بایگانی

با حکومت اسلامی هم جمهوریت داشته باشید و هم روحانیت و هم اخلاق و اقتصاد و اجتماع و حقوق و تربیت و چیز …

درباره‌ی مفهوم قرابتِ انتخابی

آغاز دگردیسی کمونیسم مارکس (۳)

گامی تازه در نقد مارکسی

آغاز دگردیسی کمونیسم مارکس (۲)

گامی تازه در نقد مارکسی

سال‌گرد درگذشت کارل مارکس!

کارل مارکس: درباره‌ی جنگ

مفهوم الغای کار در «گروندریسه» مارکس

آغاز دگردیسی کمونیسم مارکس*

سفری کوتاه به کتابنامه‌ی مارکس

ره‌آوردی تازه در«گفتمان شناختیِ» ویژه‌ی مارکس؛ معرفی کتاب «دیالکتیک انتقادی: سپهرهای نقد»

گامی تازه در نقد مارکسی

نقدی بر نقد برنامه گوتا

درباره‌ی «دفترهای فناورانه»‌ی مارکس

اسپینوزا: سیاست در جهانی عاری از تعالی

ضرورت پرورش دیالکتیک برای جنبش‌های رهایی‌بخش امروز

کمونیسم مارکس / فصل سوم: مارکس و فعالیت «انقلابی» یا «عملی – انتقادی»*

گامی تازه در نقد مارکسی

کمونیسم مارکس / پراکسیسی که هنوز در اسارت فلسفه است، و تفسیر متفاوت آلتوسر از فلسفۀ طبیعتِ اپیکور

طبقه چیست؟ مبارزه‌ی طبقاتی چیست؟

سهمی در بازنمایی زمینه‌ی نظری جلد سوم کاپیتال

کمون پاریس و مفهوم «جامعه‌ی بدیل»

در رجعت به مارکس

مارکس، سکولاریسم و جامعه‌ی مدنی

مارکس، اشتیرنر، فلسفه و انقلاب

نکاتی انتقادی دربارۀ مقالۀ «پادشاه پروس و اصلاحات اجتماعی» نوشتۀ کارل مارکس ترجمۀ محسن حکیمی

ظرفیت بالقوه تاریخ (۱۹۸۷)

مارکس و فمینیسم

طرح ترجمه‌ی «نظریه‌های ارزش اضافی»

کندوکاوی در «گروندریسه» مارکس – دست‌نوشته‌های ۵۸-۱۸۵۷

چگونه فیل در اتاق نشیمن جاگیر شد؟ سانسور؛ پیش‌فرضی بر امر اثبات‌نشده

گشت‌وگذاری در حاشیه‌ی دست‌نوشته‌های ریاضی مارکس

فریفتاری وارونگیِ واقعی