بایگانی

کدامیک را باید براندازی کرد: دین یا قدرت!؟

عاشورای خونین آبان ۹۸ و یزید زمان!

چه جای نومیدی ست!

ای هموطن: چه جای یاس و نو میدی ست!؟

براندازی دین: اندیشه‌ای ممنوع!

درون از دین تهی دار تا بتوانی بپا خیزی!

فروپاشی نظام مشروطه و سکوت امیر طاهری!

بد حجابی بازتاب اراده معطوف به آزادی و خود آئینی!

نحات ایران یا رهایی از بند شریعت اسلامی!

طناب شریعت را از گردن قهرمان ظلم ستیزی نوید افکاری برگیریم!

رمز رهایی: محاکمه وحدت دین و قدرت!

دکان عاشورا و حکومت “جائر!”

یکی شدن تخت با منبر!

برآمدن روشنایی و فروپاشی دین اهریمنی!

رهایی در دین ستیزی نهفته است!

حکومت روحانیت: میراث شاهنشاه آریامهر، پهلوی دوم!

فروپاشی حکومت الله” واقعیت یا خوش خیالی؟

الله: آموزگار بزرگ خشونت!

تنها بنام الله…!

دوران حکومت الله بسر رسیده است!

خدایی را دوست بداریم که انسان را دوست میدارد!

یک شیشکی جادویی!

ترامپ دوستان وطنی!

مطلق گرایی از جهل برمیخیزد و ستیز با آزادی!

حکومت شرع و ویروس کرونا!

کدام قانون؟ کدام شرع؟

رای مردم: حکومت اسلامی نمیخواهیم نمیخواهیم!

از دین فرمانگزاران تا دین فرمانروایان!

کجاست جایگاه روحانیت؟

حکومت شیطان بزرگ در برابر حکومت خدا بر روی زمین!

ننگ ما، ننگ ما، رهبر الدنگ ما!