صفحه‌ی ویژه‌ی

Mahin Milani

آخرین مطالب :


سوژه ی خط خورده و آن دیگرِ بزرگ. چند کلمه در بابِ “همه چیز از سرِ شانه‌های تو آغاز می‌شود” از زهره عارفی


“رستاخیز تغییر” جنبشی نوین جهت استعفای نخبگان در قدرت سیاسی افغانستان


“کابل خونین” در “چهارشنبه ی سیاه” و چرخش “رقص با زندگی” در جنبش “رستاخیز تغییر”

آقای روحانی صدای جنگ می آید. چگونه مجهز شده اید وکالت خود را انجام دهید؟


سخنرانی رامین جهانبگلو در دهلی “مبانی فلسفی جامعه مدنی”


گاندی در برابر غولِ “گولیاتِ” بریتانیا


دهلی کهنه: “شهردیوار” دیوارهای فیزیکی، دیوارهای متافیزیکی


“زندگی بنیانی دارد در اکنون، و جز اکنون هیچ نیست!” یادداشتی بر کتاب “زنده گی به سفارش پشه ها” نوشته ی کاوه جبران


درماندگی، و آیا گشودگی؟! یادداشتی بر کتاب “درویش پنجم” از “رهنورد زریاب”، نویسنده ی افغان

آخرین نظرات توسط نویسنده Mahin Milani