صفحه‌ی ویژه‌ی

kargah

آخرین مطالب :


از اسطوره‌ی فروپاشی نظام سلطه تا ضرورت مبارزات همبسته – در حاشیه‌ی قیام تشنگان در خوزستان


از اعتصابات کارگران پیمانیِ صنایع نفت‌وگاز ایران تا مبارزات جهانی طبقه‌ی کارگر


رصد واقعیت با سنجه‌ی پاندمی | متونی درباره‌ی بحران کرونا و بحران سوژگی چپ


تزهایی درباره‌ی پاندمی کرونا


در گرامی‌‌داشت یاد و آرمان آبان ۹۸


از ایمنی گله‌ای تا مبارزه برای رهایی


فقر را صرفاً رنگین‌تر نکنیم!


پیوند ناشاد مبارزه‌ی ضد راسیستی و سیاست هویت


نکاتی درباره‌ی کاستی‌ها و قابلیت‌های فضای مجازی


بیداد کرونا و روزمرگی فاجعه: نقدی بر مواجهه‌ی چپ با بحران کرونا


نرمالیزه‌سازی بحران کرونا و چالش چپ (۲): بازاندیشی در معنای کشتار جمعی | امین حصوری


نرمالیزه‌کردن بحران کرونا و چالش چپ | امین حصوری


گویا ما برای کسی اهمیتی نداریم! مصاحبه با یک پناهنده‌ی بیکار در رابطه با پیامدهای بحران کرونا | امین حصوری


امتناع از بازگشت اجباری به کار: در ضرورت تدارکِ یک کارزار عمومی | امین حصوری

مسئله‌ی ستم ملی و ناسیونالیسم ایرانی: ترسان از امپریالیسم، گریزان از آزادی l تحریریه‌ی کارگاه دیالکتیک


انکار خیزش دی‌ماه | امین حصوری | بازنشر از منجنیق


بحران اقلیمی و سیاسی‌شدنِ طبیعت (به‌همراه فراخوان جنبش «جمعه‌ها برای آینده» به اعتصاب همگانی «اقلیمی») | تالیف و ترجمه: مانیا بهروزی

آخرین نظرات توسط نویسنده kargah

    نطری یافت نشد.