بایگانی

هدف گرفتن اوکراین: چگونه جان میرس‌هایمر و استفن کوهن روایت مسلط را به چالش می‌کشند

از ۵ اسفند تا ۱۳ خرداد

چگونه روسیه برای پیروزی در جنگ ترکیبی علیه ایالات متحدۀ آمریکا باید خود را بازآفرینی کند

تنگنای همبستگی؛ برخی از نکات مورد اختلاف در برخورد با مسئله‌ی امپریالیسم

صلیب و پرچم: جهان از نگاه پوتین

قدرت و امنیت جهان پس از جنگ اوکراین (بخش سوم)

قدرت و امنیت جهان پس از جنگ اوکراین (بخش دوم)

قدرت و امنیت جهان پس از جنگ اوکراین (بخش نخست)

سیمای فمینیستی اعتراضات ضدجنگ در روسیه

جنگ اوکراین، جهان امروز و فمینیسم در گفت‌وگو با جودیت باتلر

جنگ اوکراین: جدال نظرها و بحث جنگ «بیناامپریالیستی»

جنگ اکراین: پرده دیگرى از نمایشنامه هولناک سرمایه‌دارى جهانى براى بشریت

چه کسی با فاشیسم می‌جنگد؟ نقدی بر ادعای مبارزه با فاشیسم توسط روسیه

نقش سرمایه‌داری در جنگ اوکراین

اثرات نامساوی جنگ در سیستم بین‌المللی

تزارِ عصرِ مدرن

یافته‌های حسابرسی جنگ روسیه با اوکراین از دیدگاه یک حسابدار رسمی

بوچا؛ انسان گرگ انسان است

دیالوگ هفته: پس لرزه‌های اقتصادی و زیست محیطی جنگ اوکراین در جهان

جنگ بر سر تاریخ و هویت اوکراین (واکاوی تاریخ در هم تنیده‌ی اوکراین توسط یک آکادمیسین اوکراینی)

چرا از تاریخ نمی‌آموزند؟

بشریت برسر دوراهی

صدارت: تبعیض‌ها و ضوابط دوگانه که با تجاوز روسیه به اوکراین نمایان‌تر شده‌اند

بحران اوکراین و چپ صاعقه زده!

مسألۀ اوکراین

مکث: سه شقه شدن چپ در مواجهه با جنگ اوکراین و حقانیت تاریخی، طبقاتی، انسانی صدای سوم

اقتراحی از فلاسفه درباره‌ی حمله‌ی نظامی روسیه به اوکراین

جنگ اوکراین و درس‌های رئیس‌دانا

اوکراین: جنگ سرمایه‌داران، بردگی کارگران و رنج انسان‌ها

پیام جنبش کمونیسم نوین افغانستان (جکنا) برای مردم اوکراین که در آتش خشم جنگ امپریالیستی میسوزند! (هم …