بایگانی

دوران حکومت الله بسر رسیده است!

خدایی را دوست بداریم که انسان را دوست میدارد!

یک شیشکی جادویی!

ترامپ دوستان وطنی!

مطلق گرایی از جهل برمیخیزد و ستیز با آزادی!

حکومت شرع و ویروس کرونا!

کدام قانون؟ کدام شرع؟

رای مردم: حکومت اسلامی نمیخواهیم نمیخواهیم!

از دین فرمانگزاران تا دین فرمانروایان!

کجاست جایگاه روحانیت؟

حکومت شیطان بزرگ در برابر حکومت خدا بر روی زمین!

ننگ ما، ننگ ما، رهبر الدنگ ما!

نزول امداد الهی و بقای نظام اهریمنی!

سردار حاج قاسم سلیمانی بآروزی دیرینه خود رسید و شربت شیربن شهادت را نوشید!

فتنه بنزین، فته آخوند در سوی حفظ بقای نظام!

خشونت، راهکار اصلی در جامعه آخوندی!

ناقوس مرگ نظام بصدا در آمده است!

اسلام ناب محمدی، بستر مصیبت و شوربختی ملت!

از آخوند ستیزی تا رهایی و آزادی!

توطئه پنداری و هراس از آزادی: از شاه تا خمینی!

گفتمان آزادی، گفتمان آلترناتیو!

چیره شدن عرب بر عچم و آغاز نگون بختی ایرانیان!

روحانیت، طبقه ممتاز جامعه

به حساب دین هم باید رسید!

فساد از دین فروشی بر می خیزد!

نه به مذاکره: بازتاب اراده ولایت نه ملت

کینه ورزی و انتقام ستانی، نهادین در حکومت اسلامی!

نظام رفتنی است

سحر خدایاری: نماد عشق به آزادی!

از امام بیزارم و یزیدم آرزوست!