بایگانی

کندوکاوی در «گروندریسه» مارکس – دست‌نوشته‌های ۵۸-۱۸۵۷

چگونه فیل در اتاق نشیمن جاگیر شد؟ سانسور؛ پیش‌فرضی بر امر اثبات‌نشده

گشت‌وگذاری در حاشیه‌ی دست‌نوشته‌های ریاضی مارکس

فریفتاری وارونگیِ واقعی

سرشت بتواره‌ی کالا و راز آن

بتوارگی کالایی، افيون اجتماع

مارکس-انگلس، مارکس یا انگلس

مارکس و انگلس و اصل خودرهانی پرولتاریا / هال دریپر / ترجمه‌ی سارا روستایی

گفتاری از سیلویا فدریچی – مارکس و فمینیسم (ویدیو با زیرنویس فارسی)

چرا مقاله روش شناسی مارکس اثر استاد سعید رهنما ایراد دارد؟

چالش مضاعف چپ: جنبش اعتراضی کنونی و مارکسیسم مارکس

کمال خسروی: گُل‌گشتی در خلوتگاه اندیشه‌ی مارکس

«بحران» و اما بعد

سهمی در بازیافت انقلاب ۵۷ برای آغازی نو

چرا چپ ۱۷ اسفند ۵۷، زنان را در خیابان تنها گذاشت / فروغ اسدپور

بازگشت پیروزمندانه اندیشه‌های مارکس

دموکراسی، فرانکنشتاین نولیبرال و ماخولیای چپ

سه منبع مارکسیسم اثر تاریخی مارکس

مارکس، محیط زیست و سوسیالیسم سبز

«گزیدۀ نوشته‌ها دربارۀ استعمار» نوشتۀ مارکس و انگلس (انتشارات پروگرس ۱۹۷۷)

راه اول، راه حاکمیت مردم بوسیله مردم!

خوانش‌پریشی مارکس

آثار مارکس در زبان فارسی

دوران باباگوریو؟

نه حتی نادرست

سرنوشت سوسیال‌دموکراسی

معمای سوسیال‌دموکراسی

«اشباح مارکس»

گفت‌وگو با جان بلامی فاستر و کوین اندرسون: نئولیبرالیسم در بحران

روز کارگر؛ ارزش اضافی از نگاه مارکس، گاندی و راسکین