بایگانی

تهدید حیات سیستان توسط رئیس جمهور افغانستان

تجزیه مداوم و خشونت آمیز مملکت بلوچستان به دست حکومت مرکزی ایران

میزگرد درباره طغیان محرومان بلوچستان، مطالبات فوری مزد و حقوق بگیران

طرح تجمع و گریز (آپین و آچش): بستن محور رودبار به زهکلوت توسط معترضان بلوچ

تحسین همگرایی بلوچ و فارس در محکوم کردن کشتار سراوان

بیانیه در اعتراض به سرکوب و خشنونت علیه سوخت‌بران بلوچ

جامعه و فرهنگ بلوچ؛ ساختارها و چشم اندازها

نگاهی بە اتفاقات اخیر بلوچستان: موحیم سرخوش مسئول روابط خارجی “حزب ھمبستگی ملی بلوچستان”

فراخوان به تجمع توسط ٢٧ نهاد چپ و دمکراتیک در پشتیبانی از مبارزات مردم بلوچستان !

بازنشستگان + زحمتکشان بلوچ

از بازنشستگان تا زحمتکشان بلوچستان: یک مبارزه! یک دفاع!

بایکوت و تحریم سراسری سپاه تروریستی توسط همه مردم بلوچستان

حداقل کاری که در همبستگی با مبارزات مردمی در بلوچستان می توانید انجام دهید!

قطعی اینترنت و قتل عام مردم در سیستان و بلوچستان – طرحی از ساناز باقری

شلیک به سوختبران: جرقۀ اعتراضات سراسری در بلوچستان

اعلام حکومت نظامی در شهر دزآپ (زاهدان)

خلاصه‌ای از ریشه‌یابی علل کشتار سوختبران در مرز سراوان

اطلاعیە کمیتە مرکزی کومەلە در حمایت از اعتراض و اعتصاب مردم بلوچستان

از اعتراضات مردم سیستان و بلوچستان حمایت کنیم

اعتراض و اعتصاب به تیراندازی مرگبار به سوی سوخت‌بران در سراوان!

تراژدی سراوان، نگاهی به ریشه‌های ستم دوگانه طبقاتی و ملی در بلوچستان

مردم سراسر ایران از مردم بلوچستان حمایت کنید، آنجا مردم را قتل عام میکنند

از خیزش مردم زحمتکش سراوان حمایت کنیم!

اینترنت مُخِل کُشتار اَست!

می‌کشید؟ پاسگاه‌تان را تصرف می‌کنیم و فرمانداری‌تان را تسخیر می‌کنیم!

حمایت از اعتراضات بر حق مردم سراوان

فاجعه سراوان به ما چه می گوید؟

نامه کانون مدافعان حقوق بشر به کمیساریای عالی حقوق بشر: اعتراض به تبعیض و کشتار مردم

برنامه به سوی ایران آباد: خیزش سراوان و راهکارهایی برای کنشگران

نان به قیمت جان جوان بلوچ

سراوان: اعتصاب همگانی، شهر را به تعطیلی کامل کشانده است