“این شمائید که بهای جنگ پوتین را می‌پردازید: مالیات، مرز‌های بسته‌شده، فقر، کاستن از خدمات، فقدان اطلاعات…
نه به جنگ!”

فراتر از این پوستر، باید به این امر اشاره کرد که تجاوز نظامی پوتین در روسیه از مقبولیت چندانی برخوردار نیست، دست کم نه به اندازۀ الصاق کریمه در ۲۰۱۴، یعنی زمانی که پوتین توانست بخش هایی از جامعۀ روسیه را با خود همراه کند (درست همانطور که جمهوری اسلامی بالاخص طی سال های ۹۲ تا ۹۶ توانسته بود بخشی از مخالفان خود را با ترویج گفتار ناسیونالیستی و مداخلات در منطقه ادغام کند).

طی چند روز اخیر نزدیک به ۲۰۰۰ نفر در تظاهرات های ضدجنگ در داخل روسیه دستگیر شده اند.

 

 

collective98@riseup.net
@collective98

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)