هست شب،  همچو ورم کرده،  تنی گرم،  در استاده هوا،

هم از ین روست،  نمی بیند اگر،  گمشده ای راهش را.

نیما یوشیج

هدف و گرایش اصلی این نوشته: (فهرست مطالب، در آخر متن قرار دارد)

– شناخت بهتر، از روش شناسی، نفی، انواع تضاد

– تعریف تجرید، تجزیه، ترکیب (سنتز)، ذات، نمود، کیفیت، کمیت و روش دیالکتیکی

– تفکیک روش شناسی خاص از روش شناسی عام و وابستگی ذاتی آن به حوزه کاربردی مربوطه

– ارزیابی مدل به مثابه تقریب واقعیت موجود یا ممکن

– طبقه بندی نظام مند تکامل هستی، با کاربرد تجزیه، مراحل گذار

– تجزیه مارپیچ تکاملی به چرخه های تکاملی و تجزیه چرخه ها به مراحل و زنجیره گذار آنها

– تجزیه تکامل اجتماعی به نظامهای پنجگانه و کاربرد دیالکتیک اوبژه و سوژه در تاریخ

– دیالکتیک شناخت، پراکسیس و کاربرد روش دیالکتیکی در شناخت

– تجزیه و تفکیک پراکسیس نظری از عملی، حل مسئله بازتاب و نقش اساسی پراکسیس نظری

– کاربرد چرخه [شناخت => پراکسیس نظری => پراکسیس عملی] در نظامهای اجتماعی نوین

– نقد و پرسش هایی از کاستی های مرتبط با مرحله کنونی تاریخ جهان از زاویه روش شناسی

اینجا بخوانید:

https://www.tajrishcircle.org/phi13970203/?raveshshenasi

 

فهرست مطالب:

هدف و گرایش اصلی این نوشته

[الف]- نفی

انواع اصلی تضاد

[ب]- دیالکتیک [مشخص، مجرد] و [خاص، عام]

تجرید

دیالکتیک [انتزاع، انضمام]

روش تحلیلی (براساس انتزاع)

روش ترکیبی (بر اساس انضمام)

روش دیالکتیکی

[پ]- دیالکتیک [جزء، کل]

تجزیه

رابطه تکاملی جزء و کل

ادغام پذیری دیالکتیک های {[عام، خاص]،فرد} و{[کل، جزء]، فرد}

روش دیالکتیکی تجزیه-ترکیبی

[ت]- دیالکتیک [ذات، پدیدار] و گذار پدیدار ها به یکدیگر

رابطه [ذات، پدیدار] با روش دیالکتیکی و تعریفی دقیقتر از شناخت دیالکتیکی

[ث]- دیالکتیک [کیفیت، کمیت]

[ج]- رویکردی نظام مند به تکامل هستی

۱. نظامهای فیزیکی

۲. نظامهای شیمیائی

۳. نظامهای جاندار (زنده)

۴. نظامهای اجتماعی

الف. اشتراکی اولیه

ب. برده داری

ج. زمین داری

د. سرمایه داری

ه. سوسیالیستی

۵. نظامهای سوژه ای

[چ]- سیر و سفری اجمالی از جوامع امروز به نقطه آغاز قابل تصور و بازگشت از آن

۱. رفت: سیر و سفری لایه به لایه از کل به جز (تجزیه)

۲. بازگشت: سیر و سفری از جز به کل (ترکیب اجزا)

 [ح]- دیالکتیک [شناخت، پراکسیس]

۱. شناخت

۲. پراکسیس نظری

۳. پراکسیس عملی

۴. خلاصه شناخت و پراکسیس

۵. مسئله جمعیت مشخص

۶. شرایط مادی زندگی و آگاهی: کدامیک دیگری را تعیین میکند؟

۷. نمونه ای از کاستی شناسی شناخت و پراکسیس جهش های انقلابی تاریخ معاصر

[خ]- دیالکتیک وجه تولید یا ذات نظامها

[د]- دیالکتیک ارزش و چرخه ارزش افزای سرمایه

[‌ذ]- دیالکتیک مرکزیت دموکراتیک

[ر]- طبقه بندی یکپارچه

[ز]- روش ارائه این نوشته

[ژ]- ملاحظاتی در روش شناسی

[س]- نکته پایانی

یادداشت های ضمیمه:

۱. شورش بردگان به رهبری خورشید تابناک تاریخ، اسپارتاکوس

۲. انقلاب فرانسه

۳. کمون پاریس

۴. انقلاب اکتبر

۵. آزادی زنان و سرمایه داری

۶. وجه تولید آسیایی

۷. نگاهی اجمالی و آبشارگونه به زنجیره رویدادهای مهم تاریخ معاصر ایران

۸. وارونگی ها (پندارهای وارونه یا دروغین)

۹. گفتاری کوتاه درباره ویراست های این نوشته

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)