( بیست‌و‌دو. رد‌پاهای ما در مائوئی)

گلچین شعر جهانی به زبان ترکی؛ انتشار “آه، لس آنجلس” سروده مجید نفیسی در این مجموعه

عشق آمریکایی من (بیست‌و‌یک. برای ابدیت شعر نمی‌گویم)

عشق آمریکایی من (بیست. خوابِ “ماجرای نیمروز”)

عشق آمریکایی من (هژده. تماشای بیسبال)

عشق آمریکایی من (هفده. چه کسی رشک‌انگیزتر است؟)

عشق آمریکایی من (شانزده. فصل چیدن تمشک‌ها)

عشق آمریکایی من (پانزده. ای درد)

  واکسن جان – شعری از مجید نفیسی

عشق آمریکایی من (چهارده. روز استقلال)

عشق آمریکایی من (سیزده. آیا عشق جامی از هورمونها‌ست؟)

عشق آمریکایی من (دوازده. دیدار از دیوار)

عشق آمریکایی من (یازده. سروهای گمشده)

عشق آمریکایی من (دَه. باغبان)

 عشق آمریکایی من (نُه. پرنده‌ی فارسی‌خوان)

عشق آمریکایی من (هشت. حقیقت ساده)