بایگانی

دوران باباگوریو؟

نه حتی نادرست

سرنوشت سوسیال‌دموکراسی

معمای سوسیال‌دموکراسی

«اشباح مارکس»

گفت‌وگو با جان بلامی فاستر و کوین اندرسون: نئولیبرالیسم در بحران

روز کارگر؛ ارزش اضافی از نگاه مارکس، گاندی و راسکین

درکِ خودزنیِ دختران در ایران و نقد یاوه‌بافی‌ها

دیالکتیک، ماتریالیسم و نظریه شناخت

کابینه‌ی تازه‌ی آمریکا: ژنرال‌ها و میلیاردرها

نظریه‌ی مارکس درباره‌ی بی‌ثباتی طبقه‌ی کارگر و موضوعیت آن برای امروز

مارکس و تاریخ

ساخت‌وپاختِ پول‌دارها؛آرمان‌شهر، گذشته و حال: چرا همچنان، توماس مور رادیکال است؟

کاراتانی: دگرسنجی و پارالاکس

احضار گذشته برای سرکوب آینده – بخش پنجم – شاملوی ضد چپ، نقد کلیدر، عکس‌های جعلی و باقی قضایا

احضار گذشته برای سرکوب آینده – بخش چهارم ــ من و هابرماس، جزنی مسلمان و چند نمونه از نوعی برخورد

احضار گذشته برای سرکوب آینده – بخش سوم ــ جزنی ناسیونال سوسیالیست و ارکستری که خارج می‌زند

احضار گذشته برای سرکوب آینده – بخش دوم – حجاریان؛ کابوس انقلاب یا بن بست اصلاحات؟

افیون آقای قوچانی، در تقابل با لیبرالیسم توده‌ها

احضار گذشته برای سرکوب آینده ـ بخش اول ــ جوش‌های احلیل مارکس و لیبرالیزم رانتی

راز توحش داعش

قطعه‌ی ماشین‌ها، سوء برداشت مارکسی در گروندریسه و غلبه بر آن در سرمایه

فایل صوتی سمینار مباحثی پیرامون «انباشت سرمایه»

پروبلماتیک چیست؟

طرحی از یک طرد: کلّیاتی پیرامون کارگران ساختمانی

مارکس و اندیشه نقد (۶) از امانوئل رنو، ترجمه محمد تقی برومند (ب. کیوان) ویرایش جدید

مارکس و کینز: پل ماتیک، ترجمه ناصر زرافشان

فوکو، مارکوزه، مارکس و لحظه‌ی کنونی / ترجمه مهرداد امامی

مارکس بی کس، علی عبدالرضایی

وقت آنارشیسم، علی عبدالرضایی