بایگانی

فتح سنگر دین!

تاج قدرت از سر دین برگیریم!

آیا زمان اندیشه به بدیل دین فرا نرسیده است؟

الله: اسطوره مهربانی یا خشونت و انتقام ستانی؟

قیام فرمانبران و خروج انسان از حیوانیت!

جنبش بدون سر و بدون فرمان عمومی!

انقلاب در انقلاب!

جنبش هنجارشکنی و عمامه‌پرانی!

“بیزاریم از دین شما نفرین بر آئین شما…!”

براندازی حجاب و دستیابی به زندگی و آزادی!

تا کی باید حقیقت را پنهان بداریم!

انفعال جمعی، رمز بقای حکومت دینی!

اسلام یا حکومت آخوندی، کدامیک را باید برانداخت؟

خاموش‌سازی آشکار کنندگان حقیقیت و اراده معطوف به کین‌خواهی و انتقاستانی در اسلام!

زمان واریزی حوزه‌های علمیه به زباله‌دان تاریخ فرا رسیده است

کین‌خواهی و انتقام ستانی، درونمایه حکومت اسلامی!

چه اشتباه بزرگی، آخوندی را بر جایگاه الله نشانده‌ایم!

نه به فرمانبری!

حجاب در ستیز و خصومت با عفاف!

برآمدن جنبش آخوند‌ستیزی!

شیپور بیداری!

پنهان‌سازی حقیقت تا کی؟

آب، نان، آزادی!

آخوند خامنه‌ای: دروغ‌پردازی همراه با خیال‌پردازی!

جنبش مردمی و ظهور بیگانگی با ساختار دین و قدرت!

متروپل آبادان؛ ساختاری که کلنگش بنام الله به زمین خورده است!

زنده باد آزادی!

دوران فروپاشی حکومت معصوم فرا رسیده است!

نه فقط محاکمه یک تبهکار، محاکمه یک نظام مقدس جنایتکار!

از مرگ رهبر تا راندن دین بخلوت خانه!