مقوله های اصلی روش شناسی:

دیالکتیک [خاص، عام]، [مشخص، مجرد]، [تجرید، ترکیب]، [انتزاع، انضمام]، [قابلیت، تحقق]
تجرید: (از مشخص به مجرد و از خاص به عام)
ترکیب: (از مجرد به مشخص و از عام به خاص)

دیالکتیک [کل، جز] ، [تجزیه، ترکیب]
تجزیه: (از کل به جز) و ترکیب: (از جز به کل)

دیالکتیک [تحلیل، ترکیب]، [روش تحلیلی، روش ترکیبی]
روش دیالکتیکی

دیالکتیک [ذات، پدیدار]، [جوهر، نمود]، [محتوا، شکل]

دیالکتیک [کیفیت، کمیت]

دیالکتیک [شناخت، پراکسیس]
…..

اگر می خواهیم راجع به روش شناسی و مقولات بالا بیشتر بدانیم، در مطلب زیر قطعا نکات تازه ای خواهیم یافت:
( اینجا را کلیک کنید: رویکردی یکپارچه به روش شناسی، دیالکتیک، شناخت و پراکسیس)

فهرست مطالب:

هدف و گرایش اصلی این نوشته
[الف]- نفی
انواع اصلی تضاد

[ب]- دیالکتیک [مشخص، مجرد] و [خاص، عام]
تجرید
دیالکتیک [انتزاع، انضمام]
روش تحلیلی (براساس انتزاع)
روش ترکیبی (بر اساس انضمام)
روش دیالکتیکی

[پ]- دیالکتیک [جزء، کل]
تجزیه
رابطه تکاملی جزء و کل
ادغام پذیری دیالکتیک های {[عام، خاص]،فرد} و{[کل، جزء]، فرد}
روش دیالکتیکی تجزیه-ترکیبی

[ت]- دیالکتیک [ذات، پدیدار] و گذار پدیدار ها به یکدیگر
رابطه [ذات، پدیدار] با روش دیالکتیکی و تعریفی دقیقتر از شناخت دیالکتیکی

[ث]- دیالکتیک [کیفیت، کمیت]

[ج]- رویکردی نظام مند به تکامل هستی
۱. نظامهای فیزیکی
۲. نظامهای شیمیائی
۳. نظامهای جاندار (زنده)
۴. نظامهای اجتماعی
الف. اشتراکی اولیه
ب. برده داری
ج. زمین داری
د. سرمایه داری
ه. سوسیالیستی
۵. نظامهای سوژه ای

[چ]- سیر و سفری اجمالی از جوامع امروز به نقطه آغاز قابل تصور و بازگشت از آن
۱. رفت: سیر و سفری لایه به لایه از کل به جز (تجزیه)
۲. بازگشت: سیر و سفری از جز به کل (ترکیب اجزا)

[ح]- دیالکتیک [شناخت، پراکسیس]
۱. شناخت
۲. پراکسیس نظری
۳. پراکسیس عملی
۴. خلاصه شناخت و پراکسیس
۵. مسئله جمعیت مشخص
۶. شرایط مادی زندگی و آگاهی: کدامیک دیگری را تعیین می کند؟
۷. نمونه ای از کاستی شناسی شناخت و پراکسیس جهش های انقلابی تاریخ معاصر

[خ]- دیالکتیک وجه تولید یا ذات نظامها

[د]- دیالکتیک ارزش و چرخه ارزش افزای سرمایه

[‌ذ]- دیالکتیک مرکزیت دموکراتیک

[ر]- طبقه بندی یکپارچه

[ز]- روش ارائه این نوشته

[ژ]- ملاحظاتی در روش شناسی

[س]- نکته پایانی

یادداشت های ضمیمه:
۱. شورش بردگان به رهبری خورشید تابناک تاریخ، اسپارتاکوس
۲. انقلاب فرانسه
۳. کمون پاریس
۴. انقلاب اکتبر
۵. آزادی زنان و سرمایه داری
۶. وجه تولید آسیایی
۷. نگاهی اجمالی و آبشار گونه به زنجیره رویدادهای مهم تاریخ معاصر ایران
۸. وارونگی ها (پندارهای وارونه یا دروغین)
۹. گفتاری کوتاه درباره ویراست های این نوشته

http://tajrishcircle.org/phi13970203/?methodology

(برای دریافت نسخه pdf کامل اینجا را کلیک کنید)

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)