صفحه‌ی ویژه‌ی

Bahar-Naimi

صفر امتیاز ?

آخرین مطالب :


اصول هستی‌شناختیِ بنیادین مارکس


«گوش کن آدمک» براساس ایده‌ای از ویلهلم رایش


نقد منفی، نقد مثبت


سرکوب هویتِ رژیم است


کار مجرد و سوسیالیسم


هستی‌شناسی بدن زن: نقطه‌ی آغاز خشونت یا پایان آن؟


یک سالگی «نقد»


بیژن جزنی: به‌سوی نظریه‌یِ دموکراتیکِ جبهه‌ی رهایی‌بخش


از سرمایه‌داری ایران تا سرزمین عجایب روشنفکران


چنگ در چشمان دشمن، زانوان بر سینه‌اش!


جنبش کارگری و اجتماعی‌سازی وسائل تولید


جایگاه و توان چپ


تولید و تحقق ارزش


پالایش گفتمان نقد


افسانه و افسون طبقه‌ی «متوسط»


کار مولد و کار نامولد: گامی به پیش


روژاوا: نگاهی از درون – بخش دوم


مبارزه‌ی طبقاتی و نقد علمی در کاپیتال


ارزش بدون بت‌وارگی!


دیالکتیک نوآوری


افسون پنهان سِرافا


ارزش، سوسیالیسم و پیش‌داوری


از آگاهی کاذب تا انتزاع مادیت‌یافته


به یاد موشه پوستون


انتشار سایت جدید «نقد»


در کاپیتال سکوتی نیست


#دختران انقلاب

کیفرخواست دختران خیابان انقلاب

ما ابزار نیستم، ما انسانیم

آخرین نظرات توسط نویسنده Bahar-Naimi