بایگانی

درباره‌ی بازتولید «مکتب دیکتاتورها»:

تزهایی درباره‌ی مسیرهای کنونی مواجهه‌ی قدرت‌ها با قیام ژینا

درباره‌ی امکانات و خطرات دوام قیام ژینا: ستمدیدگان در برابر اپوزیسیونی خویشاوند دولت

ناظران کبیر و خیزش ستم‌دیدگان در ایران

نو-اورآسیاگرایی در روسیه‌ – درباره‌ی مبانی فکری پوپولیسم آنتی‌امپریالیستی

سرمایه‌داری نظارتی و شیوه‌ی جدید انباشت سرمایه

تورم امپریالیسم و تنگنای سیاست

نقطه‌ی شروعِ مبارزه، ضرورت است | گفتگو با دِبورا نونِس – از اعضای سازمان‌دهنده‌ی جنبش کارگران …

درباره‌ی ضعف و قدرت کارگران

حکمرانی مرگ: کنکاشی در ریشه‌های کشتاردرمانی دولت ایران در مواجهه با پاندمی کرونا

از اسطوره‌ی فروپاشی نظام سلطه تا ضرورت مبارزات همبسته – در حاشیه‌ی قیام تشنگان در خوزستان

رصد واقعیت با سنجه‌ی پاندمی – کتاب رایگان

رصد واقعیت با سنجه‌ی پاندمی | متونی درباره‌ی بحران کرونا و بحران سوژگی چپ

تزهایی درباره‌ی پاندمی کرونا

از ایمنی گله‌ای تا مبارزه برای رهایی

نکاتی درباره‌ی کاستی‌ها و قابلیت‌های فضای مجازی

بیداد کرونا و روزمرگی فاجعه: نقدی بر مواجهه‌ی چپ با بحران کرونا

نرمالیزه‌سازی بحران کرونا و چالش چپ (۲): بازاندیشی در معنای کشتار جمعی | امین حصوری

نرمالیزه‌کردن بحران کرونا و چالش چپ | امین حصوری

گویا ما برای کسی اهمیتی نداریم! مصاحبه با یک پناهنده‌ی بیکار در رابطه با پیامدهای بحران کرونا | امی …

کرونا: تشدید شکاف درونیِ دولت-ملت در ایران و مساله‌ی سوژگی

چگونه موج اعتراضات شیلی از نفس نمی‌افتد؟ [تجربه‌ای از مبارزات شیلی برای تامل درباره‌ی ایران]

تقدیم به کارگران نیشکر هفت تپه و کارگران فولاد اهواز: مصاحبه با ماتیلدا و الویرا، دو کارگر کارخانه …

بازگشت به خیابان: درباره‌ی خیزش‌های اعتراضی فراگیر در ایران

دفاع از مبارزات یک زندانی سوسیالیست یا فراخوانی به احیای انترناسیونالیسم

شکاف میان تنش‌های اقتصادی-سیاسی و سوژه‌‌های تغییر اجتماعی /

صدایی از «فمینیسم سیاه»: بیانیه‌ی «گروه رودخانه‌ی کومباهی» | ترجمه: امین حصوری

نیولیبرالیسم از نگاه زنان برگردان: امین حصوری

جایگاه آگاهی آشتی‌ناپذیر در مبارزه علیه نظم موجود

آزمون تاریخی ما در مواجهه با تاریخ انقلاب ۵۷