صفحه‌ی ویژه‌ی

kargah

آخرین مطالب :


درس‌های کانادایی از مناسبات جهانی سلطه: سرفصل دل‌دادگی به دولت ایران


گزارشی فشرده از جنبش کارگری ایران | متن سخنرانی در تظاهرات اول ماه مه – آلمان


سرمایه‌داری نظارتی و شیوه‌ی جدید انباشت سرمایه


ستمدیده و ستمگران – سوءرفتار سیستماتیک با مردان


درباره‌ی فمینیسم سرمایه‌دارانه – مسیرهای ادغام کنش‌گری فمینیستیِ فردگرایانه در سرمایه‌داری


تورم امپریالیسم و تنگنای سیاست


نقطه‌ی شروعِ مبارزه، ضرورت است | گفتگو با دِبورا نونِس – از اعضای سازمان‌دهنده‌ی جنبش کارگران بی‌زمین (برزیل)


نگاهی از سطح بحران آب به اعماق نظام سرکوب


درباره‌ی ضعف و قدرت کارگران


از اسطوره‌ی فروپاشی نظام سلطه تا ضرورت مبارزات همبسته – در حاشیه‌ی قیام تشنگان در خوزستان


از اعتصابات کارگران پیمانیِ صنایع نفت‌وگاز ایران تا مبارزات جهانی طبقه‌ی کارگر


رصد واقعیت با سنجه‌ی پاندمی | متونی درباره‌ی بحران کرونا و بحران سوژگی چپ


تزهایی درباره‌ی پاندمی کرونا


در گرامی‌‌داشت یاد و آرمان آبان ۹۸


از ایمنی گله‌ای تا مبارزه برای رهایی


فقر را صرفاً رنگین‌تر نکنیم!


پیوند ناشاد مبارزه‌ی ضد راسیستی و سیاست هویت


نکاتی درباره‌ی کاستی‌ها و قابلیت‌های فضای مجازی


بیداد کرونا و روزمرگی فاجعه: نقدی بر مواجهه‌ی چپ با بحران کرونا


نرمالیزه‌سازی بحران کرونا و چالش چپ (۲): بازاندیشی در معنای کشتار جمعی | امین حصوری


نرمالیزه‌کردن بحران کرونا و چالش چپ | امین حصوری


گویا ما برای کسی اهمیتی نداریم! مصاحبه با یک پناهنده‌ی بیکار در رابطه با پیامدهای بحران کرونا | امین حصوری


امتناع از بازگشت اجباری به کار: در ضرورت تدارکِ یک کارزار عمومی | امین حصوری

مسئله‌ی ستم ملی و ناسیونالیسم ایرانی: ترسان از امپریالیسم، گریزان از آزادی l تحریریه‌ی کارگاه دیالکتیک


انکار خیزش دی‌ماه | امین حصوری | بازنشر از منجنیق


بحران اقلیمی و سیاسی‌شدنِ طبیعت (به‌همراه فراخوان جنبش «جمعه‌ها برای آینده» به اعتصاب همگانی «اقلیمی») | تالیف و ترجمه: مانیا بهروزی

آخرین نظرات توسط نویسنده kargah

    نطری یافت نشد.