صفحه‌ی ویژه‌ی

Madjid

پژوهشگر روش شناسی

آخرین مطالب :


اسپینوزا، حلقه گمشده مارکسیسم در کنار فوئرباخ و هگل


رویکردی یکپارچه به روش شناسی، دیالکتیک، شناخت و پراکسیس (ویراست دوم)


کژ فهمی موشه پوستون از محوری ترین نکته کاپیتال


ارزش: کالا، پول و سرمایه – استنتاجی دیالکتیکی از کتاب کاپیتال کارل مارکس


چرا کتاب کاپیتال کارل مارکس یک اثر علمی هست؟ و نیز درباره دیالکتیک [ذات، پدیدار]


فیلسوفان، به شیوه های گوناگونی، جهان را فقط تفسیر کرده اند در حالیکه نکته اصلی تغییر آن است


تولید و تحقق ارزش اضافی: چرخه زندگی سرمایه


چرا مقاله روش شناسی مارکس اثر استاد سعید رهنما ایراد دارد؟


فراروی از فلسفه به روش شناسی انقلابی


روش شناسی انقلابی


عواقب وخیم بحران بدهی های ناشی از گسترش ویروس کرونا و ترکیب آن با بحران بدهی های مالی سه ماهه آخر سال گذشته


بحثی درباره سوسیال دموکراسی و برنی ساندرز

آخرین نظرات توسط نویسنده Madjid

    نطری یافت نشد.