بایگانی

راه اول، راه حاکمیت مردم بوسیله مردم!

خوانش‌پریشی مارکس

آثار مارکس در زبان فارسی

دوران باباگوریو؟

نه حتی نادرست

سرنوشت سوسیال‌دموکراسی

معمای سوسیال‌دموکراسی

«اشباح مارکس»

گفت‌وگو با جان بلامی فاستر و کوین اندرسون: نئولیبرالیسم در بحران

روز کارگر؛ ارزش اضافی از نگاه مارکس، گاندی و راسکین

درکِ خودزنیِ دختران در ایران و نقد یاوه‌بافی‌ها

دیالکتیک، ماتریالیسم و نظریه شناخت

کابینه‌ی تازه‌ی آمریکا: ژنرال‌ها و میلیاردرها

نظریه‌ی مارکس درباره‌ی بی‌ثباتی طبقه‌ی کارگر و موضوعیت آن برای امروز

مارکس و تاریخ

ساخت‌وپاختِ پول‌دارها؛آرمان‌شهر، گذشته و حال: چرا همچنان، توماس مور رادیکال است؟

کاراتانی: دگرسنجی و پارالاکس

احضار گذشته برای سرکوب آینده – بخش پنجم – شاملوی ضد چپ، نقد کلیدر، عکس‌های جعلی و باقی قضایا

احضار گذشته برای سرکوب آینده – بخش چهارم ــ من و هابرماس، جزنی مسلمان و چند نمونه از نوعی برخورد

احضار گذشته برای سرکوب آینده – بخش سوم ــ جزنی ناسیونال سوسیالیست و ارکستری که خارج می‌زند

احضار گذشته برای سرکوب آینده – بخش دوم – حجاریان؛ کابوس انقلاب یا بن بست اصلاحات؟

افیون آقای قوچانی، در تقابل با لیبرالیسم توده‌ها

احضار گذشته برای سرکوب آینده ـ بخش اول ــ جوش‌های احلیل مارکس و لیبرالیزم رانتی

راز توحش داعش

قطعه‌ی ماشین‌ها، سوء برداشت مارکسی در گروندریسه و غلبه بر آن در سرمایه

فایل صوتی سمینار مباحثی پیرامون «انباشت سرمایه»

پروبلماتیک چیست؟

طرحی از یک طرد: کلّیاتی پیرامون کارگران ساختمانی

مارکس و اندیشه نقد (۶) از امانوئل رنو، ترجمه محمد تقی برومند (ب. کیوان) ویرایش جدید

مارکس و کینز: پل ماتیک، ترجمه ناصر زرافشان