بایگانی

از تجارب پرولتاریا و زحمتکشان جهان؛ شیلی: واقعیت دولت آلنده

قانون اساسی جدید: گفتگو‌ها در شیلی هموارکنندهٔ مسیری جدید

چگونه موج اعتراضات شیلی از نفس نمی‌افتد؟ [تجربه‌ای از مبارزات شیلی برای تامل درباره‌ی ایران]

به شورش جهانی علیه نئولیبرالیسم خوش آمدید

شورش علیه نئولیبرالیسم، فساد سیستماتیک و نظم غیردمکراتیک

اجرایی ارکسترایی از سرود جاودانهء “El Pueblo Unido”, شیلی ۲۷ اکتبر ۲۰۱۹.

رئیس جدید سنای شیلی وعده تصویب قانون ازدواج همجنس‌ها را داد

چطور دادخواهی از جنایت و شکنجه جهانی می‌شود؟

قانون حق هویت جنسیتی در شیلی به اجرا درآمد

تاریخ گریبانگیر و قضاوت زمان

اسلامی‌سازی دانشگاه به روش آدم‌ربایی دولت شیلی

ممانعت از فعالیت مدرس شیلیایی فدراسیون جهانی کاراته در ایران به اتهام «رقصندگی و خوانندگی»

مقام ارتشی سابق شیلی در قتل ویکتور خارا مقصر شناخته شد

محاکمه درجه‌دار ارتش پینوشه به جرم قتل ویکتور خارا در آمریکا آغاز شد

باغ همسایه ، تمثیل خانه ماست

به مناسبت یازده سپتامبر:کودتای شیلی، سالوادور آلنده، پینوشه و استادیوم سانتیاگو

کوتاه درباره‌ی آریل دورفمن

به یاد آن ۱۱ سپتامبر دیگر