بایگانی

ملاحظاتی دلوزی در اخبار اعدام‌ها و سیاست نکروپولتیک جمهوری اسلامی

گسترش جنون توتالیتاریسم حکومتی؛ چرا؟

سوخت‌رسانی سیاست مماشات به بنیادگرایی دینی

دانشگاه، کابوس بی پایان حاکمان

دوقلو‌های شیطان‌سازی و پرونده‌سازی

ادبیات ضدجنگ نوشتن از واقعیتِ کریه جنگ است

کنشگری موثر در برابر دستگاه سرکوب استبداد مذهبی

بیداد فقر و منکر اول

ضرورت تداوم جنبش ژینا؛ از سرکوب تا امید و مقاومت مردمی

سرکوب با نام روان شناسی( در پاسخ به نامه ویدا ربانی)

توتالیتاریسم دینی و سیاست اتمیزه‌کردن جامعه

عبرتی که گرفته نخواهد شد…

پدیده‌ٔ بحران مسکن؛ سری از اختاپوس حکومت اعدام

نامه‌ای برای استعفای خامنه‌ای؛ مشورت با ژنرال روسی برای شلیک به هواپیمای اکراینی؛ رضا پهلوی را بر …

سرکوب جوانان، بازدارندهٔ قیام یا رادیکال‌کنندهٔ آن؟

فروش کیش و قشم! قبلاً هم فروخته‌اند!

ایران؛ مسؤلیت‌پذیری شخصی در رهایی از شر دیکتاتوری

عالی‌ترین مطالبه‌ٔ ملی در پیام ویژه‌ٔ روز جهانی کارگر

برگشت‌ناپذیری جامعه به مختصات قبل از قیام

انقلاب آقای گلدستون و خیزش «زن، زندگی، آزادی»

چشم‌اندازی نظری در باره‌ی خیزش‌های اجتماعی‌ی ایران

رژیم اسلامی و سرکوب به بهانه عدم رعایت روزه اجباری

صنعت ساخت «آلترناتیو» مجازی!

بدن قربانی

رژیم در تنگنای اقتصادی و شکاف های درونی

صلح حقیان: مقصران اصلی شکست جنبش اعتراضی ۱۴۰۱ و ادامه حکومت مافیایی ج.ا کی اند؟!

زنان ایرانی در خط مقدم

جنگ اباطیل: یک گزارش ساده به ج.ا اگر برسد.

جمهوری اسلامی چگونه در سرکوب مجازی مردم تغییر استراتژی داد؟

انقلاب چهارم صنعتی- جهالت مدرن

جنگ‌های اباطیلی: چرا ما در دوران جهالت مدرن (انقلاب صنعتی چهارم) زندگی می‌کنیم؟!