بایگانی

طبقه چیست؟ مبارزه‌ی طبقاتی چیست؟

سهمی در بازنمایی زمینه‌ی نظری جلد سوم کاپیتال

کمون پاریس و مفهوم «جامعه‌ی بدیل»

در رجعت به مارکس

مارکس، سکولاریسم و جامعه‌ی مدنی

مارکس، اشتیرنر، فلسفه و انقلاب

نکاتی انتقادی دربارۀ مقالۀ «پادشاه پروس و اصلاحات اجتماعی» نوشتۀ کارل مارکس ترجمۀ محسن حکیمی

ظرفیت بالقوه تاریخ (۱۹۸۷)

مارکس و فمینیسم

طرح ترجمه‌ی «نظریه‌های ارزش اضافی»

کندوکاوی در «گروندریسه» مارکس – دست‌نوشته‌های ۵۸-۱۸۵۷

چگونه فیل در اتاق نشیمن جاگیر شد؟ سانسور؛ پیش‌فرضی بر امر اثبات‌نشده

گشت‌وگذاری در حاشیه‌ی دست‌نوشته‌های ریاضی مارکس

فریفتاری وارونگیِ واقعی

سرشت بتواره‌ی کالا و راز آن

بتوارگی کالایی، افیون اجتماع

مارکس-انگلس، مارکس یا انگلس

مارکس و انگلس و اصل خودرهانی پرولتاریا / هال دریپر / ترجمه‌ی سارا روستایی

گفتاری از سیلویا فدریچی – مارکس و فمینیسم (ویدیو با زیرنویس فارسی)

چرا مقاله روش شناسی مارکس اثر استاد سعید رهنما ایراد دارد؟

چالش مضاعف چپ: جنبش اعتراضی کنونی و مارکسیسم مارکس

کمال خسروی: گُل‌گشتی در خلوتگاه اندیشه‌ی مارکس

«بحران» و اما بعد

سهمی در بازیافت انقلاب ۵۷ برای آغازی نو

چرا چپ ۱۷ اسفند ۵۷، زنان را در خیابان تنها گذاشت / فروغ اسدپور

بازگشت پیروزمندانه اندیشه‌های مارکس

دموکراسی، فرانکنشتاین نولیبرال و ماخولیای چپ

سه منبع مارکسیسم اثر تاریخی مارکس

مارکس، محیط زیست و سوسیالیسم سبز

«گزیدۀ نوشته‌ها دربارۀ استعمار» نوشتۀ مارکس و انگلس (انتشارات پروگرس ۱۹۷۷)