بایگانی

تا نشوم سایه خود باز نبینید مرا

روح آزاد سحر دختر آبی

شعاری بغایت غلط “خلایق هر چه لایق”

کسی دیگر بر آن چهار پایه نشسته است

شاهزاده کوچک – شعری برای کودکان کار

پیام همدلی محمدنوریزاد در هبستگی با قیام خوزستان

نوری‌زاد و مبارزه تا پای جان

همه چیز قابل معامله است! سلمان رشدی که رقمی نیست!

آرش به خوانشی دیگر!

طبقه سقوط کرده و طبقه گرانیگاه در ایران – قسمت دوم

جامعه ایران آبستن تغییرات راهبردی است

طبقه سقوط کرده و طبقه گرانیگاه در ایران – بخش اول

حمایت می کنم از کمپینی بنام “رشنو “یعنی عدالت گستری (#سپیده_رشنو_را_آزاد_کنید.)

هم وطن عزیز بهائی مادر بزرگ چه بنویسم “که دل تنگیت از میان بر خیزذ؟ “

قتل عام۶۷ بزرگترین جنایت در تاریخ «جمهوری اسلامی»

در سالروز یک فاجعه

اپوزیسیون ایرانی برسر یک میز

اپوزیسیون ایرانی

این جا خاوران است دادگاه نوری

ما سینه زنان کربلا را چه می‌شود؟

سعید معروف مردی که به آینده فکر می‌کند!

“یک سوال ساده”

شهامت اخلاقی در برخورد با پیام آقای رضا پهلوی

هشتم مارس گرامی باد

بندی که دادگاه مردمی آبان باید در قطعنامه پایانی خود باید منظور کند!

شهین توکلی، زنی که جهان را بمهر تفسیرمی کرد و معنی می بخشید

پیام یک تصویر

«شما را باده و جامه گوارا و مبارک باد!»

امروز مردی از میان ما رفت، مردی که ستایشگر زندگی بود!

باز پاریس میگرید! باز قفلی دیگر بر پل عشاق!

جایی که “کلمه” ، “حرف” می‌زند

برداشت یک بیننده از فیلم «ابد و یک روز »