بایگانی

زنان در مقاومت مدنی چه نقشی دارند؟

آریل دورفمن؛ گذشته‌ای که گریبان آینده را می‌گیرد

آخرین ساعات دولت ملی سالوادور آلنده در شیلی به روایت شاهدان

آخرین ساعات دولت ملی سالوادور آلنده در شیلی به روایت شاهدان

شیلی؛ آیا گهوارۀ نئولیبرالیسم تابوتش نیز می‌شود؟

شیلی بوریچ رفرمیست چپ

انتخابات شیلی و جان‌ دوبارۀ رفرمیسم چپ

آهنگ آشنای El Pueblo Unido “متحد مردمان شکست ناپذیرند” تقدیم به ملت شیلی

از تجارب پرولتاریا و زحمتکشان جهان؛ شیلی: واقعیت دولت آلنده

قانون اساسی جدید: گفتگو‌ها در شیلی هموارکنندهٔ مسیری جدید

چگونه موج اعتراضات شیلی از نفس نمی‌افتد؟ [تجربه‌ای از مبارزات شیلی برای تامل درباره‌ی ایران]

به شورش جهانی علیه نئولیبرالیسم خوش آمدید

شورش علیه نئولیبرالیسم، فساد سیستماتیک و نظم غیردمکراتیک

اجرایی ارکسترایی از سرود جاودانهء “El Pueblo Unido”, شیلی ۲۷ اکتبر ۲۰۱۹.

رئیس جدید سنای شیلی وعده تصویب قانون ازدواج همجنس‌ها را داد

چطور دادخواهی از جنایت و شکنجه جهانی می‌شود؟

قانون حق هویت جنسیتی در شیلی به اجرا درآمد

تاریخ گریبانگیر و قضاوت زمان

اسلامی‌سازی دانشگاه به روش آدم‌ربایی دولت شیلی

ممانعت از فعالیت مدرس شیلیایی فدراسیون جهانی کاراته در ایران به اتهام «رقصندگی و خوانندگی»

مقام ارتشی سابق شیلی در قتل ویکتور خارا مقصر شناخته شد

محاکمه درجه‌دار ارتش پینوشه به جرم قتل ویکتور خارا در آمریکا آغاز شد

باغ همسایه ، تمثیل خانه ماست

به مناسبت یازده سپتامبر:کودتای شیلی، سالوادور آلنده، پینوشه و استادیوم سانتیاگو

کوتاه درباره‌ی آریل دورفمن

به یاد آن ۱۱ سپتامبر دیگر