بایگانی

پیام عاشورا!

تجاوز بدختران جوان و ربایش تقدس واقتدار از دین!

فتح سنگر دین!

تاج قدرت از سر دین برگیریم!

آیا زمان اندیشه به بدیل دین فرا نرسیده است؟

الله: اسطوره مهربانی یا خشونت و انتقام ستانی؟

قیام فرمانبران و خروج انسان از حیوانیت!

جنبش بدون سر و بدون فرمان عمومی!

انقلاب در انقلاب!

جنبش هنجارشکنی و عمامه‌پرانی!

“بیزاریم از دین شما نفرین بر آئین شما…!”

براندازی حجاب و دستیابی به زندگی و آزادی!

تا کی باید حقیقت را پنهان بداریم!

انفعال جمعی، رمز بقای حکومت دینی!

اسلام یا حکومت آخوندی، کدامیک را باید برانداخت؟

خاموش‌سازی آشکار کنندگان حقیقیت و اراده معطوف به کین‌خواهی و انتقاستانی در اسلام!

زمان واریزی حوزه‌های علمیه به زباله‌دان تاریخ فرا رسیده است

کین‌خواهی و انتقام ستانی، درونمایه حکومت اسلامی!

چه اشتباه بزرگی، آخوندی را بر جایگاه الله نشانده‌ایم!

نه به فرمانبری!

حجاب در ستیز و خصومت با عفاف!

برآمدن جنبش آخوند‌ستیزی!

شیپور بیداری!

پنهان‌سازی حقیقت تا کی؟

آب، نان، آزادی!

آخوند خامنه‌ای: دروغ‌پردازی همراه با خیال‌پردازی!

جنبش مردمی و ظهور بیگانگی با ساختار دین و قدرت!

متروپل آبادان؛ ساختاری که کلنگش بنام الله به زمین خورده است!

زنده باد آزادی!

دوران فروپاشی حکومت معصوم فرا رسیده است!