بایگانی

سرکوب با نام روان شناسی( در پاسخ به نامه ویدا ربانی)

توتالیتاریسم دینی و سیاست اتمیزه‌کردن جامعه

عبرتی که گرفته نخواهد شد…

پدیده‌ٔ بحران مسکن؛ سری از اختاپوس حکومت اعدام

نامه‌ای برای استعفای خامنه‌ای؛ مشورت با ژنرال روسی برای شلیک به هواپیمای اکراینی؛ رضا پهلوی را بر …

سرکوب جوانان، بازدارندهٔ قیام یا رادیکال‌کنندهٔ آن؟

فروش کیش و قشم! قبلاً هم فروخته‌اند!

ایران؛ مسؤلیت‌پذیری شخصی در رهایی از شر دیکتاتوری

عالی‌ترین مطالبه‌ٔ ملی در پیام ویژه‌ٔ روز جهانی کارگر

برگشت‌ناپذیری جامعه به مختصات قبل از قیام

انقلاب آقای گلدستون و خیزش «زن، زندگی، آزادی»

چشم‌اندازی نظری در باره‌ی خیزش‌های اجتماعی‌ی ایران

رژیم اسلامی و سرکوب به بهانه عدم رعایت روزه اجباری

صنعت ساخت «آلترناتیو» مجازی!

بدن قربانی

رژیم در تنگنای اقتصادی و شکاف های درونی

صلح حقیان: مقصران اصلی شکست جنبش اعتراضی ۱۴۰۱ و ادامه حکومت مافیایی ج.ا کی اند؟!

زنان ایرانی در خط مقدم

جنگ اباطیل: یک گزارش ساده به ج.ا اگر برسد.

جمهوری اسلامی چگونه در سرکوب مجازی مردم تغییر استراتژی داد؟

انقلاب چهارم صنعتی- جهالت مدرن

جنگ‌های اباطیلی: چرا ما در دوران جهالت مدرن (انقلاب صنعتی چهارم) زندگی می‌کنیم؟!

چرخه‌ی خیزش/سرکوب … – حتمیت تغییر انقلابی رابطه‌ی جنسیت به سبک ایرانی

مفسد آموزشی، خائن به همه جهانیان است حتی به خودش!

درخواست از مردم برای تکمیل پرونده ۲۰۰ مظنون به ارتکاب سرکوب اعتراضات

فراجا، پلیس یا کارتل اقتصادی؟

بیانیه راهکار سوسیالیستی: سازماندهی اجتماعی اعتراضات و تدارک وسیع اعتصابات کارگری

مهسا امینی

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار تحقیق مستقل در مورد مرگ مهسا امینی شد

برای معلمان دربند

نگاهی به تشدید فشار بر بهاییان در ماه‌های اخیر

تهران؛ فیلم مخالفت مردم با بازداشت یک جوان توسط گشت ارشاد

تهران؛ فیلم ایستادگی مردم در برابر بازداشت یک جوان توسط گشت ارشاد