بایگانی

مسألۀ اوکراین

جنگ فدراسیون روسیه با اوکراین و ابرهای سیاه بر اقتصاد جهان

بیانیه شبکه بین‌المللی سندیکایی همبستگی و مبارزه درباره حمله نظامی روسیه به اوکراین

بحران اوکراین و توقف زمان برای توده‌ای مسلکان؛ نگاهی به بیانیه‌های آنان

بعد از اوکراین نوبت کجاست؟

جنگ اوکراین: تشدید خطرناک درگیری‌های دو بلوک امپریالیستی و گسترش ارتجاع، نظامیگری و شووینیسم در س …

شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران: یورش نظامی روسیه در اوکراین را به شدت محکوم می‌کنیم!

حمله روسیه به اوکراین و موضع چپ سوسیالیست

امپریالیسم جنگ طلب پوتین و دلهره جنگ اتمی

ملاحظاتی درباره‌ی رخدادهای اوکراین

بحران اوکراین در نظریه سیستم جهانی

نامه گروهی از ایرانیان به رییس جمهوری اوکراین در پشتیبانی از ملت اوکراین

سخنی در مورد جنگ کنونی آقای پوتین با خودش و جابجایی این درگیری درونی او با دیگران

برنامه‌ی ویژه (۳۴۸) – خطر گسترش جنگ در اوکراین و آینده‌ی نامعلوم برجام – کورش عرفانی

تجربه تجاوز روسیه به اوکراین و اهمیت استقلال برای همه ملت‌ها

جنگ در اوکراین، بازآرایی در نظم جهانی

دیالوگ هفته: سه رویکرد در مواجهه با جنگ ویرانگر در اوکراین

جنگ اوکراین و منطق سیستم جهانی

لشکرکشی روسیه به اوکراین، علل و پیامدها

ریشه جنگ اوکراین‎‎

پایان جنگ اوکراین آغاز ماجرا خواهد بود – ‎‎دکتر کورش عرفانی – ۶ اسفند ۱۴۰۰ / ۲۵ فوریه ۲۰۲۲

آغاز حمله نظامی پوتین به اوکراین‎‎

پوستر‌های ضد‌جنگ به زبان روسی: “نه به تجاوز نظامی به اوکراین, صلح به مردم, جنگ علیه حاکمان”

نه به جنگ!

جستاری در باب علل بنیادین «جنگ» و ضرورت جدال رند ذایقه‌ها!

بحران اوکراین، سرریزی از یک تضاد بلوک‌های امپریالیستی

«دست درازی» طرحی از ایمان رضایی

اعلام موضع همبستگی جمهوری‌خواهان ایران در محکومیت حمله نظامی دولت روسیه به اوکراین: از تظاهرات‌ه …

برنامه‌ی ویژه (‌۳۴۶) – حمله‌ی روسیه به اوکراین و وحشت رژیم از آن – کورش عرفانی

دو یادداشت درباره‌ی حمله‌ی نظامی پوتین به اوکراین