صفحه‌ی ویژه‌ی

نادر بکتاش

آخرین مطالب :

تاچر , زنان, مارکسیسم, جمهوری اسلامی و … در تونس

دنیا را کجا می بریم

علیه ادمکشان, علیه اعدام, از شیلی و امریکا تا جمهوری اسلامی

ستار در ایران، ستار در مصر، ستارها همه جا: ستار امروز و فردا

تاچر

صیغۀ محرمیت بی مدت» از طریق اسکایپ!!! و دو مطلب دیگر