بسیار قابل تعمق است. هم از نظر تحلیلی و هم از نظر جذابیت روایت یک شاهد زنده در تونس.

تاملی بر میراث تاچریسم – گفتگوی آرش کمانگربا صفارساعد

 فوروم اجتماعی جهانی در تونس – بهروز عارفی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)