بایگانی

طراحان جهان برای دموکراسی به‌پا خیزید

توپ و تشرهای خامنه ای و مسکوت گذاشتن موضوع مذاکره با آمریکا!

تَرَکی در جهانِ سربی

شعر “گرگ و میش”

ایران آرمانیِ من و مسیر آن

علی صدارت

صدارت – بحرانهایی که قدرتهای داخلی و خارجی (و از سوی دیگر، انفعال بعضی از ایرانیان) وطن را گرفتار آنها کرده، و راه حل‌های آنها

نه جنگ نه تکثیر استبداد، طرد ولایت و حق تعیین سرنوشت ملل

«گاندو»؛ صدا و سیمای دولت پنهان

مذاکره تهران با احزاب کُرد ایرانی٬ از شایعه تا واقعیت

«جاسوس‌-پاسداران» در جمهوری اسلامی

تکلمه‌ای نظری بر سیاست خیابانی

در آینده و در دوران گذار، باید به دنبال گفتگو و تفاهم ملی رفت – عبدالکریم لاهیجی در گفتگو با محمد حیدری

صلح را از دست ندهید!

در تک و پاتک ارتجاع گسترش فقر پنهان می ماند

دوران برزخی تا ایران هزار میلیاردی 

دُزدانِ  وجود

سرگشتگی درباره یک مفهوم – تأملی در باره دموکراسی

توئیت توئیت بَنگ بَنگ

سردشت؛ سی و دو سال پس از فاجعه‌ی بمباران شیمیایی

رسانه‌ی جمعی؛ خیمه‌شب‌باز، عروسک یا هر دو

هنر امروز ایران اسیر ایدئولوژی فقه سنتی و سیاست های ضد مردمی

از سازماندهیِ سوگواری تا عَزایِ نابودی

مجلس «امنیت ملی و سیاست خارجی» را به ذوالنور سپرد کمیسیونی برای دشمنِ برجام

جنگ ایران را تکه‌تکه خواهد کرد

برنده رویارویی جدید اردوغان و مخالفانش چه کسی خواهد شد؟

آنان که مقام رهبری می‌خواهند، نخست باید درمان شوند

ظهور راست افراطی نشانه‌ی برخورد فرهنگ‌هاست نه تمدن‌ها

گفتمان اصلاح طلبی، استمرار استبداد تاریخی

نوشته در شب

بحران اقلیمی و سیاسی‌شدنِ طبیعت (به‌همراه فراخوان جنبش «جمعه‌ها برای آینده» به اعتصاب همگانی «اقلیمی») | تالیف و ترجمه: مانیا بهروزی