بایگانی

نو-اورآسیاگرایی در روسیه‌ – درباره‌ی مبانی فکری پوپولیسم آنتی‌امپریالیستی

سرمایه‌داری نظارتی و شیوه‌ی جدید انباشت سرمایه

تورم امپریالیسم و تنگنای سیاست

نقطه‌ی شروعِ مبارزه، ضرورت است | گفتگو با دِبورا نونِس – از اعضای سازمان‌دهنده‌ی جنبش کارگران …

درباره‌ی ضعف و قدرت کارگران

حکمرانی مرگ: کنکاشی در ریشه‌های کشتاردرمانی دولت ایران در مواجهه با پاندمی کرونا

از اسطوره‌ی فروپاشی نظام سلطه تا ضرورت مبارزات همبسته – در حاشیه‌ی قیام تشنگان در خوزستان

رصد واقعیت با سنجه‌ی پاندمی – کتاب رایگان

رصد واقعیت با سنجه‌ی پاندمی | متونی درباره‌ی بحران کرونا و بحران سوژگی چپ

تزهایی درباره‌ی پاندمی کرونا

از ایمنی گله‌ای تا مبارزه برای رهایی

نکاتی درباره‌ی کاستی‌ها و قابلیت‌های فضای مجازی

بیداد کرونا و روزمرگی فاجعه: نقدی بر مواجهه‌ی چپ با بحران کرونا

نرمالیزه‌سازی بحران کرونا و چالش چپ (۲): بازاندیشی در معنای کشتار جمعی | امین حصوری

نرمالیزه‌کردن بحران کرونا و چالش چپ | امین حصوری

گویا ما برای کسی اهمیتی نداریم! مصاحبه با یک پناهنده‌ی بیکار در رابطه با پیامدهای بحران کرونا | امی …

کرونا: تشدید شکاف درونیِ دولت-ملت در ایران و مساله‌ی سوژگی

چگونه موج اعتراضات شیلی از نفس نمی‌افتد؟ [تجربه‌ای از مبارزات شیلی برای تامل درباره‌ی ایران]

تقدیم به کارگران نیشکر هفت تپه و کارگران فولاد اهواز: مصاحبه با ماتیلدا و الویرا، دو کارگر کارخانه …

بازگشت به خیابان: درباره‌ی خیزش‌های اعتراضی فراگیر در ایران

دفاع از مبارزات یک زندانی سوسیالیست یا فراخوانی به احیای انترناسیونالیسم

شکاف میان تنش‌های اقتصادی-سیاسی و سوژه‌‌های تغییر اجتماعی /

صدایی از «فمینیسم سیاه»: بیانیه‌ی «گروه رودخانه‌ی کومباهی» | ترجمه: امین حصوری

نیولیبرالیسم از نگاه زنان برگردان: امین حصوری

جایگاه آگاهی آشتی‌ناپذیر در مبارزه علیه نظم موجود

آزمون تاریخی ما در مواجهه با تاریخ انقلاب ۵۷

در امتداد بحثی درباره‌ی ماهیت کشتارهای دهه شصت

تأملاتی درباره‌ی اریش فروم و مارکسیسم

درباره گونه ای انسان افشاگر که باید پنهان شود!

ارتش مصر برای مهار انقلاب اقدام کرده است نه برای هدایت آن