بایگانی

مهرداد وهابی

نقد اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی و بدیل آن ـ بخش اول

نمودار وضعیت حکومت فعلی

جنایت ژنوساید و تبعیض علیه مجردها در رژیم آپارتاید عقیدتی سیدملاسپاهی ج ا!، اکودموکراسی، تعطیل کنی …

نمودار وضعیت حکومت فعلی

اثبات اکودموکراسی، تحلیل گذرا از مناظره اول، یک آفرین ویژه به پورمحمدی و قالیباف، ایکاش سخنان خوب …

مهرداد وهابی

ارزش تحلیلی مفهوم فساد در فهم اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی – پرسش‌وپاسخ با دکتر مهرداد وهابی

بدیل اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی – با دکتر مهرداد وهابی، استاد اقتصاد

جهان در دوزخ اقتصاد سیاسی منجلابی

مردم و سیاست طبقاتی

انقلاب یا ضدانقلاب: دولت جدید و تداوم سیاست‌های نولیبرالی

اقتصاد سیاسی کشتار ۶۷

مطالعات فرهنگی در ایران و مسأله‌ی نئولیبرالیسم (پس از یک دهه)

جامعه و شبکه‌های اجتماعی

مارکس پس از کورنای

هگل و نقد اقتصاد سیاسی

رزا لوکزامبورگ تولدت مبارک!

«نونامی» نظام دانش‌بنیاد و آینده‌ی کار و اجتماع

یک سال پس از #آبان

آیا ایران مستعمره چین خواهد شد؟

موج جدید تورم ما را به کجا می‌برد؟

اثرگذاری متقابل سیاست و کرونا در ایران

تحلیل وضعیت اقتصادی: از کدامین دیدگاه و با کمک چه مفهوم‌هایی – جلسه دوم

تحلیل وضعیت اقتصادی: از کدامین دیدگاه و با کمک چه مفهوم‌هایی

وبینار زمانه: «اقتصاد سیاسی و موضوع غارت» (بخش دهم و پایانی) با مهرداد وهابی، استاد اقتصاد

وبینار زمانه: «اقتصاد سیاسی و موضوع غارت» (بخش ۹) با حضور مهرداد وهابی، استاد اقتصاد

وبینار زمانه: «اقتصاد سیاسی و موضوع غارت» (بخش ۸) با حضور مهرداد وهابی، استاد اقتصاد

وبینار زمانه: «اقتصاد سیاسی و موضوع غارت» (بخش ۷) با حضور مهرداد وهابی، استاد اقتصاد

وبینار زمانه: «اقتصاد سیاسی و موضوع غارت» (بخش ۶) با حضور مهرداد وهابی، استاد اقتصاد

اقتصاد سیاسی فوتبال (خصوصی‌سازی فوتبال در ایران)

وبینار زمانه: «اقتصاد سیاسی و موضوع غارت» (بخش ۵) با حضور مهرداد وهابی، استاد اقتصاد

وبینار زمانه: «اقتصاد سیاسی و موضوع غارت» (بخش۴) با حضور مهرداد وهابی، استاد اقتصاد

وبینار زمانه: «اقتصاد سیاسی و موضوع غارت» با حضور مهرداد وهابی، استاد اقتصاد