بایگانی

کارل مارکس و فریدریش انگلس

محاکمه‌ی مارکس و انگلس

هگل، فاقد اتوپی، ولی آرمانگرا؟

هگل، هائیتی و تاریخ همگانی

 هگل و رویای وحدت: دولت، ملت، فرد.

چزاره بکاریا و هگل

استدلال‌های چزاره بکاریا و هگل در نقد مجازات اعدام

“برای زن”/ من وجود دارم، بنابراین رهبری می‌کنم

هگل و فروید؛ میان نفی و انکار

اسپینوزا: سیاست در جهانی عاری از تعالی

اجتماع اتمی، استقلال فردی و فرمانروای مطلقه

ضرورت پرورش دیالکتیک برای جنبش‌های رهایی‌بخش امروز

کمونیسم مارکس / فصل سوم: مارکس و فعالیت «انقلابی» یا «عملی – انتقادی»*

پدیدارشناسی روح به روایت هگل جوانِ جورج لوکاچ

فرازهایی از مقدمه‌ی هگل بر «درس‌گفتارهای تاریخ فلسفه»

کمونیسم مارکس / فصل اول: موش کورِ تاریخ در هیئت مارکس جوان*

هگل و نقد اقتصاد سیاسی

تأملی در حواشیِ نقد «فلسفه حق» هگل

شوپنهاور، ویتگنشتاین، در رکاب رختشویی

فریفتاری وارونگیِ واقعی

پاندمیک؛ کرونا جهان را تکان می‌دهد

سهمی در بازیافت انقلاب ۵۷ برای آغازی نو

«نگاهی به شاه»کار میلانی

علت انقلاب، حکمت انقلاب

سید جواد طباطبایی

تندیسِ زنده‌ی موبدِ فره‌مند − در نقد ایدئولوژی سیدجواد طباطبایی

احضار گذشته برای سرکوب آینده – بخش پنجم – شاملوی ضد چپ، نقد کلیدر، عکس‌های جعلی و باقی قضایا

احضار گذشته برای سرکوب آینده – بخش چهارم ــ من و هابرماس، جزنی مسلمان و چند نمونه از نوعی برخورد

قدیمی‌ترین طرح سیستماتیک ایدئالیسم آلمانی- طرحی فلسفی

ترورهای پاریس در بستر جهانی

مذهب شیعه، ریشه از خود بیگانگی ایرانیان (بخش یکم)

تکلم هگل به فارسی: بررسی تحلیلی-تاریخی آثار مربوط به هگل در ایران

دین به مثابه منبع بیگانگی؛ هگل جوان (۱)