صفحه‌ی ویژه‌ی

liberalfederation

ما جمعی از صنعتگران ، اقتصاد دانان روشنفکران انقلابی و فعالین سیاسی و اجتماعی هستیم که از تاریخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ در سازمان‌دهی سیاسی و اجتماعی استان تهران و البرز نقش داشته ایم. ما باور داریم تأسیس جامعۀ دموکراتیک امری مربوط به فردای پیروزی دموکراتیک نیست، بلکه امری است که می‌باید در روند مبارزه متحقق شود و به آرامی تکامل بیابد. به باور ما فدراسیون لیبرال دموکرات چپ ایران بر پایۀ فعالیت‌های قبلی احزاب ملت شما به وجود آمده و همچون بستری برای فعالیت شما و سایر ملتها در آینده نیز رشد خواهد یافت که به عنوان مدلی از یک جبهه سیاسی-اجتماعی- دموکراتیک می‌تواند احزاب و نهادهای سیاسی، اجتماعی و مدنی متعددی را با ایدئولوژی و ساختار و قالب متفاوت در زیر یک سقف گرد آورد و از سوی دیگر چندین حزب سیاسی و تشکل های مدنی را با هدف به دست آوردن آزادی کل جغرافیای ایران با یکدیگر متحد می‌کند و همچنین مفتخر باشد که صدای جنبش های اتنیکی در مرکز ایران باشد.ما باور داریم که شما برادران ما اقليت نيستید شما ملت هستيد. كورد ، بلوچ، تورك ازربايجان ،  تركمن ،عرب و لر ملل تحت ستم ايران هستند  و در سرزمينهای خود اكثريت هستند.در چنین روندی هر ملتی ، يکی از مناطق فلات ایران است که می‌تواند هم‌چون گذشته نه تنها به آينده خود، بلکه به آینده درخشان سراسر جامعه ایران اميدوار بوده و برای ايجاد یک جامعه آزاد و برابر و انسانی تمام تلاش خود را در همبستگی با سایر ملت‌های آزاد‌ی‌خواه و برابری‌طلب جامعه ایران به کار ‌گیرد و بدینصورت فدراسیون لیبرال دموکرات چپ ایران تحقق‌بخشی به جامعۀ انقلابی مبتنی بر سیاست دموکراتیک را نمایندگی می‌کند و می‌کوشد تا توان یک طبقه برای سرکوب طبقهٔ دیگر را نیز از میان بردارد.

آخرین نظرات توسط نویسنده liberalfederation

    نطری یافت نشد.