صفحه‌ی ویژه‌ی

Amir Payam

آخرین مطالب :


تشکل های کارگری و ناکجا آباد «تشکل پایدار»


جنگ اسرائیل و حماس، از تندبادهای بربریت مدرن


سیل و استبداد: منطق سیاست در ایران


در باره اهمیت تاریخی و طبقاتی «منشور مطالبات حداقلی»


در حمایت از ایده‌های تشکیل «شورای رهبری انقلاب» و «منشور مطالبات کارگران»


خیزش های مردمی و جنبش های مطالباتی: دو بستر و یک رویا


قیام شکوهمند ژینا، استیصال نظام، و نقش طبقه کارگر


خودکشی کارگران، تبلور ستم طبقاتی در ایران


از جهان چیت کرج تا خاتون آباد شهر بابک (از رژیم سلطنتی تا رژیم اسلامی)


در حاشیه موضع کانال «سرخط» در باره شوراهای اسلامی کار


اوکراین: جنگ سرمایه‌داران، بردگی کارگران و رنج انسان‌ها


نفی مردسالاری در مردان، از ضرورت‌های نفی ستم بر زنان


نکاتی درباره تقسیم امکانات به هنگام جدایی


مبارزه جاری کارگران، در شرایط عادی و در بحران


در پایان سراب «دمکراسی» و «حقوق بشر»


اعتصاب کارگران نفت، انتظارات اجتماعی و حقایق طبقاتی


«انتخابات» و تعمیق بحران و تشدید مبارزات اجتماعی


کارگران ایران بهمراه کارگران هفت تپه، یک گام اساسی بجلو


در باره «برنامه همکاری جامع ایران و چین»


«فصل افزایش حداقل مزد»، فصل نمایش بی حقوقی مطلق طبقه کارگر


کمونیسم چیست و کمونیستها کیانند؟


فقر و سرکوب در کردستان عراق، و آینده در کردستان ایران


انتخابات در امریکا و طبقات در ایران


یادداشت‌های جنبش کارگری: مبارزه طبقاتی در هفت تپه


بحران بحران‌ها، چه باید دانست و چه باید کرد؟

آخرین نظرات توسط نویسنده Amir Payam

    نطری یافت نشد.