بایگانی

نقئس زدایی

بحضرت عباس ری…م باین حجاب!

ناقوس مرگ نظام بگوش میرسد!

نتیجه انتخابات: اراده ولایت، خصم آشتی ناپذیر اراده ملت؟

مردم سالاری دینی یا استبداد مضاعف دین و قدرت!

بدریوزگی در بارگاه دین و قدرت پایان دهیم!

ستیز با شمشیر و یا شریعت؟

سهم خواهی از ساختار قدرت! فیروز نجومی

نه به بیعت با آخوندی که خدایی کند!

فرمانبر خدا یا فرمانروای خود؟

برطبل پیروزی باید کوبید و یا بر طبل عزا؟

امریکا ستیزی در بیرون و دشمنی با آزادی در درون!

خطبه نوروزی و فتح سنگر دین!

فرو غلتیدن دین در مفاسد قدرت و ثروت!

زمان خروج از حیرت!

از استبداد سیاسی تا استبداد مضاعف دین و قدرت!

هژمونی دین و حکومت ولایت تا قیامت!

نماز گزاری: کنشی مقدس یا موهن؟

با ویروس دینفروشی چه باید کرد؟

یوم الله در راه است!

ترامپ رفت و ما هنوز بنده‌ایم!

پیروزی دمکراسی بر اراده معطوف بدیکتاتوری!

حکومت فقیه فروریزد، اگر دین را خانه نشین سازی!

شبهای مردگان!

جامعه اسلامی: فاحشه خانه غیر رسمی!

کدامیک را باید براندازی کرد: دین یا قدرت!؟

عاشورای خونین آبان ۹۸ و یزید زمان!

چه جای نومیدی ست!

ای هموطن: چه جای یاس و نو میدی ست!؟

براندازی دین: اندیشه‌ای ممنوع!

درون از دین تهی دار تا بتوانی بپا خیزی!

فروپاشی نظام مشروطه و سکوت امیر طاهری!