بایگانی

تقدیم به کارگران نیشکر هفت تپه و کارگران فولاد اهواز: مصاحبه با ماتیلدا و الویرا، دو کارگر کارخانه‌ی خودگردانِ «پوشاک‌ بروکمن»

بازگشت به خیابان: درباره‌ی خیزش‌های اعتراضی فراگیر در ایران

دفاع از مبارزات یک زندانی سوسیالیست یا فراخوانی به احیای انترناسیونالیسم

شکاف میان تنش‌های اقتصادی-سیاسی و سوژه‌‌های تغییر اجتماعی /

صدایی از «فمینیسم سیاه»: بیانیه‌ی «گروه رودخانه‌ی کومباهی» | ترجمه: امین حصوری

نیولیبرالیسم از نگاه زنان برگردان: امین حصوری

جایگاه آگاهی آشتی‌ناپذیر در مبارزه علیه نظم موجود

آزمون تاریخی ما در مواجهه با تاریخ انقلاب ۵۷

در امتداد بحثی درباره‌ی ماهیت کشتارهای دهه شصت

تأملاتی درباره‌ی اریش فروم و مارکسیسم

درباره گونه ای انسان افشاگر که باید پنهان شود!

ارتش مصر برای مهار انقلاب اقدام کرده است نه برای هدایت آن

فراتر از انتخابات ۹۲ | بخش دوم: درباره‌ی یک شکاف سیاسی ویرانگر | امین حصوری

«ما پیش نرفته‌ایم، ما فرو رفته ایم

بازخوانی نمایشِ حاکم از منظری دیگر

از تناقض ها به سوی راهکارها