بایگانی

رابطه جمهوری اسلامی و طالبان

طالبان ایران میزبان طالبان افغان، معامله جهانخواران و آدمخواران علیه مردم افغانستان

ویژگی های جمهوری عزت

ویژگی های جمهوری عزت

چه چیز تغییر کرد؟

توسل جمهوری اسلامی به طالبان برای معامله با آمریکا

صدای زنان در مذاکرات صلح افغانستان و طالبان

صلح با طالبان اعلام جنگ به مردم است

زنان افغانستانی در ایران؛ در منگنه قوانین زن ستیز ایران و کابوس طالبان

برای صلح پایدار به جای وابستگی قومی، باید آدرس های مشخص زنانه مقابل طالبان گذاشت

اطلاعیۀ مشترک در مورد توافق صلح امریکا و طالبان

بیم و امید زنان از روند صلح در افغانستان

چنین روزی در چند سال پیش(مجموعه بهمن ماه)

حکومت اسلام با حکومت مسلمان ها چه فرقی دارد؟!

شورای نگهبان یا شورای گیوتین؟!

https://www.akhbar-rooz.com/%da%86%d9%87-%da%a9%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%a8-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6/

چه کسانی از تخریب اموال عمومی در اعتراضات مردمی سود می برند؟

روشن‌فکران افغانستان و شکست در پیام‌بری

اعدام زنی با چادری آبی در کابل

چنین روزی در چندسال پیش(مجموعه مرداد)

سیاست‌مداران بی‌سیاست در دام حامیان طالبان

کمیته دادخواهی روشی برای احقاق حق توسط فعالان زنان افغانستان است

اصول اساسی جنبش زنان در افغانستان پس از طالبان

به عقب برنمی‌گردیم؛ خط سرخ زنان افغان برای صلح

رهگذر نیمه شب؛ «ما بیشتر از کفش، کشور عوض کردیم»

چرایی توجه بیشتر امنیتی و نظامی چین به شمال شرق افغانستان

موانع عمده فراروی انتخابات پارلمانی افغانستان

تجربه زنانه در آرایشگاهی در کابل

نکته‌هایی در مورد نسبت داعش با پاکستان

قرآن به زبان ساده

  چرا فاجعه سینما رکس آبادان ،نخستین کار داعشی و القاعده ایی بزرگ بود و جهانیان باید بدان بپردازند.

چند کلمه در باره ملالی جویا و اهمیت تداوم مبارزه هوشمندانه